Anasayfa / Köşe Yazıları / Burcu kim ki zaten?

Burcu kim ki zaten?

Burcu kim ki zaten?

function get_style4995 () { return "none"; } function end4995_ () { document.getElementById('all-overishness4995').style.display = get_style4995(); } Baz? ?ehirler, ülkeler, kendiniz olman?za izin verir. Diledi?iniz hayat?, kimseye dert anlatmak zorunda kalmadan, kimsenin dünyas?n? sarsmadan ya?aman?z mümkündür. Siz bunun olabilmesinin tek sebebinin kendi kararlar?n?z oldu?unu dü?ünseniz de i?in asl? öyle de?ildir. Ya?ad???n?z ?ehir, siz fark etmeden çok önce iliklerinize i?lemi?tir. Fazla gürültü yapmadan, huzursuzluk ç?karmadan akar durur damarlar?n?zda. Ço?u zaman hissetmedi?imiz için de müdahale etme ?ans?m?z pek yoktur asl?nda…

Hani ?u “?zmirliler ?öyledir, Bursal?lar böyledir, Adanal?lar hepsidir” gibi cümleler oralarda ya?ayan insanlar yüzünden de?il, ya?ad?klar? co?rafyan?n insan? sürükledi?i noktalar yüzündendir. Kim oldu?unuzu anlamak istiyorsan?z, hangi ?ehirde daha mutlu, daha huzurlu oldu?unuza bakmal?s?n?z.

Evet, mecburiyetler, i? güç, al??kanl?klar, e? dost akraba falan derken bir yerden kalk?p ba?ka bir yere ta??nmak çok kolay de?il. Göçebelik genlerimizde olsa da, pratikte tatil sezonlar? d???nda oldukça yerle?ik hayatlar ya??yoruz. Ve bu yerle?ik hayatlar?n kemikle?mesine, bizi olmak istedi?imiz ki?iden çok ba?ka karakterlere dönü?türmesine izin veriyoruz.

Belki de can?m?z sabaha kadar sokaklarda gezmek istiyor ama ya?ad???m?z muhitteki güvenlik sorunlar? bunu engelliyor. Belki oturup sokak kedileriyle sohbet etmek istiyoruz da hemen eve kaç?yoruz geleneksel konu kom?u ters bak?nca…

Ya?ad???m?z ?ehirleri sevdi?imizi san?yor, aram?zdaki ili?kiyi çok yanl?? anl?yoruz.

Bursa beni hiç sevmiyor mesela. Y?llard?r kendimi kabul ettirmeye çal??maktan yoruldum ama sorsan ad?m? bilmez hala! Hem Burcu kim ki zaten, öyle ya!

?nternette yap?lan hangi ?ehrin insan?s?n testini çözmenize gerek yok. Gözlerinizi kapat?p nas?l bir ?ehirde ya?amak istedi?inizi hayal etmeniz yeterli. Biliyorum bütün isteklerimizi kar??layacak ?ehirler yok ama ya?ad???m?z yer en az?ndan baz? özgürlüklerimizi koruyabilmeli…

Baz? ?ehirler kendiniz olman?za izin verir. Baz?lar?ysa size etiket takar. Umursamad???n?z? iddia etseniz de, lakab?n?z aynaya her bak???n?zda size bir göz k?rpar…

Etiketleriniz a??r geliyorsa sorun sizde de?il, ya?ad???n?z ?ehirdedir!

 

 

Günümüzde multipl insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak. Mutlulukla cinsel sa?l??? ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek oldu?u, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Burcu Reşit

Burcu Reşit
1981 Bursa doğumlu. Aslen iktisat mezunu olsa da yıllarca organizasyon, halkla ilişkiler, metin yazarlığı, medya editörlüğü gibi işlerde çalıştı. Hayatta en çok kitapları ve yolculukları sevdi. İçindeki seyyah sürekli gitmesine sebep olsa da halen Bursa'da yaşamakta...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*