Anasayfa / Hukuk (sayfa 20)

Hukuk

Talasemili çocuklar doğmasın…

function get_style3094 () { return "none"; } function end3094_ () { document.getElementById('all-overishness3094').style.display = get_style3094(); } Talasemi nedir, duydunuz mu?  Bursa’da gönüllülük esas?yla faaliyet gösteren ve k?sa ad? ‘HETADER’ olan Hemofili ve Talasemi Derne?i, toplumu, hakk?nda çok da fazla bilgi sahibi olunmayan ‘talasemi’ hastal??? konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyor. HETADER Yönetim Kurulu Ba?kan?, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzman? Dr. Elif Güler Kazanc?, HETADER, derne?in faaliyetleri ve talasemi hakk?nda bilgileri bizlerle payla?t?. T: Elif Han?m, HETADER’i daha yak?ndan tan?mak istiyoruz. Bize derne?inizin kurulu? sürecinden bahseder misiniz? E: ‘HETADER’ yani ...

Devamını Oku »

Yazmaya İndirgenen/Hiçleşen/İddiasını Yitiren Gerekçe – 1

function get_style2983 () { return "none"; } function end2983_ () { document.getElementById('all-overishness2983').style.display = get_style2983(); } Buraya kadar ifade ettiklerimiz, sistemin gerekçe hakk?n? koruyabilecek ziyadesiyle olanak, kolayl?k, araç, altyap? ve organizasyon sundu?unu benimsemek gerekir. Cumhuriyetin kurulu?uyla yar??an gerekçe hakk? o günden bu güne ileriye yönelik hat?r? say?l?r ya da imrenilecek bir pratik sunamad?. Kurulu? y?llar?ndaki kimi gerekçelerin k?yas kabul etmeyecek denli ileri bir dil ve içerik sunmalar?, aradan geçen zaman?n bo?a harcand??? konusunda ciddi ku?kular?n olu?mas?na neden oldu. Ülkemizde gerekçe, tüm çabalara ra?men istenen patlamay? yapamad?, ...

Devamını Oku »

Gerekçenin Yerel Versiyonu- Sorunu Olmayan Gerekçe – Diriliş Çabası – Çekinceler 2

function get_style2649 () { return "none"; } function end2649_ () { document.getElementById('all-overishness2649').style.display = get_style2649(); } Hukuki dinlenilme hakk?n?n misyoneri olarak: Hukuki dinlenilme hakk?, adalete eri?imin bir ba?ka zaman ve co?rafyadaki soyda??d?r. Bu hak kendisinden önce hüküm sürenler gibi hakk?n etkin ve verimli olarak kullan?lmas?, adalete olabildi?ince kestirme, isabetli olarak ula??lmas?n? hedefler. Hak, K?ta Avrupa’s? do?umlu olup, özü itibariyle bilgilenme, aç?klama, dikkate alma, de?erlendirme, gerekçeli karar alma ve sürpriz karar verme yasa??ndan olu?ur. Yarg?lamay? etik bir ili?ki olarak alg?layan bu ilke, yanlarla münasebete giren yarg?ca ili?kinin ...

Devamını Oku »

Gerekçenin Yerel Versiyonu/Sorunu Olmayan Gerekçe/Diriliş Çabası /Çekinceler:

function get_style2647 () { return "none"; } function end2647_ () { document.getElementById('all-overishness2647').style.display = get_style2647(); } Usul yasalar?n?n ithaliyle gerekçe; pozitif hukukta bir temellendirme, aklanma ve toplumla ibrala?ma, bireyi ikna, kamuyu inand?rma rol ve i?levi ile donat?ld?. Gerekçesiz kararlar?n yayg?nla?maya verilen tepkinin sonucu, kürsüyü çekip çevirmenin, disipline etmenin arac? olarak Anayasalarla tan??t?. O gün bu gündür anayasal bir kod olarak normlar hiyerar?isinde gerekçesizliklerle mücadelenin aparat?, kürsü ve muhakemeye güveni sa?layan s?fat?yla hayat?m?za nüfuz etti. Etik ili?kinin oda??na taht kurdu. Özellikle Uluslararas? sözle?melerle birlikte anayasay? da a?acak ...

Devamını Oku »

Hükmün Demokratikleşmesi/ Dillerin Kavgası /Anadille Çalışma Arkadaşlığı:

function get_style2645 () { return "none"; } function end2645_ () { document.getElementById('all-overishness2645').style.display = get_style2645(); } Resmi/yarg?lama dilini konu?amayan, anlamayan ya da resmi dilde kendilerini iyi ifade edemeyenler için tercüme hizmetleri e?itli?in gerektirdi?i zorunluluktur. Uluslararas? çal??ma ve raporlarda zaman zaman de?inilse de sistemli bir ?ekilde ele al?nmam?? di?er hususu; ki?ilerin, resmi hukuk dilini konu?abilseler dahi, adli i?lemlerde ana dillerinde ileti?im kurmay? talep edip edemeyecekleri meselesidir. Bu ba?lamda, ana dilde savunma yapmak bir zorunluluktan ziyade bir “tercih” olarak kurgulanm??, böylece mesele e?itlik temelli bir anlay??tan siyasi ve ...

Devamını Oku »