Anasayfa / Köşe Yazıları / Bir Sorumuz/Sorunumuz Var.

Bir Sorumuz/Sorunumuz Var.

Bir Sorumuz/Sorunumuz Var.

Kanser hastas? çocuklara elektromanyetik radyasyona maruz kalmalar? söz konusu olan tabletler, ak?ll? telefonlar kulland?r?lmal? m?? 

Bazen bir sorunun her duruma uyan tek bir cevab? olmuyor maalesef.

Radyasyonun sa?l?k üzerine etkileri konusunda doktora seviyesinde uzman olan ve 30 y?ldan fazla bu konuda çal??an biri olarak dü?üncelerimi payla?mak isterim.

?yonla?t?r?c? olmayan radyasyon- TV, radyo, mikrodalga f?r?n, cep telefonu ve kablosuz internet ba?lant?lar? (Wi-Fi) taraf?ndan yay?lan radyo ve elektromanyetik dalgalara  (RF/EMF) maruz kalan birinde uzun y?llar sonra ortaya ç?kabilecek sa?l?k etkileri konusunda bilimsel veriler henüz yeterli de?il. Çünkü kanser gibi bir sonuç görülebilmesi için baz? kanser türleri için 15-20 senelik çok ad?ml? süreç gerekiyor. Bir ki?iyi laboratuvara al?p sadece belli bir tür radyasyonla ???nlay?p sonra da sonucu gözleme ?ans?n?z yok. Elimizde in vitro hücre ve hayvan deneylerinden elde edilen s?n?rl? veri mevcut. Üstelik hayvanlarla deney yapmak da etik de?il.

Küçük çocuklar?n yeti?kinlere göre radyasyona çok daha hassas oldu?u bir gerçek. Beden, zihin ve ruh sa?l???n?n temeli, ebeveynlerin bir çocuk dünyaya getirme sorumlulu?una haz?r olup olmamas?yla at?l?yor. Yeti?kin birey oluncaya kadar da anne ve baban?n çocu?u koruma, kollama sorumlulu?u devam ediyor.  Yani daha anne ve baban?n fikrinde iken ba?lamal? bütünsel sa?l?kl? ya?am.

 Saatlerce bir ekran kar??s?nda, sadece küçücük parmaklar? hareket eden çocuklar?n bedenleri, o oyunlarla me?gul edilen zihinleri ve ruh sa?l?klar? konusunda da çok olumlu dü?ünceler ta??m?yorum.

Eline verilen bir tabletle gözünün önünde ve oyaland??? için mutlu oluyor ebeveynlerin ço?u, muhtemelen kendileri de kendi oyuncaklar? ile me?guller. Çocuklar?n?n ne kadar yetenekli oldu?unu da gurur duyarak anlat?yorlar. Okuma yazma ö?renmeden görsel haf?za ile birçok ?eyi yapabiliyorlar. Yanl?? anla??lmak istemem çocuklar gerçekten çok zekiler, ama her birinin e?siz olan yeteneklerini aç??a ç?karman?n yolu birilerinin onlar için çizdi?i s?n?rl? alandaki vah?i oyunlar de?il.

Fiziksel olarak hareketli,  sosyal ili?kiler kurabilen, oyunlar?n? makinaya kar?? de?il akranlar? ile oynayan, esas olan?n e?lenmek oldu?unu fark edecek çocuklardan sa?l?kl? yeti?kinler ortaya ç?kacakt?r.

?FRAT ?LE TEFR?T 

Gelelim di?er uca;

Kanser hastas? ve belki de iyile?me umudu olmayan bir çocuk var. Yata?a ba?l?, steril bir ortamda evinden uzak ya?amak zorunda ve küçücük bedeninde bir çok ac?lar deneyimliyor. Tüm ya??tlar? gibi o da yatt??? yerde oynayabilece?i bir tablet, ak?ll? bir telefon istiyor. Gerekli mi, de?il? Peki, sizin sat?n ald???n?z, ya da sahip olmak için yan?p tutu?tu?unuz her ?ey ya?am?n?z için gerekli mi? Siz akranlar?n?zda olan giysiler, tak?lar, arabalar, evler, teknoloji ürünler vb hiç özenmediniz mi? Belki de s?ra d??? birisiniz ve özenmediniz, gene de bu size di?erlerini yarg?lama, a?a??lama üstünlü?ü verir mi?

