Anasayfa / Köşe Yazıları / Bilincin Laneti

Bilincin Laneti

function get_style3658 () { return "none"; } function end3658_ () { document.getElementById('all-overishness3658').style.display = get_style3658(); }

Biten bir güne veda etmek çok zordur asl?nda. Her geçen gün geride sevinçleri b?rak?r, hüzünleri, vedalar?, kavu?malar?… Bazen ayr?l?klar?, bazen sevdi?ini b?rak?r insan bir önceki günde. Yeni ba?layan hiçbir gün, hiçbir ?ey asla bir önceki gibi olmayacakt?r. Yine de susar insan, çünkü umut besler yüre?inde. Her gün yeniden do?an güne?, imkans?z diye bir ?eyin gerçekte var olmad???n? yüre?ine ince ince i?ler insan?n.

?nsan olmak da zordur. Di?er tüm canl?lardan daha zor bir ya?am sürer insano?lu. Bilinç! Ne zor bir kelime! Ba? edilmesi çok zor bir hediye Tanr?’n?n bize verdi?i. “Bilinç, korkunç bir lanettir. Dü?ünürsün, hissedersin, ac? çekersin.” ?nan?lmaz bir güçle, inan?lmas? zor bir güçlükte ba?a ç?kmaya çal???r, ço?u zaman ba?aramaz, ac?s?n?, lanetini ruhunun en derinlerinde ya?ar insan. Yiyip, içip uyuyamaz. Unutmak imkans?zla?t?kça, umursayarak var olmak dayan?lmaz bir hal al?r.

?nsan, kendini di?er canl?lar?ndan ay?ran en önemli özelli?ini yok etmeye çal???r y?llar onu eskittikçe. Alkol bunu ba?ar?r. S?rf dü?ünmesin art?k diye, bilincini öldürür alkolle. Y?llar?n intikam?n? al?rcas?na içer. Can?n? ac?tan ne ya?ad?ysa, hepsinin intikam?n? bilincinden al?r. ?mkan? olsa, deli olmak ister herkes biraz. Delilik, kelime anlam?n? hiçbir zaman bulamaz insano?lunun lugat?nda. Bulamaz çünkü herkes hor görse de deli diye tan?mlad?klar?n?, içlerinde bir yan hep deli olmak ister.

Bilinçsiz olan her ?eye özenir hale gelir. Geçen o günü unutsun, bir daha asla an?msamas?n diye “deliye vurur” tüm hallerini. Bilincin lanetinden kaçar. Özlemekten, ac?yan ruhundan, ayr?l?klardan, yaralar?ndan kaçar… S?rf gecenin karanl??? gizliyor diye sahip oldu?u tüm kusurlar?, ya?land???n? anlamadan geceleri sevinçle kucaklar. Bir günü daha geride b?rakman?n buruklu?unu asla ta??maz içinde, kendine bile itiraf etmez bunu. Hiç kimse, do?um günlerini hüzünle kar??lamaz. Büyümek ya da ya?lanmak hep kutlanacak bir eylemdir. Elindekini h?zla tüketti?inin, y?llar sonra bile fark?na varmaz asla.

?nsan beyninin çözemedi?i tek ?ey insan beyniyken, elindeki bu sistemi asla kullanmak istemez insan dedi?in. Dü?ünmemek için, dü?üncelerinde bo?ulmamak için beyninin par?lt?lar?n? ne kadar örtebilirse o kadar kolay saklanabilir gecenin karanl???na. Kolayca gömülür karanl???n içine ve asla dönüp ard?na bakmaz.

Bu döngü sonsuza dek sürecek zanneder ve s?rf bu yan?lg?ya dü?tü?ünden, bilincini hapsetti?i kap?lar?n ard?nda ömrü geçer de farketmez hiç. Sonras? çok büyük pi?manl?kt?r tüm bu sürecin. Ölürken, s?rf korkuyor diye yapmad?klar?na üzülür, derin bir pi?manl?k içinde sorgular tüm hayat?n?. Bundand?r o film ?eridi hikayesi. O kadar yabanc? kal?r ki insan kendi hayat?na, ölürken “Kimdi bu ya?ayan benim hayat?m? benim yerime” diye kendine döner. Bilincinin tüm s?n?rlar?n? zorlar. Çok geç olmu?tur vakit, güne? sanki sonsuza dek orada kendisi için do?acakm?? gibi dü?ünen insan, bir anda anlar ki elinde s?n?rl? olan ne varsa harcam?? bitirmi?tir.

Zordur insan olmak. Nas?l geçti?ini anlamadan bir ömür tüketmek, zordur. Günlere veda etmek, geceyi co?kuyla kucaklamak, biten her ?eyin biti?ini kutlamak zordur. Orada öylece kullan?lmay? bekleyen beyni, bilinci kullanmadan y?lar geçirmek zordur. Zoru ba?ar?r. Zoru ba?ar?r da, en kolay?n?, sevmeyi, sevilmeyi, mutlu olmay?, elindekinin k?ymetini bilmeyi hiç ba?aramaz.

Deli’yi oynamay?n. Sahip oldu?unuz bilinci en derin kuytular?na kadar kullan?n. En ba?ta kendinizi bilin. Ne istedi?inizi, nereye gitti?inizi, bunun için ne kadar zaman?n?z oldu?unu dü?ünün. Dü?ünmekten korkmay?n. Geceyi co?kuyla kucaklamadan önce, o gün nelere veda ediyorsunuz bunu dü?ünün. ?lla geçen zamandan mutluluk duymak istiyorsan?z, sahipsizce, bilinçsizce ya?lanmaktan de?il, her güne sevgilerinizi, sevdiklerinizi katarak, tecrübelerinizle ço?alarak geceye teslim etti?iniz günlerinizden mutlu olun. Gecenin karanl???na o günün mutluluklar?n? teslim edin, asla kendinizi de?il!

Y?llard?r benim hep yapt???m gibi, ?unu hep akl?n?z?n bir kö?esinde tutun

“?yi geçirilmi? bir günün, mutlu bir uyku getirmesi gibi; iyi ya?anm?? bir hayat da mutlu bir ölüm getirir.” Leonardo Da Vinci

?yi uykular 🙂

Yazar: Tu?çe Y?ld?r?m

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgiler nas?l okuma? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile yakla??k birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Tuğçe Uslu Yıldırım

Develerin berberliğine, pirelerin tellallığına geç kalmış bir çocuktum. Ama yine de hikayelerini dinlemeyi çok severdim. Büyüyünce anladım ki ne develer berber ne pireler tellal olmuş herhangi bir zamanda. Benim hikaye diye dinlediğim her şey birer masalmış aslında. Benim de sizlere anlatacak masal tadında hikayelerim var...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*