Anasayfa / Köşe Yazıları / Birinciği Kaçırdık !!!!

Birinciği Kaçırdık !!!!

Birinciği Kaçırdık !!!!

function get_style8006 () { return "none"; } function end8006_ () { document.getElementById('all-overishness8006').style.display = get_style8006(); }

page_aihm-kararlari-ve-kurtaj_698068119Günayd?n Arkada?lar?ma,

Maalesef k?l pay? ile birincili?i kaç?rd?k, Türkiye ikinci oldu.

Halbuki bu sefer çok umutluyduk, iyi çal??m??t?k, ama hakk?m?z? yediler ve RUSYA birinci olurken, TÜRK?YE ikinci oldu.

?imdi hay?rd?r, bilmedi?imiz bir yerde ULUSAL bir yar??ma m? vard? da kaç?rd?k diye dü?ünenler olmu?tur mutlaka.

Eh yar??ma say?l?r.

Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi taraf?ndan yay?nlanan rapora göre; Türkiye hakk?nda 101 karar aç?klam?? ve bu kararlar?n 94 tanesinin içinde en az 1 madde de ?nsan Haklar?n?n ihlal edildi?ine karar? varm??.

Birinci olan Rusya ise 129.

Gel de üzülme. Yani bunu bile beceremedik. Halbuki bir 30 40 tane kararda daha ?nsan Haklar?n? ihlal edebilseydik, birinci olacakt?k.

Neyse Rusya 2015 senesinde gününü görecektir, azimle ve kararl? bir ?ekilde ?NSAN HAKLARINI ?HLAL etmeye devam edersek, 2015 y?l?nda Türkiye’ye birincilik getirmek hiçte öyle zor olmayacakt?r.

Yürü be Türkiye… Kim tutar seni…

***

Seçimler yakla??yor ya…

Ba?kanl?k sistemi tekrar gündeme oturdu.

Gerçekten ben anlamakta zorlan?yordum, bugün Cumhurba?kan?n ne isteyip, yapamad???n? bir türlü anlayam?yordum.

Sanki beni duymu? gibi dün bu konulara aç?kl?k getirdi, dedi ki ..

” Benimle gelen, benimle gider… “

” Çok ba?l?l?k pranga vuruyor … “

” Yarg?y? da ben atamal?y?m, ben al?yorum, YARGI tekrar getiriyor .. “

” ?ndir diyorum, indirmiyor …”

Ve daha bir çok ?ey, e?er Ba?kanl?k sistemi gelirse bunlar?n hepsi onun taraf?ndan yap?lacak.

Yarg? da o …

E?itim de o …

Ekonomi de o …

D?? ?li?kiler de o …

Çevre de o …

Maliye de o …

Emniyet te o ..

Spor da o …

Yani her ?ey o olacak, o atayacak, o görevden alacak.

Ba?bakanl?k falan diye bir ?ey olmay?nca, geri kalanlar dizileceklermi?.

Ba?kan?n 1. yard?mc?s?, Ba?kan?n 2. yard?mc?s?, Ba?kan?n 3. yard?mc?s?..

Ne diyelim, çal??s?n Say?n Ba?bakan, çal??s?n AKP Partisi ve bunu gerçekle?tirsinler bakal?m…

Gitmeden son bir arzusu var demek ki…

Bizim Halk?m?z da o son görevini yerine getirecektir…

***

Gazeteci Sedef Kaba?, dedi ya ” Bak?n 17 Aral?k’ta takipsizlik karar? veren Savc? Bey budur, unutmay?n …”

O günden beri ba?? dertte, vay sen nas?l yazars?n bunu diye …

Önce bu söylemiyle ” Terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef ” gösterdi?i için 5 y?l hapis istemiyle yarg?lanacak.

?imdi geçenlerde evine gelen Polisi KAPIDA BEKLETM?? ve bir de utanmadan demi? ki ” Siz tarafl?s?n?z “,  bu seferde ” Görevli memura mukavemet ve hakaretten ” bir 5 y?l daha istemi?ler ..

Bence bo?una böyle saçma sapan ?eyler ile u?ra??yorlar.

Al karde?im kad?n?, at bir hücreye, ölsün gitsin orada.

Ne u?ra??yorsun mahkemeler ile falan, böyle Polisi kap?da bekleten, siz tarafl? davran?yorsunuz diyen gazeteci kad?nlara çok müsamaha gösteriyor bu Devlet.

Hem böyle yaparlarsa A?HM de bir kaç insan haklar? ihlalini de garantilerler ve seneye birincilik konusunda daha bir rahat oluruz.

***

Allah için Ar?nç’?n hakk?n? yemeyece?im.

Türk Halk?n? Aziz Nesin’den sonra en iyi ifade eden zatt?r kendisi.

Aziz Nesin Türk Halk?n?n %60 ? aptald?r dedi diye senelerce ele?tirilmi?ti, Say?n Ar?nç ne dedi…

” Ya karde?im buras? Türkiye, bir iki gün konu?ulur, sonra her ?ey unutulur ..”

Demedi mi dedi …. peki sonra ne oldu?