 Aile belki maddi olanaklar?, belki önceli?i olmamas? nedeniyle alamayabiliyor. Bir tak?m ki?iler ise buna duyars?z kalam?yorlar. ?mece usulü paralar toplan?yor ve o pahal? oyuncak al?nabiliyor. E?er size ula?m??sa o istek,  “bir an” bile bu çocuklar?n mutlu olmalar? için ne yapabilirim diye deliye dönebiliyorsunuz. Bir küçük k?z çocu?unun hiç giyemedi?i bir tütü etek olabiliyor o bazen, belki bir müzik aleti hiç çalamayacaklar?,  kargoya 1 saat geç gelince k?zd???n?z, ola ki yeti?mezse diye.

Denebilir ki, di?er çocuklar ona özenebilir, hastal?kla ödülü ba?da?t?rabilir, sa?l??? için zararl? olabilir. Bunlar do?ru ancak unutulmamas? gereken ?u ki;  kesinlikle kanser yapt??? kan?tlanm?? olsa bile, bu çocu?un tekrar kanser olmaya zaman? olmayabilir. Çocu?un bir iste?ini yerine getirmenin getirdi?i mutluluk hormonu salg?s?, belki ba????kl?k sistemini güçlendirip sa?l???na olumlu etki edecektir. Asla emin olamayaca??n?z gelecekle ilgili bir korku yüzünden, andaki mutlulu?a engel olmamak gerekir.

Yarg?s?z infaz konusunda çok ba?ar?l?y?z 

Sosyolojik bak?? aç?s?ndan bizler bireyi de?il geneli de?erlendirmeye yatk?n?zd?r. Her zaman, her ?art alt?nda, herkese uygulanabilen tek bir do?ru oldu?unu varsay?p, ayn? fikirde olmayanlar? yarg?lama konusunda çok ba?ar?l?y?z. K?rm?z?çizgileriniz, kararl?l???n?z, kat? tutum ve inançlar?n?z vard?r ve taviz vermezsiniz. Bu size bir karakter, kimlik verir.

Birey olarak bakmadan  “Genelleme” yapman?n, bir kurala, kaideye saplan?p kalman?n,  tutarl? olmak konusunda ?srar etmenin ya?am?n ak???na engel oldu?unu; beden sa?l???n? korusa da ruh sa?l???na iyi gelmedi?ini söylemek isterim.

Üstelik bilim sadece tahminlerle ve k?s?tl? deneysel çal??malarla konuyu yorumlarken, yeni bir ke?if, bulu?un geçmi?te do?ru kabul edilen birçoklar?n? yerle bir etti?i ortada iken gelece?e bu kadar karamsar bak?lmamas? gerekti?ine inan?yorum.

Kendi ad?ma tutarl?, kararl?, kesin, net oldu?um tek bir konu var o da ?u;

23 Nisan’a denk dü?en bir günde, çocuklar?m?z?n her gününün bayram co?kusunda geçmesi için,  onlara kavgan?n, sava??n olmad???, sevgi, ne?e, co?ku dolu bir dünya yaratmak üzere el ele verelim.

Dr. Deniz ÖNER

 

Hakkında Dr. Deniz Öner

Dr. Deniz Öner
Radyasyon ve kanser biyolojisi konusunda yüksek lisans ve doktora sahibiyim. Araştırmacı ve yönetici olarak çalıştım. Beden-Ruh ve Zihin sağlığı konularında eğitimler alıyor ve gönüllü danışmanlık yapıyorum. Dr. DENİZ ÖNER drdenizoner@gmail.com

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*