Anasayfa / Yaşam / Bu Hastalıklar Gazetecileri Tehdit Ediyor

Bu Hastalıklar Gazetecileri Tehdit Ediyor

Bu Hastalıklar Gazetecileri Tehdit Ediyor

Yo?un mesai saatleri, uykusuz geceler, haber pe?inde ko?turmalar veya saatlerce bilgisayar kar??s?nda çal??mak, haber yeti?tirme tela??n?n getirdi?i stres, haz?r yemek tüketiminin artmas?, pasif veya aktif sigara tüketimi… Gazetecilerin çal??ma tempolar? yo?un bir o kadar da stresli oluyor. Hal böyle olunca da, ya?am kalitesini oldukça dü?üren pek çok hastal???n görülme riski gazetecilerde art?yor. Peki gazeteciler hangi hastal?klar aç?s?ndan daha fazla risk alt?ndalar? Bu hastal?klar?n önüne geçmek için neler yapmal??  Uzmanlar gazetecileri en s?k tehdit eden hastal?klar? anlatt?, önemli önerilerde bulundu.

KALP KR?Z? VE H?PERTANS?YON

Kalp krizi ve hipertansiyon sa?l?ks?z ya?am ko?ullar? süren ki?ilerde daha s?k görülüyor. Bu iki hastal???n daha s?k gözlendi?i meslek gruplar?ndan biri de, gazeteciler. Bunun nedeni ise gazetecilerin oldukça yo?un, bir o kadar da stresli bir çal??ma hayat?na sahip olmalar?. Gazetecilerde risk art???na sebep olan di?er etkenlerin ba??nda da masa ba??nda çal??anlarda hareketsizlik geliyor. Ac?badem Üniversitesi Atakent Hastanesi Kardiyoloji Uzman? Doç. Dr. Ahmet Karabulut bu ko?ullara bir de aktif ya da pasif sigara içicili?i eklenince kalp krizi ile hipertansiyon geli?iminin daha erken ya?ta görülmesinin genellikle kaç?n?lmaz oldu?u uyar?s?nda bulunuyor. “Uzun süre masa ba??nda haber haz?rlayan muhabirler kadar, so?uk hava ?artlar?nda saatlerce haber yakalamak için bekleyen muhabirler de risk alt?nda” diyen Doç. Dr. Ahmet Karabulut sözlerine ?öyle devam ediyor: “Özellikle kondisyonu dü?ük olan ve sigara içen muhabirlerin sahada aniden ko?turmalar? nab?zda ani art??, tansiyonda belirgin yükselmeyle sonuçlan?yor ve  kalp üzerindeki yük belirgin olarak art?yor. Bu durum kalp krizine yol açabiliyor. Bunlar?n yan? s?ra spor yapmaya zaman ay?ramayan gazetecilerin ortak sorunlar?ndan biri de, çarp?nt?. Kondisyon eksikli?inin getirdi?i bu durum eforla nabz?n beklenenden fazla art???na yol açarak nefes darl???n? tetikliyor. 50 ya? üstünde ani geli?en nab?zdaki art?? daha ciddi ritim bozukluklar?na neden olabiliyor. Günlük 30-40 dakikal?k spor, haz?r g?dadan uzakla?ma ve uykular?n düzene girmesi riskleri azaltabiliyor”

KAYGI BOZUKLUKLARI, DEPRESYON

Ac?badem Taksim Hastanesi Psikiyatri Uzman? Dr. Ömer Oluk gazetecili?in ruh sa?l???n? en çok zorlayan mesleklerden biri oldu?u uyar?s?nda bulunuyor. Gazeteciler, tehlikeli ko?ullar alt?nda çal??ma, kazalar, afetler, ölüm ile yaralanma olaylar?na çok yak?ndan ?ahit oluyor, baz? durumlarda tehdit ve bask?ya maruz kalabiliyorlar. Bu olaylar da ileride ba?ta travma sonras? stres bozuklu?u, kayg? bozuklu?u ve depresyon olmak üzere çe?itli psikolojik sorunlara sebep olabiliyor. Psikiyatri Uzman? Dr. Ömer Oluk bu nedenle uyku bozuklular?, sinirlilik, irkilmeler ve  maruz kal?nan baz? olaylar?n sürekli  an?msanmas?  gibi belirtilerin birkaç haftadan uzun süre devam etti?i takdirde bir uzman yard?m?na ba?vurulmas? gerekti?ine dikkat çekerek, “Çünkü psikolojik ?ikayetlerin ihmal edilmesi ve tedavide gecikilmesi, durumun daha da a??rla??p karma??k bir hal almas?na neden olabiliyor” diyor.

TIKANIRCASINA YEME BOZUKLU?U

Gazetecilerde beslenme problemleri de s?kça rastlanan bir ba?ka sa?l?k problemini olu?turuyor. Ac?badem Bak?rköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzman? ?eyda S?la Bilgili bunlardan en belirgin yeme probleminin “Binge eating disorder” denilen, t?kan?rcas?na yeme bozuklu?u oldu?una dikkat çekerek,  “Bu tabloya zaman zaman gece uykudan kalk?p miktar gözetmeksizin yeme durumu da e?lik edebiliyor” diyor. T?kan?rcas?na yeme, kontrol edilemeyen bir yeme ?ekli. Normalden çok daha h?zl? yeme, fiziksel olarak rahats?zl?k hissedilinceye kadar yeme, fiziksel olarak açl?k duygusu olmamas?na ra?men fazla miktarda yeme, yemenin ard?ndan pi?manl?k ve suçlu hissetme bu tablonun en tipik belirtilerini olu?turuyor.  Bu belirtilerden en az 3’üne sahip olunmas? durumunda “T?kan?rcas?na Yeme Sendromu” tan?s? konuyor. Gazetecilerde buna ek olarak, saat gözetmeksizin ko?turmacayla geçen bir günde, gün boyunca beslenmeyi unutup, ak?am ise uyuyana kadar süren yeme durumu da görülebiliyor.

