Anasayfa / Köşe Yazıları / Buzdağından Okyanus’a: “EGO”

Buzdağından Okyanus’a: “EGO”

Buzdağından Okyanus’a: “EGO”

“Ego bir buzda??d?r. Onu derin sevginin içinde erit. Böylelikle o kaybolsun ve sen okyanusun bir parças? haline gel.”

Böyle diyor OSHO. Bir ya?mur damlas?n? dü?ünün. Tek bir ya?mur damlas? koca gökyüzünden tek ba??na iniyor. Ya?mur ya??yor diyebilir miyiz? Tek bir damla ile göller denizler olu?abilir mi? Olu?amaz, olu?aca?? da dü?ünülemez. Oysa birlikte dü?en milyarlarca damla koca bir gölü olu?turabilir. ?nsan da böyledir. Birlikteyken de?erlidir, birlikteyken kuvvetlidir, k?ymetlidir. Varl???n?n sebebi de budur.  Her insan do?du?unda beyaz bir sayfa gibidir. O sayfan?n üzerine hepimiz bir ?eyler yazmaya ba?lar?z. Önce anne babas? onun ne olmas? gerekti?ini yazmaya ba?lar. Sonra ö?retmenleri, liderleri, yöneticileri senin bir ?ey olman gerekti?ini sürekli hat?rlat?rlar. Mecburmu? gibi ya?at?l?r. Oysa kendi benli?ini bulmak için ba?kalar?n?n hayat?na müdahale etmesi gerekmez. Benlik öyle bir olgudur ki onu ya?atacak ?ey içimizde ki sevgidir. Biz bir varl???zd?r. Bizim ba?ka bir kimse olmam?za ihtiyac?m?z yoktur. Kendi özümüzde ya?amal?y?z. Kendimiz olmal?y?z. Bu yolda ilerlerken ise “art?k yolculu?um tamamland?. Arzu etti?im en yüksek noktaya ula?t?m hissine kap?lmamal?y?z.” Bu hisse kap?ld???m?z an ego devreye girer ve bir hastal?k gibi tüm benli?imizi sarar. Hayat öyle çok boyutludur ki tüm yönlere ula?mak mümkün de?ildir. Her alanda en önde olmak imkans?zd?r.

Ego ise bize hep benli?imizi pohpohlamam?z? emreder. Sen mükemmelsin, sen en iyisin, sen harikas?n, en üstte sen olacaks?n vs.?eyleri tekrarlat?p durur. Ego bizim gerçekte olan özümüzün tam tersidir. Bu ego her türlü arzuya h?rsa sahiptir. Her?eyin her zaman en zirvesinde olmak ister. Bizlerse bu ego taraf?ndan kullan?l?yoruz ve bu asla bize hakiki gerçek benli?imiz hakk?nda en küçük bir ipucu dahi vermez. Bizim hayat?m?z kendi hakikatimiz içindedir. Bu yüzden bu ego mutsuzluk, ac?, kavga, hayal k?r?kl???, delilik vs. her türlü suçu üretebilir. ?nsan?n egosu onun tüm problemlerinin, tüm sava?lar?n?n, tüm çat??malar?n?n, tüm k?skançl?klar?n?n korkusunun ve depresyonunun kayna??d?r. Ki?inin kendisini bir ba?ar?s?z olarak hissetmesi, sürekli olarak ba?kalar? ile k?yaslanmas? onu incitir. Birisi senden daha güzeldir bu seni incitir.  Birisi senden daha çok paraya sahiptir bu incitir. birisi senden daha çok bilgilidir bu incitir. Bizi bu hayatta incitecek milyonlarca ?ey vard?r. Ama biz bizi inciten ?eylerin bu olmad???n? bilmiyoruz. Çünkü onlar bizi egomuz yüzünden incitiyor.

Ego, yükse?e eri?me oyunu politikas?d?r. Herkes yukar? do?ru mücadele ediyor. Fakat Everest’in zirvesinde hepimizin duraca?? kadar yer yok… Ego bizim hakikat olarak kabul etti?imiz en büyük yaland?r. Onu zaman zaman kullansakta onun bizi kand?rmas?na izin vermemeliyiz.

OSHO’nun dedi?i gibi içimizde büyüttü?ümüz egoyu öyle bir sevgi ile eritmeliyiz ki bizde o sevgi okyanusunun bir parças? haline gelebilelim…

 

Ümit YILDIRIM

 

 

Hakkında Ümit Yıldırım

Ümit Yıldırım
1987 Ankara doğumluyum. İnsan Kaynakları alanında çalışmaktayım. Öz geçmişimle değil, öz geleceğimle ilgiliyim. Edebiyat ve kitap aşığıyım. "Kendi gerçeğimizi kendi kelimelerimizle anlayıp anlatmak, her namuslu yazarın vicdan borcudur" diyen Cemil Meriç'in izindeyim. Mevlana değilim ama bir Şems arar dururum. Kalem ile kelamı bir tutup insan-ı kåmil olma yolunda bir zerreyim. Türkiye Yazarlar Birliği Yazar Okulu mezunuyum. Edebiyatı sevdiğim kadar Felsefe ve Psikolojiyi de baş tacı ederim. Aristo'nun devletinde yaşarken Kemal Sayar'ın psikolojik çözümlemelerinde bulurum kendimi. Çok okuyan mı çok gezen mi bilir diye sormam okur-gezer-yazarım. Sık sık yurtdışına eğitimlere giderim. Bana anlatırlarsa unuturum, gösterirlerse hatırlarım, işin içine dahil ederlerse öğrenirim. Hayat denen bu mülakatta bir kitap yazmak için geldim. Kabımdan taşan kelimeleri hizaya dizmek için aldım kalemi elime. Kelam ve muhabbet ile çıktım yola. Yanımda mısralarım bir kağıt bir kalem...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*