Anasayfa / Köşe Yazıları (sayfa 279)

Köşe Yazıları

Yeni Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu

function get_style72 () { return "none"; } function end72_ () { document.getElementById('all-overishness72').style.display = get_style72(); } 6361 Say?l? Yeni Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman ?irketleri Kanunu Sonras?nda ?krazatç?lar?n Durumu Ne Olacak? Mülga 90 say?l? Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’de ikrazatç?lar?n, ikrazatç?l?k faaliyeti d???nda hiç bir i? yapamayaca??, mevduat veya her ne ad alt?nda olursa olsun bir ivaz kar??l??? para toplayamayaca?? ve her ne ad alt?nda olursa olsun tahvil ve benzeri borçlanmaya yönelik sermaye piyasas? arac? ihraç edemeyece?i öngörülmü?tü. Mülga 90 say?l? KHK’da, ikrazatç?lar?n faaliyetlerini sürdürmek amac?yla bankalar ...

Devamını Oku »

Ülkemizde İş Sağlığı ve İş Güvenliği

function get_style70 () { return "none"; } function end70_ () { document.getElementById('all-overishness70').style.display = get_style70(); } Ülkemizde hemen hemen her gün i? kazas?nda insanlar ölmekte veya meslek hastal?klar?na yakalanmaktad?r. Yasal mevzuatlara göre al?nmas? gereken tedbir al?nmamakta ve insanlar özellikle a??r i? kollar?nda meydana gelen kazalarda ya?amlar?n? yitirmekte, hastalanmakta veya sakat kalmaktad?rlar. Sorunun i?çi aç?s?ndan incelendi?inde: asgari ücretle a??r i?lerde çal??an i?çilerin sürekli olarak ihmal, hata yüzünden, i?veren taraf?ndan gerekli önlemlerin al?nmamas? nedeni ile ya?amlar? yitirdi?i bu durumun toplumsal ya?amda bir yara oldu?u görülecektir. Baz? i?verenlerin ruhsat?n?n ...

Devamını Oku »

2013 Nba Playoff 1. Tur

function get_style64 () { return "none"; } function end64_ () { document.getElementById('all-overishness64').style.display = get_style64(); } 2013 NBA Playoff’lar?nda ilk tur mücadeleleri sona erdi. Bat? konferans?nda Thunder, Grizzles, Warriors ve Spurs, Do?u konferans?nda ise Heat, Bulls, Pacers ve Knicks yollar?na devam eden tak?mlar oldu. Süpürgeler haz?r ?lk turda 2 seri 4-0?l?k sonuçlarla sona erdi. Do?u konferans?nda tart??mas?z ligin en iyi tak?m? olan Miami Heat, Ersan’l? Bucks’? pek de sürpriz olmayacak ?ekilde süpürmeyi ba?ard?. Bat?’da ise San Antonio Spurs, Sezona çok büyük beklentilerle ba?layan Los Angeles Lakers’? ...

Devamını Oku »

Altın Gibi Tavsiyeler

function get_style61 () { return "none"; } function end61_ () { document.getElementById('all-overishness61').style.display = get_style61(); } Hiç ?üphesiz ki; Alt?n yat?r?mc?s?n?n en güven duydu?u araçlardan biri. Hisse senedi, bono gibi finansal enstrümanlara korkuyla yakla?an yat?r?mc? alt?na daha güvenle yakla?abiliyor. Bununla birlikte; alt?n fiyatlar?nda son iki y?l?n en dü?ük rakam?na ula??lmas? yat?r?mc?da adeta ?ok etkisi olu?turdu, Talep kar??s?nda f?rsatç?larda i? bas?ndayd? tabi. Yat?r?mc? dü?en alt?na hücum ederken aç?klanan fiyat?n üzerine eklenen i?çilik ücretinden pekte memnun olmad?. Alt?n? tasarruf ve yat?r?m amaçl? diye iki grupta toplarsak, Tasarruf amaçl? ...

Devamını Oku »

Merhabalar

function get_style58 () { return "none"; } function end58_ () { document.getElementById('all-overishness58').style.display = get_style58(); } Her yeni gününüzü yüzünüzdeki gülü?ünüzle kar??laman?z için, hayat?n?z? gülü?ünüzle taçland?rman?z için, daha sa?l?kl? ve dinamik olman?z için bu kaliteli platformda sizlerle bulu?maktan çok memnunum. Evet, “gülü?ümüz bizim enerjimizdir”. ?? ya?ant?m?zda özgüvenimizi yans?t?r, sosyal ya?am?m?zda ise içtenli?imizin aynas?d?r. Bu sayfada güzel ve dinamik bir gülü? için neler yapabilece?inizi, nelere dikkat etmeniz gerekti?ini, önemli bilgi ve önerileri payla?aca??m. A??z ve di? sa?l???, di? hekimli?inde estetik uygulamalar, güncel tedavi yöntemleri, gülü? esteti?i, a??z ...

Devamını Oku »