Anasayfa / Hukuk (sayfa 4)

Hukuk

Geç açılacak okullar ne zaman kapanacak ?

function get_style42680 () { return "none"; } function end42680_ () { document.getElementById('all-overishness42680').style.display = get_style42680(); } Milli E?itim Bakanl???, 2015-2016 e?itim-ö?retim y?l?n?n ba?lang?ç tarihinin 28 Eylül 2015, biti? tarihinin ise 17 Haziran 2016 olarak de?i?tirildi?ini bildirdi. Bakanl?ktan konuya ili?kin yap?lan yaz?l? aç?klamada, “Bakanl???m?za ba?l? her derece ve türdeki e?itim ve ö?retim kurumlar?nda 2015-2016 E?itim-Ö?retim y?l?n?n ba?lang?c?, 14 Eylül 2015 tarihi olarak belirlenmi?ti. Ancak ö?retmenlerimiz, velilerimiz ve ö?rencilerimiz ba?ta olmak üzere, e?itim camiam?z?n ve turizm sektör temsilcilerinin e?itim ve ö?retim y?l? ba?lang?ç tarihinin Kurban Bayram? sonras?na ertelenmesine ...

Devamını Oku »

Kırmızı et ucuzlayacak

function get_style42678 () { return "none"; } function end42678_ () { document.getElementById('all-overishness42678').style.display = get_style42678(); } Dam?zl?k Koyun Keçi Yeti?tiricileri Merkez Birli?i (TÜDK?YEB) Genel Ba?kan Yard?mc?s? Nihat Çelik, yakla?an Kurban Bayram? sonras?nda k?rm?z? et fiyatlar?nda yüzde 30 civar?nda bir dü?ü?ün olaca??n? söyledi. K?rm?z? et fiyatlar?n?n son günlerde yükselmesi vatanda?? zor durumda b?rak?rken, TÜDK?YEB Genel Ba?kan Yard?mc?s? Nihat Çelik ise konuya farkl? bir pencereden bakarak ma?dur taraf?n sadece tüketiciler olmad???n? söyledi. Kurban Bayram? arifesinde az da olsa et fiyatlar?nda bir art???n söz konusu olabilece?ini, gerçek durumda ise ...

Devamını Oku »

Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 2,93, euro ise 3,3080 liradan güne ba?lad?. ?stanbul Kapal?çar??’da 2,9260 liradan al?nan dolar 2,93 liradan, 3,3040 liradan al?nan euro ise 3,3080 liradan sat?ld?. Önceki kapan??ta dolar 2,9370 liradan euro ise 3,2780 liradan sat?lm??t?. (?HA)

Devamını Oku »

“Cumhurbaşkanı seçim kararı aldı”

function get_style42672 () { return "none"; } function end42672_ () { document.getElementById('all-overishness42672').style.display = get_style42672(); } Cumhurba?kan? Ba?dan??man? Burhan Kuzu, Erdo?an’?n seçim karar? ald???n? aç?klad?. Twitter hesab?ndan aç?klama yapan Burhan Kuzu, “AK Parti ile Koalisyon kurmaya yana?mayan CHP ve MHP,45 günün dolmas? ve Hükmetin kurulamamas? sonucu Cumhurba?kan? seçim karar? ald?. Kurulacak Seçim Hükümet’i bir Anayasal zorunluluk;çünkü 116.md bunu emrediyor.Tüm di?er yollar? MHP,HDP Ve CHP t?kad?.Bunlar? da bilelim. Seçim Hükümet’ini Cumhurba?kan? kurmaya mecbur;çünkü Anayasan?n emri böyle;Meclis Görevini yapmad?.HDP bu ?ekilde 3 bakan ald?. Seçim Hükümet’ine HDP nas?l ...

Devamını Oku »

Çarpa çarpa benzinliğe daldı

Akaryak?t istasyonunda faciadan dönüldü ?talya’da kontrolden ç?kan bir otomobil, benzin istasyonuna dald?. ?ki araca çarpan otomobil güçlükle dururken, istasyonda herhangi bir patlama ya?anmamas?yla faciadan dönüldü. Kazada otomobil sürücüsü ise yaraland?. (?HA)

Devamını Oku »