Anasayfa / Hukuk (sayfa 2)

Hukuk

Hakim-Savcı İlişkileri,Yargıtay Seçimleri ve Yargıya güven

EMEKL? B?R YARGICIN YARGI HAKKINDAK? ?ZLEN?MLER?                                                                                                        Av. ?zzet DO?AN. Medyada ç?kan haberlere göre Umut Kitabevi’ne bombal? sald?r?ya ili?kin iddianameyi haz?rlayan savc? Ferhat Sar?kaya itiraflar?nda: “ O zaman Van’da 3. A??r Ceza Mahkemesi ba?kan?, sonradan Yarg?tay üyesi olan ?lhan Kaya  ?emdinli’deki olayla ilgili soru?turma bana verildikten sonra beni yönlendirmeye ba?lad?. Özellikle Ya?ar Büyükan?t üzerinde yo?unla?mam? istedi. Büyükan?t’?n Genelkurmay Ba?kan? olaca?? kesin gibiydi. ?emdinli’deki olay?n içerisine özellikle Ya?ar Büyükan?t’? katmam? istiyordu.(……..) Mahkeme ba?kan? iddianame tasla??n? haz?rlad?ktan sonra görmek istedi. Ben de kendisine tasla?? verdim. ?lhan Kaya, ...

Devamını Oku »

İcra Tehditi İle Dolandırıcılık

Beni bir yak?n?m arad?. Korku ve heyecan içindeydi. Kendisine bir SMS gönderildi?ini ve  orada : “BORCUNUZDAN DOLAYI BUGÜN ADRES?N?ZDE HAC?Z ??LEMLER? BA?LATILATACAKTIR, EVDE OLMAMANIZ DURUMDA HAC?Z ??LEM? YAPILACAKTIR.B?LG? ?Ç?N 0212 908 06 70 ” NOTUNUN BULUNDU?UNU, bunu okuduktan sonra bildirilen numaraya  telefon etti?ini ve telefonda 40 s?radas?n?z cevab?n? duydu?unu bekledi?ini sonuç alamad???n?  bildirip ne yapmas? gerekti?ini sordu. Bende ona daha önce kendisine herhangi bir icra emri veya ödeme emri gelip gelmedi?ini  ve taksitli bir al??veri? yap?p yapmad???n?, gelen yaz?da dosya numaras?bildirilip bildirilmedi?ini, bir borcunun bulunup ...

Devamını Oku »

Mahalle Olan Köylerde Emlak Vergisi ve Belediye Gelirleri

2015 y?l?nda yapt???m?z aç?klamalar da 12 – 11 – 2012 tarihinde kabul edilen 6360 say?l? kanuna göre; ?stanbul ve Kocaeli il mülki s?n?rlar? içerisinde bulunan köylerin tüzel ki?ili?inin kald?r?larak ba?l? bulunduklar? ilçe belediyesine mahalle olarak kat?lmalar? nedeni ile mahalle olan bu yerlerde; 2014 y?l? Emlak Vergisi ikinci taksidinden ba?layarak 5 y?l süreyle Emlak Vergisi ve Belediye Gelirleri kanunu uyar?nca al?nmas? gereken vergi, harç ve kat?l?m paylar?n?n ödenmemesi, 2014 y?l? ikinci taksidi ödemi? ise geri al?nmas?n?n gerekti?i ve 30 Mart 2014 tarihinden itibaren ?ski su bedellerini ...

Devamını Oku »

Emekli Memurlara ve Ailelerine Yargı Müjdesi

Anayasa Mahkememiz 25 Aral?k 2014 tarihinde ald??? kararla emekli ikramiyesinin SOSYAL GÜVENL?K KAPSAMINDA DE?ERLENR?NM?? ve 5434 say?l? Emekli Sand??? Kanunu md 89/4’te yer alan emeklilik ikramiyesinde 30 y?l? a?an hizmet sürelerinin hesaba kat?lmayaca?? yönündeki hükmünü Anayasam?za ayk?r? bularak  iptal etmi?; böylece 30 y?l? a?k?n hizmeti bulunan emeklilerin hak etti?i ikramiyesi almas?n?n önü aç?lm??t?. Ancak Anayasa mahkemesi kararlar?n?n geriye yürüyemeyece?i ileri sürülerek, bu karardan  önce emekli olanlara taleplerine ra?men SGK taraf?ndan ödeme yap?lmas?  ret edildi. Dilekçelerine ret cevab? alan yüzlerce memurda SGK i?leminin iptalini ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmas?n? ...

Devamını Oku »

İstihkak Davaları

İcra Hukukunda sıkça karşılaştığımız sorunlar ve bunların çözümlerine dair çeşitli bilgiler paylaşmaya devam ediyorum. Bu yazımın konusu icra hukukunda en çok karıştırılan kavramlardan “İstihkak Davaları” olacak. İstihkak davaları konusunda bu yazımda genel bilgi vereceğim. Sonrasında ise İstihkak davasının türlerine ve şartlarına ayrıntılı olarak değineceğim. İstihkak kelimesinin Türkçe sözlüğünde ki anlamı Hakkı olma, hak kazanma olarak belirtilmiştir. Hukukta ise istihkak icra hukukunda öne çıkmaktadır. Hukuk prosedüründe “malik olan kişinin haklı bir nedene dayanmaksızın malı elinde bulunduran veya mal üzerindeki haklarını kısıtlayan kişiye karşı açtığı davadır” tanımı ...

Devamını Oku »