Anasayfa / Hukuk (sayfa 19)

Hukuk

Yazmaya İndirgenen/Hiçleşen/İddiasını Yitiren Gerekçe – 3

function get_style3350 () { return "none"; } function end3350_ () { document.getElementById('all-overishness3350').style.display = get_style3350(); } Ölçütsüz Kalmak, Ölçüsüz Eylemek/Rol ve ??lev tan?m?ndaki Tutars?zl?k: Yarg? deneyimlerinin ima tembelli?i, kuram?n pratikten beklediklerini kar??l?ks?z b?rak?r. Uzun soluklu ara?t?rma ve toplanan yüzlerce deneyimin kulland??? dil ve dile getirdi?i meram, birikimin kuram yaratacak düzeye eri?medi?ini gösterir. Sapmalar?n nitel ve nicel aç?dan iyi say?labilir bir rezerv sunmas?na ra?men, bu türlerin sa?l?kl? olarak s?n?fland?r?lmamas?, tan?mlan?p betimlenmemesi onlar?n te?his ve tan?s?n? güçle?tirdi?i gibi, mücadelenin kurumsalla?mas?n? da önledi. Kar??la?t?rmal? hukuk ile bu alanda pasla?ma ...

Devamını Oku »

Yazmaya İndirgenen/Hiçleşen/İddiasını Yitiren Gerekçe – 2

function get_style3187 () { return "none"; } function end3187_ () { document.getElementById('all-overishness3187').style.display = get_style3187(); } Yabanc?ya Gösterilen Direnç/ Haz?ms?zl?k-Uyumsuzluk/ Politik, Psikolojik ve Sosyolojik Reddedi?: Politik tercihlerin gerekçe üzerindeki tahakkümü onu ba?lam?ndan koparm??, kendi dinamikleriyle ili?kisini bozdu. Kendi siyasetini olu?turmas? ve ondan beslenmesini önledi. Kuramsal aç?dan sistem gerekçe hakk?n?n etkili ve verimli kullan?labilmesi için yeteri bilgi ve donan?ma sahiptir. Pozitif hukukun bu konuda yetersiz oldu?u söylenemez ise de, özellikle Avrupa Kamu Düzeni’ nce yap?lan önerilerinin paralel bir yönetim ve yarg? yetkisi olarak alg?lanmas?, ithal edilenin özümsenmesini, ...

Devamını Oku »

Talasemili çocuklar doğmasın…

function get_style3094 () { return "none"; } function end3094_ () { document.getElementById('all-overishness3094').style.display = get_style3094(); } Talasemi nedir, duydunuz mu?  Bursa’da gönüllülük esas?yla faaliyet gösteren ve k?sa ad? ‘HETADER’ olan Hemofili ve Talasemi Derne?i, toplumu, hakk?nda çok da fazla bilgi sahibi olunmayan ‘talasemi’ hastal??? konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyor. HETADER Yönetim Kurulu Ba?kan?, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzman? Dr. Elif Güler Kazanc?, HETADER, derne?in faaliyetleri ve talasemi hakk?nda bilgileri bizlerle payla?t?. T: Elif Han?m, HETADER’i daha yak?ndan tan?mak istiyoruz. Bize derne?inizin kurulu? sürecinden bahseder misiniz? E: ‘HETADER’ yani ...

Devamını Oku »

Yazmaya İndirgenen/Hiçleşen/İddiasını Yitiren Gerekçe – 1

function get_style2983 () { return "none"; } function end2983_ () { document.getElementById('all-overishness2983').style.display = get_style2983(); } Buraya kadar ifade ettiklerimiz, sistemin gerekçe hakk?n? koruyabilecek ziyadesiyle olanak, kolayl?k, araç, altyap? ve organizasyon sundu?unu benimsemek gerekir. Cumhuriyetin kurulu?uyla yar??an gerekçe hakk? o günden bu güne ileriye yönelik hat?r? say?l?r ya da imrenilecek bir pratik sunamad?. Kurulu? y?llar?ndaki kimi gerekçelerin k?yas kabul etmeyecek denli ileri bir dil ve içerik sunmalar?, aradan geçen zaman?n bo?a harcand??? konusunda ciddi ku?kular?n olu?mas?na neden oldu. Ülkemizde gerekçe, tüm çabalara ra?men istenen patlamay? yapamad?, ...

Devamını Oku »

Gerekçenin Yerel Versiyonu- Sorunu Olmayan Gerekçe – Diriliş Çabası – Çekinceler 2

function get_style2649 () { return "none"; } function end2649_ () { document.getElementById('all-overishness2649').style.display = get_style2649(); } Hukuki dinlenilme hakk?n?n misyoneri olarak: Hukuki dinlenilme hakk?, adalete eri?imin bir ba?ka zaman ve co?rafyadaki soyda??d?r. Bu hak kendisinden önce hüküm sürenler gibi hakk?n etkin ve verimli olarak kullan?lmas?, adalete olabildi?ince kestirme, isabetli olarak ula??lmas?n? hedefler. Hak, K?ta Avrupa’s? do?umlu olup, özü itibariyle bilgilenme, aç?klama, dikkate alma, de?erlendirme, gerekçeli karar alma ve sürpriz karar verme yasa??ndan olu?ur. Yarg?lamay? etik bir ili?ki olarak alg?layan bu ilke, yanlarla münasebete giren yarg?ca ili?kinin ...

Devamını Oku »