Anasayfa / Hukuk

Hukuk

Yemeklerin Suyuna Sarımsak Atın

Burun ak?nt?s?, hap??r?k, öksürük, halsizlik, ba? ve kas a?r?lar?… Hemen hepimiz so?uk havan?n kendini iyiden iyiye hissettirdi?i ?u günlerde grip, nezle, bron?it ve sinüzit gibi üst solunum yollar?n?n yol açt??? bu tür sorunlardan s?kça yak?n?yoruz. Hele bir de ba????kl?k sistemimiz zay?fsa bu hastal?klar bizi yorgan dö?ek yat?rabiliyor. Çocuklar? okuldan, biz yeti?kinleri de i? ve sosyal hayattan al?koyabilecek kadar ?iddetli seyredebilen bu hastal?klardan korunmam?z içinse enfeksiyona yol açan virüs ile bakterilerin zararl? etkilerine kar?? adeta kalkan görevi üstlenen ba????kl?k sistemimizi güçlendirmemiz çok önemli.  Bunun en etkili ...

Devamını Oku »

Top 5 List

2018 in ilk haftasinin  müzik top listesini haz?rlad?m.  Listede kimler var … 1 numara olan ?ark?? Top 5 müzik Listem. ..

Devamını Oku »

Yonca 30 Yıl Sonra Tekrar Müzikalde

Yonca Evcimik “7 Kocal? Hürmüz” müzikalinde sahneye ç?kmaya haz?rlan?yor. Müjdat Gezen’in yeniden sahneye koyaca?? ünlü müzikalde , ba?rollerden biri olan Adile Na?it’in oynad??? Safinaz rolünde izleyece?imiz sanatç? , ?u s?ralar günlerinin büyük k?sm?n? müzikalin provalar?nda geçiriyor. Çok heyecanl? olan Yonca Evcimik, ” Zaman?nda dansç?s? oldu?um bu müzikalde ?imdi yeniden oyuncu olarak yer almak güzel bir duygu. Bir hayalim daha gerçekle?ti. 30 y?l sonra en çok istedi?im ba?rollerden biri olan ve Adile Na?it’in oynad??? roldeyim. Müzikallerin geri dönüyor olmas?na ise ayr?ca seviniyorum” dedi.

Devamını Oku »

2018 Emlak Vergi Değerlerine Nasıl İtiraz Edilir?

Anayasa Mahkemesi’nin 31.05.2012 tarih ve 2011/38 E. ve 2012/89 K. say?l? karar? ile ‘’takdir komisyonlar?n?n bu kararlar?na kar?? kendilerine karar tebli? edilen daire, kurum, te?ekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarl?klar?n?n dava açabilecekleri’’ yönündeki düzenleme iptal edilmi?tir. Bu iptal hükmü ile dava açma ehliyeti ve süresi yönünden farkl?l?klar meydana gelmi? ve kanun koyucu bu güne kadar yeni bir düzenleme yapmam??t?r. Bu sebeple de emlak vergisi mükellefine tan?nan dava açma hakk?n?n ne zaman ve ne ?ekilde kullan?laca?? muallak bir hal alm??t?r. Yasal düzenleme gere?i asgari ölçüde ...

Devamını Oku »

Hakim-Savcı İlişkileri,Yargıtay Seçimleri ve Yargıya güven

EMEKL? B?R YARGICIN YARGI HAKKINDAK? ?ZLEN?MLER?                                                                                                        Av. ?zzet DO?AN. Medyada ç?kan haberlere göre Umut Kitabevi’ne bombal? sald?r?ya ili?kin iddianameyi haz?rlayan savc? Ferhat Sar?kaya itiraflar?nda: “ O zaman Van’da 3. A??r Ceza Mahkemesi ba?kan?, sonradan Yarg?tay üyesi olan ?lhan Kaya  ?emdinli’deki olayla ilgili soru?turma bana verildikten sonra beni yönlendirmeye ba?lad?. Özellikle Ya?ar Büyükan?t üzerinde yo?unla?mam? istedi. Büyükan?t’?n Genelkurmay Ba?kan? olaca?? kesin gibiydi. ?emdinli’deki olay?n içerisine özellikle Ya?ar Büyükan?t’? katmam? istiyordu.(……..) Mahkeme ba?kan? iddianame tasla??n? haz?rlad?ktan sonra görmek istedi. Ben de kendisine tasla?? verdim. ?lhan Kaya, ...

Devamını Oku »