Anasayfa / Köşe Yazıları / Bioshock Infinite

Bioshock Infinite

function get_style81 () { return "none"; } function end81_ () { document.getElementById('all-overishness81').style.display = get_style81(); }

Oyun dünyas?n?n ve özellikle first-person shooter sevenlerin merakla bekledi?i “Bioshock Infinite” mart ay?nda piyasaya ç?k???n? yapt?. Bioshock Infinite, Bioshock ve Bioshock 2’nin aksine bizi okyanusun alt?nda e?siz bir maceraya atmak yerine bulutlar?n üzerinde tamamen ütopik bir dünya olan (uçan ?ehir) Columbia’ya götürüyor. Hikayemiz 1912 y?l?nda geçiyor ve bu ?ehir teknolojik aç?dan dünyadaki di?er ?ehirlerden çok daha geli?mi? durumda. Oyunda bu ütopik dünyaya Booker Dewitt gözünden bak?yoruz ve Elizabeth ad?nda bir karakteri kurtarmaya çal???yoruz ve tabiki bu aray?? s?ras?nda ba??m?za bin bir türlü olay geliyor. Özellikle belirtmeliyim ki; oyunda baz? sahnelere o kadar çok özen gösterilmi? ki film izliyormu? hissine kap?l?yorsunuz. Hikaye konusunda fazla detaya girmek istemiyorum çünkü hikaye anlat?m? o kadar ba?ar?l? ki kendi gözlerinizle ?ahit olmal?s?n?z. (?nan?n, oyundaki s?radan bir sahneyi bile hem görsel hemde ses efektleriyle çok güzel harmanlam??lar.)
Bioshock ve Bioshock 2’de bizi çok güzel ve etkileyici atmosferlere sokan yap?m ç?tay? bir ad?m daha yükseltmi? (her anlamda) ve ya?ayan bir ?ehir ortaya ç?karm??. (Oyunu s?rf atmosferi için bile oynamaya de?er,)
Her kö?esinde detay sakl? olan bu ?ehirde, her detay? görmek istiyorsan?z oyunu bitirmenizin çok uzun zaman alaca??n? belirtmek istiyorum. Kendinizi ço?u zaman e?siz bir manzaran?n büyüsüne, ?ehirde düzenlenen etkinliklere veya müzeye benzer mekanlarda görsellere kapt?r?rsan?z hiç ?a??rmay?n çünkü grafikler, özellikle ???k efektleriyle beraber o kadar güzel görünüyor ki oyunun hikaye k?sm?n? oynamak sonradan akl?n?za geliyor.
Oyunun grafiklerine, seslerine ve oynan???na bakacak olursak, salt grafikler idare eder durumda olsa da (ortalamaya göre yine de çok iyi) oyunun atmosferi ola?an üstü yans?t?lm??. Kullan?lan renkler genelde canl? ve göze çok ho? görünüyor. Bir de bu güzel grafiklere ???k oyunlar? eklenince ortama a??r? derecede zenginlik ve derinlik kat?yor. ?unu belirtmekte fayda görüyorum, her ne kadar ???k efektleri ve grafikler çok güzel olsa da firma oyunu o kadar güzel optimize etmi? ki, grafikler ayarlar?n? en yüksekte tutsan?z bile pc’niz zorlanm?yor. Ancak, bu sayede firma daha çok oyunsevere ula?abilmi?.
Oyunun oynan?l?rl??? ise, Bioshock ve Bioshock 2’deki oynan?l?rl???n hemen hemen ayn?s? olsa da uçan ?ehrimizde rollercoaster benzeri yap?lar üzerinde sky-hook (bir çe?it silah-makine) kullanarak yolculuk etmek oyuna hem e?lence hem de esneklik katm?? durumda. Sava? sahnelerinde özellikle sky-hook sayesinde hem çevre ile çok rahat bir ?ekilde etkile?ime geçebiliyoruz hem de dü?manlar?m?za beklemedikleri anda sald?rabiliyoruz. Bir di?er önemli husus ise oyun sadece aksiyon-sava? oyunu de?il ayn? zamanda rpg (role playing game) ö?elerini bar?nd?rmas?. Bu harmoni, oyuna ayr? bir derinlik kat?yor. Her ne kadar rpg ö?elerinin etkisini di?er Bioshock ve Bioshock 2 oyunlar?ndaki kadar etkili ve gerekli bulmasam da, bu ö?eler oyuna bir nebze olsun detay katmay? ba?arabilmi?.
Oyunun ses konusuna gelecek olursak elbette Bioshock serisine yak???r ?ekilde olu?turulan müziklere sahip oldu?unu söyleyebiliriz. Özellikle orkestra müziklerinin oyun sektöründe önem kazand??? bu son dönemlerde böylesine kaliteli bir yap?mda bulunan müzikler gerçekten oyuna çok iyi gitmi?. Oyunda yer alan geçek konu?malar, müzikler ve seslendirmeler tamamen 1912 y?l?n?n konseptine uymu?.
Bioshock serisini sevenler zaten bu oyunu kaç?rmayacaklard?r ama ba?lama niyetinde olanlar kesinlikle bu oyunu kaç?rmas?nlar.Özellikle oyunun tam anlam?yla harika ve bizleri ?a??rtan sonu bu oyunu senenin en iyi oyunlar?ndan biri yap?yor.
Son olarak; oyun PC, Playstation 3 ve Xbox 360 platformlar? için standart ve Premium Edition paketleri olarak piyasaya sürülmü?tür. Standart paket sadece oyunu içerirken, Premium Edition; Artbook, anahtarl?k, indirilebilir müzikler ve resim gibi içeriklere sahiptir.

Bugün birçok ki?i, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün olan öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l??? sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgileri how okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden ebilmek. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Konuk Yazar

Konuk Yazar
Konuk Yazarlarımızın yazıları bu profilden paylaşılmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*