Anasayfa / Köşe Yazıları / Bulutlara benzeyen duygular

Bulutlara benzeyen duygular

Bulutlara benzeyen duygular

function get_style4841 () { return "none"; } function end4841_ () { document.getElementById('all-overishness4841').style.display = get_style4841(); }

“Bulutlara benzer duygular: turuncu, erguvan, beyaz. Bir rüzgar sürükler hepsini. Bulutlara güven olmaz.

Çiçeklere benzer duygular: gönüllerde y?ld?z y?ld?z aç?l?r, meyve olur, a?aç olur; nesiller dinlenir gölgesinde: muzaffer al?nlarda taç olur. Çiçeklere benzer duygular, kuytu bir bahçede açan çiçeklere. Gözya??nda kanatlan?r yapraklar?, kalbinin kan?yla ?afakla??r. A?lay?nca açar o çiçekler, gülünce solar.

Ku?lara benzer duygular. Nereden gelirler bilinmez. Kah ç??l?k ç??l?kt?rlar, kah sesleri i?itilmez. Ba?r?nda güne?ler tutu?muyorsa selamlay?p geçerler seni. Ku?lar so?uk iklimi sevmez.”

Cemil Meriç Jurnal’inde böyle tarif ediyordu duygular?. Önce bulutlara benzetmi?ti, sonra çiçeklere, sonra ku?lara… Evet öyleydi duygular. Her mevsimde farkl? farkl? açan çiçekler gibiydi. Göç eden ku?lar, da??lan bulutlar gibi. Duygular farkl?yd?lar kâh gözya??, kâh tebessümdüler. Buru?turulup bir kö?eye at?lm?? müsfette bir ka??da yaz?lm?? iki sat?r ?iirdiler.  Duygular sözdüler. Gözden dü?en iki damla ya?t?lar…

Duygular? ne biz tam manas? ile anlatabiliriz nede duygusuzca ya?ayabiliriz. ?nsan?n ihtiyaçlar? gibi beklentileri de her zaman s?n?rs?z olmu?tur. Bir ço?umuz birimiz di?eri ‘sende çok duygusuzsun’ gibisinden selzeni?ler de bulunmu?uzdur. Duygular insan?n f?trat?nda her an var olan hislerdir. Genellikle erkeklerin duygusal olmad??? kad?nlar taraf?ndan sürekli söylenen bir sözdür. Oysa duygusuz insan yoktur. Duygusunu belli edip aç??a vuramayan insan vard?r. Bir ?eyin z?dd?n? o ?eyi kaybetmeye ba?lad???m?z da anl?yoruz. Bir çok evlili?in veya birlikteli?in bitmesinin nedeni de duygular?n zaman içinde kaybolmas?ndand?r. Çünkü her?eyi o kadar h?zl? ya?ay?p tüketiyoruz ki dönüp duygulara ay?racak vaktimiz kalm?yor. Evlilikler de de böyle de?il midir? Tahammülsüzlük duygusu çiftlerin birbiri ile aras?n? açarak duygu yoksunu ki?iler yapmas?n? sa?lamaktad?r. Oysa günlük i? ve di?er tela?lar? bir kenara koyup birbirimizi anlamaya ve dinlemeye yönelik eylemlere yönelmemiz gerekir. Kar??m?zda ki ki?iye olumlu ifadeler kullan?p taktir edildi?i hissini verirsek duygu yoksunu olmaktan da kurtuluruz.

K?rmadan, k?zmadan…

Ümit Y?ld?r?m

Bugün çoklu insan, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra yakla??k daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Ümit Yıldırım

Ümit Yıldırım
1987 Ankara doğumluyum. İnsan Kaynakları alanında çalışmaktayım. Öz geçmişimle değil, öz geleceğimle ilgiliyim. Edebiyat ve kitap aşığıyım. "Kendi gerçeğimizi kendi kelimelerimizle anlayıp anlatmak, her namuslu yazarın vicdan borcudur" diyen Cemil Meriç'in izindeyim. Mevlana değilim ama bir Şems arar dururum. Kalem ile kelamı bir tutup insan-ı kåmil olma yolunda bir zerreyim. Türkiye Yazarlar Birliği Yazar Okulu mezunuyum. Edebiyatı sevdiğim kadar Felsefe ve Psikolojiyi de baş tacı ederim. Aristo'nun devletinde yaşarken Kemal Sayar'ın psikolojik çözümlemelerinde bulurum kendimi. Çok okuyan mı çok gezen mi bilir diye sormam okur-gezer-yazarım. Sık sık yurtdışına eğitimlere giderim. Bana anlatırlarsa unuturum, gösterirlerse hatırlarım, işin içine dahil ederlerse öğrenirim. Hayat denen bu mülakatta bir kitap yazmak için geldim. Kabımdan taşan kelimeleri hizaya dizmek için aldım kalemi elime. Kelam ve muhabbet ile çıktım yola. Yanımda mısralarım bir kağıt bir kalem...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*