Anasayfa / Köşe Yazıları (sayfa 20)

Köşe Yazıları

Lütfen Sarı Çizgiyi Geçmeyiniz.

Hiçbir yer yoktur ki, bir insan orada kendi zihninden daha huzurlu ve sorundan uzak olabilsin… Marcus Aurelius Kendimi bildim bileli yaln?z gezmekten, kahve içmekten, yürümekten, öylece oturmaktan ayr?ca haz ald?m. O s?rada yan?n?zdaki ki?i için s?k?l?yor mu, keyif al?yor mu acaba, diye dü?ünmek zorunda kalmamak ayr?ca özgürlük verir çünkü. Ki?iler ileti?imi yaln?zca konu?mak olarak nitelendirmekteler. Öylece durup kahvenizi yan yana yudumlamak pek olas? olmaz. Sürekli konu?man?z gerekir ve e?er durursan?z… … …. Bu bir sorundur. Yaln?zl?k üzerine nice sözler, kitaplar yaz?lm??t?r. Yaln?z kalmak güçsüzlükten çok ...

Devamını Oku »

Dünya Uyuşturucu Raporu

Uyu?turucu ba??ml?l??? ve kaçakç?l???na dikkat çekmek amac?yla Birle?mi? Milletler (BM) taraf?ndan her y?l fark?ndal?k sa?lamaya yönelik etkinlikler düzenleniyor. Birle?mi? Milletler Uyu?turucu ve Suç Ofisi’nin haz?rlad??? Dünya Uyu?turucu raporuna göre dünya genelinde uyu?turucu ba??ml?lar?n?n say?s?n?n 29 milyona ula?t???na dikkat çekiliyor. 6 ki?iden sadece 1’i tedavi oluyor Rapora göre, yeti?kin nüfusun yakla??k yüzde 5’i, bir ba?ka deyi?le 15-64 ya?lar? aras?nda yakla??k 250 milyon ki?inin 2014 y?l?nda en az bir uyu?turucu madde kulland??? görülüyor. Madde kullan?m bozuklu?u olan ki?ilerin say?s? alt? y?ldan beri ilk defa artarak 27 milyondan ...

Devamını Oku »

Okan Kurt’un Avukatından Haciz Konusu İle İlgili Açıklama…

Ünlü ?ark?c? Demet Akalan’?n e?i Okan KURT eski orta??’n?n ba?latm?? oldu?u icra takibi ile kar?? kar??ya kalm??t?. Ancak Okan KURT’un avukat? konu ile ilgili olarak önemli bir aç?klama yapt?. ?lgililer hakk?nda ?zmir Cumhuriyet Ba?savc?l???na suç duyurusunda bulunuldu?u belirtilen aç?klama ?öyle: “Bahse konu haciz iddialar? asl?nda hiç varolmayan bir borcu tahsil etme gayretinden kaynaklanmakta, daha da önemlisi usulsüz tebligata dayanmaktad?r. Müvekkillerim ile hiç bir ilgisi bulunmayan alakas?z bir adrese tebligat yap?lm?? ve yine müvekkillerim ile hiçbir ba?lant?s? bulunmayan bir ?ah?s taraf?ndan gerçe?e ayk?r? bir beyanla müvekkilerim ...

Devamını Oku »

Şirketler Başlarına Ne Geleceğinin Farkında Değiller

B vatanda?lar?n?n gizlilik haklar?n? korumak amac?yla son 20 y?ld?r yap?lan en önemli reform olarak öne ç?kan Genel Veri Koruma Yönetmeli?i (GDPR-General Data Protection Regulation) 25 May?s 2018’de yürürlü?e girecek.   Etkilerini bilmiyorlar Bu önemli de?i?ikliklerin gerçekle?mesine bir y?ldan az zaman kalm?? olmas?na ra?men çok say?da firman?n kar??lar?na ne gelece?inden haberleri yok. Bilgi güvenli?i kurulu?u ESET ad?na gerçekle?tirilen IDC ara?t?rma anketine* kat?lan 700 firman?n yüzde %25’i, GDPR’dan haberleri bile olmad???n? iletti. 700 firman?n yar?dan fazlas?, yüzde %52’si ise yeni düzenlemeyi duyduklar?n? ancak detay ve etkilerini bilmediklerini ...

Devamını Oku »

Opposites Attract Study; 343 çift, 16,899 cinsel temas, SIFIR BULAŞ!

Tedavinin HIV bula?lar?n? kesin olarak önledi?ine yeni ve güçlü bir kan?t daha;  343 çift, 16,899 cinsel temas, SIFIR BULA?!  E?cinsel çiftlerle yap?lan Uluslararas? ara?t?rman?n sonucuna göre vücutlar?ndaki HIV düzeyi BEL?RLENEMEYEN HIV pozitif bireylerden negatif partnere H?Ç bula? gerçekle?medi! Partnerlerden birinin HIV pozitif di?erinin HIV negatif oldu?u, 343 e?cinsel  serodifferent* çiftin kat?l?m?yla yap?lan ara?t?rmada, 16.899 kez kondom kullanmadan gerçekle?en cinsel temas hiçbir HIV negative kat?l?mc?n?n HIV ile enfekte olmad???na dair rapor, Temmuz ay?nda Paris’te düzenlenen ve K?rm?z? Kurdele ?stanbul’un da kat?ld??? 9. HIV Bilimleri Konferans?’nda (IAS ...

Devamını Oku »