Anasayfa / Köşe Yazıları / Biz süt taşıyan memeliyiz, bizi çeken ele göre süt veririz.

Biz süt taşıyan memeliyiz, bizi çeken ele göre süt veririz.

Biz süt taşıyan memeliyiz, bizi çeken ele göre süt veririz.

function get_style5690 () { return "none"; } function end5690_ () { document.getElementById('all-overishness5690').style.display = get_style5690(); }

Derisinden, dilinden, töre ad? alt?nda, türban?ndan, saç?ndan, aç?k ve kapal? giyiminden dolay? öldürülüyor kad?nlar?m?z.

Ah insanlar her ?eyi bulup kendini bulamayanlar….

Bir ?eyler yapmal?y?z, art?k gerçekten usand?k cinsiyet ayr?m? yap?lmas?ndan, ötekile?tirilmekten, insan oldu?umuzu dahi dü?ünmeyen beyinlerden …

Biz kad?nlar daha ne kadar görülmezden gelece?iz?

 ?iddet gören kad?nlar?m?z için sadece s???nma evleri var ki bunlarda yetersiz, an? kurtarmak için yap?lan bar?naklar.

Cayd?r?c? cezalar?n gelmesi için daha kaç kad?n?n ölmesi, kaç çocu?un evlendirilmesi, kaç?n?n töre cinayetine kurban gitmesi gerekiyor?

Parti ba?kanlar? seçim dönemlerinde yeterli oy alamamaktan yak?n?yor, baz?lar?n?n hedefinde gençlerin oyunu almak, baz? particilerin bölgesel oy almak, baz?lar?n?n ise ya? ortalamas? büyük insanlar?n iyi niyetinden faydalanmak gibi amaçlar? vard? …

Peki ya kad?nlar ve haklar? ?

Hangi parti biz kad?nlar?n deste?ini almak için çaba sarfetti ?

TÜRK?YE CUMHUR?YET?’nin  nas?l kuruldu?u hakk?nda  bir ço?unun fikrinin oldu?unu bile dü?ünmüyorum ki bilseydiler ?unu da bilirlerdi:

“Bir toplum, cinslerden yaln?z birinin yüzy?l?m?z?n gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yar? yar?ya zay?flam?? olur. Bizim toplumumuzun u?rad??? ba?ar?s?zl?klar?n sebebi, kad?nlar?m?za kar?? ihmal ve kusurdur.”

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Sa?duyulu her vatanda??n gözard? edilen bu duruma dur demesinin zaman? geldi,geçiyor.

 Dedi?im gibi biz kad?nlar süt ta??yan memeliyiz,bizi çeken ele göre süt veririz.

 Unutmay?n ki çocuklar?m?z? yeti?tiren biz kad?nlar?z, de?i?im bir günde olmaz ancak bugünden yol alabiliriz.Kad?n?n en büyük vazifesi anal?kt?r!

?lk terbiye verilen yerin ana kuca?? oldu?u dü?ünülürse, bu vazifenin ehemmiyeti lay?kiyle anla??l?r.

 Sabretmek öylece durup beklemek de?il ileri görü?lü olmak demektir.  Biz kad?nlar gerçekten  inand???m?z,  güvendi?imiz bir yetkiliyi sonuna kadar destekleriz, fark?m?za var?n….

Cahiliye döneminde kad?n?n insan yerine konulmad??? dönemleri ve anlay??lar? de?i?tirmeyi hedef alan Hz. Peygamber, kad?nlara ?iddet uygulanmas?n? asla tasvip etmemi?tir. (Müslim, Fedâil, 79)

 O, hadislerinde kad?nlar? dövenlerin Müslümanlar?n iyileri, hay?rl?lar? olmad???n? ifade etmi? (Ebû Dâvûd, Nikâh, 43; ?bn Mâce, Nikâh, 51), “Kad?nlar? ancak kötüleriniz döver.” (?bn Sa’d, Tabâkâtü’l-Kübrâ, Dâru Sâd?r, Beyrut, 1985, VIII, 204) buyurarak sert uyar?larda bulunmu?tur.

 Hz. Peygamber’in bu erdemli hareketleri ve uyar?lar? önemsenmi? ve onun han?mlar?yla olan davran??lar? örnek al?nm?? olsayd? böylesine sosyal bir hastal?k haline gelen bu tür ac? durumlar?n ya?anmas? mümkün olmayacakt?.

Hz. Muhammed(sav)  kad?nlar? bu denli önemsiyorken siz kim oluyorsunuzda  biz kad?nlar? görmezden geliyorsunuz?

Günümüzde multipl insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar cinsel sa?l??? sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra bekleyebilece?inizi daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l??? ile yakla??k birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini olabilir. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Mine Aktay

Mine Aktay
Mine Aktay (1989, Ankara), Türk TV sunucu ve model,yazar 1989 yılında Ankara'da doğdu.. Başkent Üniversitesi iletişim fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema mezunudur. Diksiyon, spikerlik, sunuculuk eğitimleri almıştır.Anadolu üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türkdili ve Edebiyatı son sınıf öğrencisidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*