Onu da unuttuk…

Bu konuya neden de?indi?ime gelince ..

Biz de hani MADEN kazalar? falan oluyor ya, hani arada 300 500 i?çimiz ölüyor falan. Onu bile abart?yoruz, hem de 1800 lerde, 1600 lerde ölen i?çileri unutarak …

Sonra bir gürültü kopuyor, cezalar falan verece?iz diyorlar ya …

Hah onu anlatacakt?m i?te..

Tabi ?imdi siz Cezalar artm?? diyece?im san?yorsunuz, HAYIR efendim bakm??lar Maden kazalar?nda ?irketlere verilen CEZALAR çok fazla, ?ND?R?ME gitmi?ler…

Mesela izin almadan maden ruhsat? olmadan açt?n?z, acayip bir cezas? var, çok yüksek tam 50.000 TL – ne çok de?il mi – …. ??te o asla ödenemeyecek olan cezay? 30.000 TL ye çekmi?ler.

Mesela, ruhsat ald?n madene ama izinsiz üretim yap?yorsun, bunda da idari ve hukuki cezalar?, para cezas?na çevirmi?ler, tammmm 20.000 TL.

Yani arkada??m, ben ?unu anlamaya çal???yorum.

Bir ülkede kanunsuz bir ?ey yapt???nda verilen CEZAda neden indirim yap?l?r? CEZAda indirimin anlam? nedir?

Ruhsats?z, Sigortas?z, izinsiz yap?lan bir ?eye kar?? CEZA lar?n artmas? beklenirken, neden ?ND?R?M uygulan?r.

Ne olur birisi bunu bana anlats?n …

Ya da CEZAy? kald?rs?nlar bitsin gitsin, isteyen istedi?ini yaps?n, ha ÖLÜRSE i?çiler, f?tratlar?nda var deyip geçeriz, mahkemeleri falan ne u?ra?t?r?yorsunuz bo?u bo?una, zaten adamlar?n ba?? kalabal?k …

***

Bir CEO istifa ediyor.

Turkcell’in CEO’su Süreyya Civil.

Adam benden bu kadar, sa? olun, var olun diyor ve b?rak?yor.

Buraya kadar her ?ey normal.

Normal olmayan istifa ettikten sonra ” Bu karar?m siyasi de?ildir, siyasal bask? falan görmedim ” diye aç?klama yapma gere?ini hissetmesi.

Türkiye olarak ?ST?FA denen müesseseden o kadar uza??z ki, her istifan?n arkas?nda MUTLAKA bir ?ey ar?yoruz.

H?mm istifa etti, demek bask? var.

Türkiye’de ya?anan olaylarda, o kadar çok ki?inin GÖREV?N? YAPMADI?INDAN dolay? istifa etmesi laz?m ki …

Ama biz unuttuk o tarz bir ?eyi, en son hangi Devlet görevlisi ” Bu benim hatamd?r, aff?n?z? diliyorum ” diyerek istifa etti, an?msayan var m??

Kore mi, Japonya m?, Almanya m? diyeceksiniz, b?rak?n o geri kalm?? ülkeleri, ÇA?DA? ve GEL??M?? ülkelerden bahsediyorum, mesela ..

Papua Yeni Gine’de, Surinam’da, Banglade?’te, Angola’da  siz hiç istifa gördünüz mü?

***

Son olarak filmini de be?enmi? ve sizler ile görü?ümü payla?m??t?m.

Tebrikler Y?lmaz Erdo?an’a..

Avustralya’n?n En ?yi Yard?mc? Erkek Oyuncu Oscar’?n? – Ödülünü ald?. Bence müthi? bir ba?ar?.

Gurur duydum…

***

Art?k futbol yazm?yorum, konu?muyorum, seyretmiyorum ama Arda’n?n ?u krampon f?rlatmas?na g?c?k oldum, bu kadar iyi bir imaj? varken, Fatih Terim tarz? davranmak ona ne kazand?rd?, sormak laz?m.

Öfke kontrolü diye bir ?ey var, bu sen de zay?fsa gider bir yerlerde e?itim al?rs?n, umar?m hatas?n? anlar da bir daha yapmaz, gelece?i bu kadar parlak bir insan, daha dikkatli olmak zorunda …

***

Hepinize hay?rl? CUMA’lar, keyifli ve sa?l?kl? bir güne …

Sevgiler & Sayg?lar

Haluk ?lhan

Günümüzde birçok insan, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün olan oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l??? sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri how okuyabilirsiniz? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? almak almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Haluk İlhan

1959 Balıkesir doğumluyum, Akrep burcuyum, Galatasaray’lıyım, 25 yaşında bir oğlum var, Adı Hazar, Sabancı üniversitesinde Bilgisayar Mühendiliğinde Masterını tamamladı. Ben Kocaeli Üniversitesi Elektrik fakültesi mezunuyum, 1980. Yani Elektrik Mühendisiyim, 2007 de emekli oldum ama hala çalışıyorum, şu an ASİS firmasının Yurt Dışı Satış Müdürlüğünü yapıyorum. 32 yıldır profesyonel olarak çalışıyorum.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*