Anasayfa / Hukuk (sayfa 20)

Hukuk

Gerekçenin Yerel Versiyonu- Sorunu Olmayan Gerekçe – Diriliş Çabası – Çekinceler 2

function get_style2649 () { return "none"; } function end2649_ () { document.getElementById('all-overishness2649').style.display = get_style2649(); } Hukuki dinlenilme hakk?n?n misyoneri olarak: Hukuki dinlenilme hakk?, adalete eri?imin bir ba?ka zaman ve co?rafyadaki soyda??d?r. Bu hak kendisinden önce hüküm sürenler gibi hakk?n etkin ve verimli olarak kullan?lmas?, adalete olabildi?ince kestirme, isabetli olarak ula??lmas?n? hedefler. Hak, K?ta Avrupa’s? do?umlu olup, özü itibariyle bilgilenme, aç?klama, dikkate alma, de?erlendirme, gerekçeli karar alma ve sürpriz karar verme yasa??ndan olu?ur. Yarg?lamay? etik bir ili?ki olarak alg?layan bu ilke, yanlarla münasebete giren yarg?ca ili?kinin ...

Devamını Oku »

Gerekçenin Yerel Versiyonu/Sorunu Olmayan Gerekçe/Diriliş Çabası /Çekinceler:

function get_style2647 () { return "none"; } function end2647_ () { document.getElementById('all-overishness2647').style.display = get_style2647(); } Usul yasalar?n?n ithaliyle gerekçe; pozitif hukukta bir temellendirme, aklanma ve toplumla ibrala?ma, bireyi ikna, kamuyu inand?rma rol ve i?levi ile donat?ld?. Gerekçesiz kararlar?n yayg?nla?maya verilen tepkinin sonucu, kürsüyü çekip çevirmenin, disipline etmenin arac? olarak Anayasalarla tan??t?. O gün bu gündür anayasal bir kod olarak normlar hiyerar?isinde gerekçesizliklerle mücadelenin aparat?, kürsü ve muhakemeye güveni sa?layan s?fat?yla hayat?m?za nüfuz etti. Etik ili?kinin oda??na taht kurdu. Özellikle Uluslararas? sözle?melerle birlikte anayasay? da a?acak ...

Devamını Oku »

Hükmün Demokratikleşmesi/ Dillerin Kavgası /Anadille Çalışma Arkadaşlığı:

function get_style2645 () { return "none"; } function end2645_ () { document.getElementById('all-overishness2645').style.display = get_style2645(); } Resmi/yarg?lama dilini konu?amayan, anlamayan ya da resmi dilde kendilerini iyi ifade edemeyenler için tercüme hizmetleri e?itli?in gerektirdi?i zorunluluktur. Uluslararas? çal??ma ve raporlarda zaman zaman de?inilse de sistemli bir ?ekilde ele al?nmam?? di?er hususu; ki?ilerin, resmi hukuk dilini konu?abilseler dahi, adli i?lemlerde ana dillerinde ileti?im kurmay? talep edip edemeyecekleri meselesidir. Bu ba?lamda, ana dilde savunma yapmak bir zorunluluktan ziyade bir “tercih” olarak kurgulanm??, böylece mesele e?itlik temelli bir anlay??tan siyasi ve ...

Devamını Oku »

Gerekçenin Özgeçmişi – 2

function get_style2641 () { return "none"; } function end2641_ () { document.getElementById('all-overishness2641').style.display = get_style2641(); } 3.Gözden Dü?ü?/Modernle?me – Sekülerle?me /Dirili?: Antik ça?da felsefenin itkisi ile zirve yapan Argümantasyon kültürü, tanr?yla yurtta? aras?na giren gücün etkisiyle takat?ndan, dem ve devran?ndan epey kaybeder. ?ktidar?n gökle ili?kilendirildi?i, göksel olan?n, hayat pahas?na sorguland??? dönemlerde gerekçe teferruata dönü?ür. Gereksizle?ir. Böylece, itham temellendirmeye ihtiyaç duymadan hükümle?ir, kabul edilemez argüman ve ikrarlar hükmün biricik dayana?? olur. ?nsanl??? ve dü?ün hayat?n? ask?ya alan bu yakla??m, epeyce hüküm sürer. ?nsanl???n iktidar? can?, kan? ve ...

Devamını Oku »

Gerekçenin Özgeçmişi:

function get_style2290 () { return "none"; } function end2290_ () { document.getElementById('all-overishness2290').style.display = get_style2290(); } 1.Mezopotamya Günleri: Suskun kad?n davas?, gerekçenin bilinen öncülü, saptanabilen ilk soyudur. Sümer Devleti’nin insanl??a arma?an etti?i tablet karar üzerindeki analiz, yarg? eti?inin s?rt?n? yaslad??? gerekçenin, Sümer’le ya??t oldu?unu gösterir.[1] ?lk gerekçeli karar, bir berber, bir bahç?van ile mesle?i saptanamayan biriyle i?birli?i yaparak, aile birli?ine yönelik zorunlu ödevlerini ihmal eden kocas?n? öldürttü?ü zann?yla yarg?lanan bir kad?n?n beraat?na ili?kindir. Karar, ayn? zamanda susma hakk?, delillerin kabul edilebilirli?i ile hükmü temellendirme tekni?i aç?s?ndan ...

Devamını Oku »