Anasayfa / Köşe Yazıları (sayfa 20)

Köşe Yazıları

Cennetin Gözyaşları

Ba?rollerini Esra Ronabar , Almila Ada ve Berk Atan’n?n payla?t??? Cennetin Gözya?lar? dizisi 24 Eylül’de yay?n hayat?na Atv ‘de ba?lad? . Dizinin ilk ki bölümü yay?nland?. Dizinin kurgusu ‘sa?lam ‘ ba?lad? diyebiliriz. Diziyi izlerken ;  geçmi?- gelecek ve araf temas?n? bol gördüm diyebilirim . Arzu- Cavidan karakterinin ruh halini çok çok iyi yans?tm?? Esra Ronabar. Berk Atan , Almila Ada ve Zehra Y?lmaz gibi genç oyuncular? bünyesinde bar?nd?ran dizinin ilk iki bölümü yay?nlad? . Dizi de genç oyuncular – üstadlar harmonisi iyi olmu? . Yaprak ...

Devamını Oku »

Eğitimde Neden Sistem Kurulamıyor?

?lkö?retim e?itimimin 7 y?ll?k bölümünü Bart?n’da bir köy okulu olan Sipahiler ?lkö?retim Okulu’nda okudum. Karadeniz Bölgesi’nin genel özelli?i gere?i etraf?m?z da?larla çevrili idi. ?lkokul e?itimi esnas?nda co?rafya derslerinde gerek tahtaya gerekse deftere denizle ayn? do?rultuda  çizdi?imiz s?rada?lardan hangilerinin kar??m?zda gördü?ümüz da?lar oldu?unu e?itim hayat?m boyunca ö?renemedim. Ö?retmenlerimiz de bize  kar??n?zdaki da?lar filanca da?lar diye söylemedi. Ne zaman ki Bart?n’daki da?lar?n Küre Da?lar? Milli Park? olarak ilan edilmesi söz konusu oldu i?te ben o zaman kar??m?zda uzanan o da?lar?n Küre Da?lar? oldu?unu ö?rendim. Ka??t üzerinde defalarca ...

Devamını Oku »

Anlatmak Ne Zor Bu Hali..

Bazen anlatmak zor geldi sustum bazen de çok cesurdum ama sen yoktun. Anlatmak istedikleri hayk?rmak istedikleri oluyor insan?n yüzüne kar?? büyük bir cesaretle her ?eyi anlatmak istiyor insan birisine. Cesaret edebiliyor mu? bence hay?r! korkular?m?z samimiyetimizin önüne geçiyor art?k. ?öyle bir dü?ünüyorum da kimlerin yüzüne neler söylemek isterdim bunlar korktu?umdan saklad???mdan de?il kaybetmeye cesaret edemedi?imden galiba. Ama varl?klar?n?n bana hiçbir anlam katmad??? o saçma sapan duygu yüzünden i?te. Biraz kar???k ba?lad?m konuya galiba ?öyle aç?klayay?m: Bazen baz? tenlerle kar??la??rs?n?z belki de sevi?irsiniz hani o kokunun ...

Devamını Oku »

Klibiyle Çok Konuşulacak

Müzik dünyas?na Türk müzik tarihinin en özel ?ark?lar?ndan “Kara Sevda” ya yapt??? yepyeni düzenlemesiyle ad?ndan s?kça söz ettiren Mithat Can Özer, ?ark?s?yla ve yeni görüntüsüyle genç k?zlar?n kalbini fethetti. Yak???kl?l???yla yürek hoplatan Mithat Can Özer, ?ark?s?na Nihat Odaba?? yönetmenli?inde çekilen kliple de çok konu?ulacak. Son günlerde ?ark?s? ve çekici fizi?iyle sadece hayranlar?n?n de?il markalar?n da dikkatini çeken Mithat Can Özer; Kara Sevda ?ark?s?na çekti?i klipte Meksika, Saray Bosna, Ukrayna ve Rusya’dan gelen 6 model ile beraber kamera kar??s?na geçti. 2 günde çekilen klipte 40 ki?ilik ...

Devamını Oku »

Kırmızı Kurdele İstanbul’dan yeni bir üst düzey Uluslararası girişim; Paris Bildirgesi.

 Amaçlar?ndan birisi de, Türkiye’yi Uluslararas? HIV gündeminin temel bir parças? yapmak olan K?rm?z? Kurdele ?stanbul’dan yeni bir üst düzey Uluslararas? giri?im; Paris Bildirgesi. Bu senenin en önemli HIV bilim konferans? olan IAS2017’de, Uluslararas? Beliirlenemeyen = Bula?t?rmayan kampanyas? ad?na sözcülük de yapan K?rm?z? Kurdele ?stanbul, bu önemli konferans?n ç?kt?s? olan Paris Komünite Bilgirgesine Türkiye’den imza atan tek kurum olmakla kalmad?, bu tarihi bilgirgeyi Türkçe’ye çevirerek, Türkiye HIV aktivizm tarihine de önemli bir not dü?tü. K?rm?z? Kurdele ?stanbul taraf?ndan çevirilmeden önce sadece ?ngilizce, Almanca, Frans?zcas? bulunan bu ...

Devamını Oku »