Beslenme ve Diyet Uzman? ?eyda S?la Bilgili bu tür problemlerin önüne geçmek için al?nmas? gereken önlemleri ?öyle anlat?yor: “Sabah kahvalt? edilmesi ve arada sa?l?kl? ö?ünler yapmak gün içerisinde al?nacak kalori miktar?n? azalt?yor. Sabah kahvalt? haz?rlayacak zaman yoksa ak?amdan tah?ll? ekmek aras?na peynirli sandviç haz?rlanabilir. Aralarda süt, yo?urt, ayran tercih edilebilir. ?? saatlerinde, çantada ta??mas? kolay çi? badem, f?nd?k, ceviz ve leblebi gibi kuruyemi?ler bulundurulabilir. Haz?r paketli bir ürün tercih etmek yerine kuru kay?s?, hurma, kuru üzüm gibi çantada kolayl?kla ta??nan meyvelerden tercih edilebilir”

BEL VE BOYUN FITIKLARI

Ac?badem Kozyata?? Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman? Prof. Dr. Meral Bayramo?lu stresli ve yo?un çal??ma ?artlar? olan gazetecilerde sinir s?k??malar?, tendon hasar?, bel ile boyun f?t??? gibi kas iskelet sistemine ait hastal?klara s?kl?kla rastland???na i?aret ederek, “Bu hastal?klar ofiste ve sahada çal??an gazetecilerde farkl? ?ekillerde ortaya ç?kabiliyor” diyor. Sahada çal??an, a??r kameralar ta??mak durumunda olan gazetecilerin en s?k kar??la?t?klar?  problem ise bu a??r e?yalar?n uzun süre ta??nmas?na ba?l? olarak geli?en kas spazmlar?, hatta boyun ile bel f?t?klar? oluyor. Ayakta uzun süre durmay? gerektiren her meslekte oldu?u gibi muhabirlerde de s?kça ayak ve ayak bile?ini ilgilendiren a?r?l? sendromlar görülebiliyor. Bu a?r?lar bacaklara ve bele kadar yay?labiliyor. Prof. Dr. Meral Bayramo?lu taban? yumu?ak ve ?ok emebilen rahat ayakkab? kullan?m?n?n bu tip hastal?klar?n önlenmesinde yard?mc? olabildi?ini belirterek, “Ayr?ca yine boyun-s?rt kaslar?n? güçlendirme egzersizleri, kamera ve di?er ekipman?n dizler bükülü haldeyken e?ilip yerden al?nmas?na dikkat edilmesi sakatl?klar?n olu?ma riskini dü?ürüyor” diyor.

S?N?R SIKI?MALARI, TENDON HASARI

Prof. Dr. Meral Bayramo?lu ofiste, bilgisayar ba??nda, uzun saatler dirsekler ve el bilekleri seviyesinde tekrarlanan hareketlerin de sinir s?k??malar?na veya tendon hasarlar?na neden olabildi?i uyar?s?nda bulunarak ?unlar? söylüyor: “Bunlar?n sonucunda eller ve kollarda uyu?mayla birlikte a?r?lar ortaya ç?kabiliyor. Yine masa ba??nda uzun süreli hareketsizlik omurga kaslar?nda gerginlik ve tutulmalara yol açabiliyor. Bu tip hastal?klar?n önüne geçmenin en iyi yolu ergonomik önlemlerin olabildi?ince iyi al?nmas?, uzun çal??ma saatleri s?ras?nda, saatte bir pozisyon de?i?tirilmesi ve omurga kaslar?n? güçlendirmeye yönelik egzersizler yap?lmas?.”

B?LG?SAYARA BAKMA SENDROMU

Ac?badem Maslak Hastanesi Göz Sa?l??? ve Hastal?klar? Uzman? Prof. Dr. Banu Co?ar riskli bölgelerde muhabirlik yapan gazetecilerin göz yaralanmalar? ve göz enfeksiyonlar? (gözün mikrop kapmas?) gibi sorunlarla kar??la?abildiklerine dikkat çekerek, “Sürekli kamera, cep telefonu ve bilgisayar kullan?m?na ba?l? olarak ise “Bilgisayara Bakma Sendromu” izlenebiliyor” diyor. Gözlerde a?r?, yorgunluk, rahats?zl?k, k?zar?kl?k, bulan?k görme ve çift görme bu sendromun belirtilerini olu?turuyor. Bilgisayara Bakma Sendromu’nun en önemli nedeni ise göz kurumas?. Prof. Dr. Banu Co?ar gazetecilerin yaralanmalardan korunmak için k?r?lmaya dayan?kl? gözlük kullan?labileceklerini belirterek sözlerine ?öyle devam ediyor: “Göz enfeksiyonlar?ndan kaç?nmak ise bazen mümkün olmayabiliyor. Ancak enfeksiyona ba?l? k?zarma ve çapaklanma gibi belirtiler ba?lar ba?lamaz, doktor önerisi do?rultusunda uygun antimikrobiyal göz damlas? ile merhemi kullan?lmal?, en az?ndan enfeksiyonun daha k?sa sürede atlat?lmas? sa?lanmal?. Bilgisayara Bakma Sendromu’na yol açan göz kurumas?ndan kaç?nmak için de düzenli suni gözya?? damlas?yla gözleri nemli tutmay? ihmal etmemeli”

Hakkında Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*