Anasayfa / Köşe Yazıları (sayfa 21)

Köşe Yazıları

Av. Rıdvan YILDIZ Mühendislik Fakültesi Öğrencileri İle Buluştu

İEEE Öğrenci Kolu tarafından düzenlenen BİLTEG’17 etkinliği kapsamında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri ile geçtiğimiz hafta söyleşi gerçekleştiren Rıdvan Yıldız Bilişim Suçlarının yanı sıra toplumsal mesajlar da verdi. Rıdvan Yıldız söyleşisinde; “Türkiye’de 6 milyon 900 bin şüpheli olduğu geçtiğimiz günlerde Yargıtay Başkanı tarafından açıklandı. Ne yazık ki toplumda kaybolan uzlaşma kültürü nedeniyle komik şikayetler savcılıklara yapılmaktadır. Verelim savcılığa bir dilekçe sürünsün mantığıyla özellikle sosyal medyada ilgili ilgisiz her konu şikâyet edilmektedir. Bu konuda savcılıkları gereksiz şikayetlerden kurtaracak bir çalışma hazırlığı içerisindeyiz. Bu çalışmayı tamamladığımızda Bakanlıkla paylaşacağız. ...

Devamını Oku »

Kırmızı Kurdele İstanbul ile HIV hakkında her şeyi konuştuk…

HIV söz konusu oldu?unuda, en önyarg?l?, konuya en uzak olanlar?n bile merak ettikleri, için için sormak istedikleri sorular vard?r. Bu sorular?n neredeyse tamam? iki basit gerçe?i i?aret eder; toplumun genel #hivbilgisi düzeyinin hala çok dü?ük oldu?unu ve asl?nda uygun ortam yarat?ld???nda hiç kimsenin #hiv konu?maktan çekinmedi?ini. ??te tam da bu noktadan hareketle HIV aktivizmi yapan ve sadece bir buçuk y?l gibi k?sa bir sürede Türkiye’nin en sayg?n STK’lar?ndan biri olmay? ba?aran K?rm?z? Kurdele ?stanbul Derne?i, kuruldu?undan bu yana, toplumsal normlar ve ahlak konular? aras?na s?k??an ...

Devamını Oku »

Gitmek mi Zor Kalmak mi?

Bazen ne gider insan ne de kal?r. Bazen öyle bir dü?er ki bir kuyunun dibine, ne bir ???k görür kuyunun ç?k???n? gösteren, ne bir merdiven t?rmanabilece?i… Bazen öyle yaln?z kal?r ki insan, her ?eyden, herkesten öyle uzaktad?r ki art?k, ne ba?lad??? noktaya dönebilir, ne yolun sonunu görebilir. Bazen öyle yanl?? anla??l?r ki, hiçbir kelime yetmez do?rusunu anlatmaya i?in. Bazen öyle yorulur ki insan, anlatmaya da çabalamaz zaten kendini. Hayat öyle garip olur ki bazen, daha ne istedi?ini anlayamadan istedi?ini elde etmeye çal??maya zorlar insan?. Uzaklara ...

Devamını Oku »

1 Aralık bildirisi; HIV çok değişti, peki ya biz?

Bir buçuk y?l gibi k?sa bir sürede, HIV’e ili?kin negatif alg? ve dilin iyile?tirilmesi konusunda ciddi çal??malar yapan K?rm?z? Kurdele ?stanbul’dan, bu y?l ilk kez duyurdu?u K?rm?z? Kurdele Haftas?nda yeni bir giri?im; 1 Aral?k 2017 Dünya AIDS günü ortak bildirisi. Geçti?imiz aylarda, HIV alan?nda çal??an farkl? kurum ve payda?lar?n, düzenli bir biçimde bir araya gelerek, ortak çal??malar yapmas? hedefiyle ‘HIV Dan??ma Kurulu (TKCAB)‘in olu?mas?na da öncülük eden K?rm?z? Kurdele ?stanbul’un kaleme ald??? bildiriyi a?a??da okuyabilirsiniz. Türkiye’de do?rudan ya da dolayl? olarak çal??an sayg?n hekim dernekleri ve sivil toplum kurulu?lar?n?n ...

Devamını Oku »

Sosyal Medya ve İnternet Kullanımının Psikolojimiz Üzerindeki Yansımaları

?nternetin hayat?m?za girmesiyle, kendimizde ve de?erlerimizde büyük de?i?imler meydana geldi. Her an?m?z?n k?ymetli oldu?u ya?ant?m?zda, internet ve sosyal medyay? bilinçsiz bir ?ekilde kullan?yoruz. Yap?lan ara?t?rmalar, Türkiye’deki kullan?c?lar?n günde ortalama 3 saatlerini sosyal medyada harcad?klar?n? bize gösterdi. Fark?nda olal?m olmayal?m, sosyal medyan?n bizlere verdi?i zararlar oldukça fazla. Peki sosyal Medyan?n bizlere verdi?i zararlar neler ?  1) Be?eni ve yorumlara ba??ml? hale geldik ! Sosyal medyada payla?t???m?z foto?raflardan ne kadar be?eni ve yorum al?rsak, o kadar mutlu oluyoruz. Kendimizin ve di?erlerinin de?erini al?nan be?eni ve yorumlar üzerinden de?erlendirmeye ba?lad?k. Bunun için de ilgi ...

Devamını Oku »