Anasayfa / Hukuk (sayfa 10)

Hukuk

Öcalan Davası: Sömürülen Garcia Ruiz-İspanya Deneyi/ Teğet Geçilen Cumhuriyet-Türkiye Davası/Yarına Kalan Gerekçe Umarı

function get_style7181 () { return "none"; } function end7181_ () { document.getElementById('all-overishness7181').style.display = get_style7181(); } Ba?vuru, Öcalan’a ait kitab?n toplat?lmas?na ili?kin yerel mahkeme karar?n?n ta??d??? gerekçe defolar?yla dü?ünce özgürlü?ü ve türevlerini ihlal etti?ine dair sav? konu edinir Mahkeme, 25.06.2014 T. 2013/409 say?l? karar?yla a?a??daki saptamalar? yapar. Çal??mam?z bu tespitlerle onlar? hedefleyen ele?tirileri okuyucuyla payla?mak ve gerekçe-özgürlük-tedbir üçlüsü aras?ndaki kadim çeli?kilerin  sertli?ini alarak onlar? çal??ma arkada?l???na özendirecek rezerve katk? sunmay? amaçlar. Buna göre Mahkeme; ?ddia ve savunman?n kurallara uygun olarak incelenip incelenmedi?ini bilmelerinin demokratik bir toplumda ...

Devamını Oku »

İşverenin Ücret Ödememesinin Sonuçları

İşverenin Ücret Ödememesinin Sonuçları

İş ilişkisinin temel mantığı işçinin görevini ifa ederek işçi yerine kazandırdığı değerin karşılığı olarak ücret almasıdır. Özellikle ekonomik sıkıntılı dönemlerde işyerleri işçi üzerinden para kazanmasına rağmen ödemesini geciktirdiği ilk husus genellikle işçi maaşları olmaktadır. Bu yazımızda işverenin işçinin ücretini ödemesi geciktirmesi durumunda neler olabileceğinden bahsedeceğiz. İşverenin ücret ödeme yükümlülüğü İş Kanunu Madde 32 ve devamındaki maddelerde belirtilmiştir. Buna göre işverenin ücret ödeme konusunda birçok yükümlülüğü bulunmaktadır. İş Kanunu 32. Maddesine 17.04.2008 tarihinde eklenen ibare ile işveren bu tarihten sonra işçiyi maaşlarını banka yolu ile yatırmak ...

Devamını Oku »

Zorunlu Din Dersleri ve İHAM Sorunu

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) 16 Eylül 2014 tarihinde verdiği bir kararla zorunlu din dersleriyle İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne (İHAS) Ek.1 numaralı protokolün 2. maddesinde düzenlenen eğitim hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye’yi mahkûm etmiştir. Anılan karar 14 Türkiye vatandaşı tarafından 2011 yılında yaptıkları başvuru üzerine verilmiştir. (Kararın tamamı için bkz.: Mansur Yalçın and Others v. Turkey, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-4868983-5948734,) Oy birliğiyle alınan kararda İHAM, devletin dini konularla ilgili düzenlemelerde yansız ve tarafsız olma yükümlülüğünde olduğunu hatırlatarak,  Türkiye’de din ve ahlak kültürü kitaplarının içeriğinde yapılan son değişikliklerin yetersizliğine ...

Devamını Oku »

Türk Ceza Hukukunda Tehdit Suçları

Bu haftaki yazımızda Türk Hukukunda tehdit suçlarına değineceğiz. Özellikle gençler arasında yaygınca yapılan bu eylemin neden suç olduğu ve cezalarının ne olduğunu insanların mağduriyetini engelleme adına ve tehdit suçunun azalması adına açıklayacağız.   TEHDİT NEDİR?   Tehdit Türk Dil Kurumu sözlüğünde “Gözdağı” olarak ifade edilmiştir. Kelime anlamı olarak ise “Birinin gözünü korkutma, korku verme, gözdağı, hiddet etme, gözdağı verme, korkutma” olarak çeşitli şekillerde ifade edilebilir. Hukuki olarak tehdit “bir kimseyi kendisine ve malvarlığına karşı bir zarara veya kötülüğe uğratılacağının çeşitli yolla bildirilmesi” olarak tanımlanabilir.   ...

Devamını Oku »

Kentsel Dönüşüm Nedir? (1)

function get_style7088 () { return "none"; } function end7088_ () { document.getElementById('all-overishness7088').style.display = get_style7088(); } Kentsel dönü?üm, afet riski alt?ndaki alanlar ile bu alanlar d???ndaki riskli yap?lar?n bulundu?u arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlar?na uygun, sa?l?kl? ve güvenli ya?ama çevrelerini te?kil etmek üzere iyile?tirme, tasfiye ve yenilemelerin yap?lmas?n? hedefleyen Çevre ve ?ehircilik Bakanl??? taraf?ndan yürütülen kent düzenleme politikas?d?r. Kentsel Dönü?üm, 6306 say?l? Afet Riski Alt?ndaki Alanlar?n Dönü?türülmesi Hakk?ndaki Kanun ve 6306 say?l? kanunun uygulama yönetmeli?inde belirtilen esaslara göre yürütülür. Kentsel Dönü?üm ?le ...

Devamını Oku »