Anasayfa / Hukuk (sayfa 10)

Hukuk

Özel Güvenlik Görevlisi İstihdamı Nasıl Yapılır?

function get_style7291 () { return "none"; } function end7291_ () { document.getElementById('all-overishness7291').style.display = get_style7291(); } De?i?en ?artlarla birlikte devletin güvenlik güçlerinin yan? s?ra özel güvenlik görevlileri yoluyla da güvenli?in sa?lanmas? ihtiyac? ortaya ç?km??t?r. Bu ihtiyaç do?rultusunda özel güvenlik görevlisi istihdam edilmektedir. Yaz?m?zda özel güvenlik görevlisi istihdam?nda dikkat edilmesi gereken hususlar? ele alaca??z. Özel güvenlik görevlisi istihdam? hassas bir konu olup yasalara ayk?r? davran?ld???nda hapis cezas? da dahil olmak üzere yapt?r?mlar ile kar?? kar??ya kal?nabilir. Özel Güvenlik Görevlisi ?stihdam? ?çin ?zin Al?nmas? Özel güvenlik görevlisi istihdam ...

Devamını Oku »

İcra Bürosu mu? Tefeci mi?

İlamsız İcra Takibinde Haksız Faiz Oranları – Aşırı Yüksek Faiz Oranı

MAFYAVARİ İCRA TAHSİLAT YÖNTEMLERİ Son zamanlarda gerek sosyal medya üzerinden gerekse çeşitli platformlardan tarafımıza en çok sorulan sorulardan biri de “Haciz” ve “İcra” işlemleri ile ilgili oluyor. Vatandaşlarımızın en çok şikâyet ettiği husus ise Turkcell, Vodafone, Avea, Digitürk, gibi telekomünikasyon şirketleri ile Garanti, Akbank, HSBC, TEB, Yapı Kredi gibi bankaların başlattığı icra takip işlemlerinden dolayı oluyor. Vatandaşlar için başlatılan bu icra takiplerinde hukuki yollardan ziyade çoğu zaman hukuk dışı uygulamalara rastlıyoruz. Özellikle İcra bürolarının sık sık vatandaşları araması, evine devamlı ödeme ihtarı içeren ve çeşitli ...

Devamını Oku »

Öcalan Davası: Sömürülen Garcia Ruiz-İspanya Deneyi/ Teğet Geçilen Cumhuriyet-Türkiye Davası/Yarına Kalan Gerekçe Umarı

function get_style7181 () { return "none"; } function end7181_ () { document.getElementById('all-overishness7181').style.display = get_style7181(); } Ba?vuru, Öcalan’a ait kitab?n toplat?lmas?na ili?kin yerel mahkeme karar?n?n ta??d??? gerekçe defolar?yla dü?ünce özgürlü?ü ve türevlerini ihlal etti?ine dair sav? konu edinir Mahkeme, 25.06.2014 T. 2013/409 say?l? karar?yla a?a??daki saptamalar? yapar. Çal??mam?z bu tespitlerle onlar? hedefleyen ele?tirileri okuyucuyla payla?mak ve gerekçe-özgürlük-tedbir üçlüsü aras?ndaki kadim çeli?kilerin  sertli?ini alarak onlar? çal??ma arkada?l???na özendirecek rezerve katk? sunmay? amaçlar. Buna göre Mahkeme; ?ddia ve savunman?n kurallara uygun olarak incelenip incelenmedi?ini bilmelerinin demokratik bir toplumda ...

Devamını Oku »

İşverenin Ücret Ödememesinin Sonuçları

İşverenin Ücret Ödememesinin Sonuçları

İş ilişkisinin temel mantığı işçinin görevini ifa ederek işçi yerine kazandırdığı değerin karşılığı olarak ücret almasıdır. Özellikle ekonomik sıkıntılı dönemlerde işyerleri işçi üzerinden para kazanmasına rağmen ödemesini geciktirdiği ilk husus genellikle işçi maaşları olmaktadır. Bu yazımızda işverenin işçinin ücretini ödemesi geciktirmesi durumunda neler olabileceğinden bahsedeceğiz. İşverenin ücret ödeme yükümlülüğü İş Kanunu Madde 32 ve devamındaki maddelerde belirtilmiştir. Buna göre işverenin ücret ödeme konusunda birçok yükümlülüğü bulunmaktadır. İş Kanunu 32. Maddesine 17.04.2008 tarihinde eklenen ibare ile işveren bu tarihten sonra işçiyi maaşlarını banka yolu ile yatırmak ...

Devamını Oku »

Zorunlu Din Dersleri ve İHAM Sorunu

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) 16 Eylül 2014 tarihinde verdiği bir kararla zorunlu din dersleriyle İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne (İHAS) Ek.1 numaralı protokolün 2. maddesinde düzenlenen eğitim hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye’yi mahkûm etmiştir. Anılan karar 14 Türkiye vatandaşı tarafından 2011 yılında yaptıkları başvuru üzerine verilmiştir. (Kararın tamamı için bkz.: Mansur Yalçın and Others v. Turkey, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-4868983-5948734,) Oy birliğiyle alınan kararda İHAM, devletin dini konularla ilgili düzenlemelerde yansız ve tarafsız olma yükümlülüğünde olduğunu hatırlatarak,  Türkiye’de din ve ahlak kültürü kitaplarının içeriğinde yapılan son değişikliklerin yetersizliğine ...

Devamını Oku »