Anasayfa / Köşe Yazıları / Benim Sevgili Balık Hafızam

Benim Sevgili Balık Hafızam

Benim Sevgili Balık Hafızam

function get_style5622 () { return "none"; } function end5622_ () { document.getElementById('all-overishness5622').style.display = get_style5622(); }

Bugün 17 A?ustos…

Bundan 15 sene önce, gecenin bir yar?s?, ablam?n üzerime çullanmas?yla uyand?m. Sars?nt?y? hissetmeyen ?ansl? az?nl?ktand?m. Ablas? taraf?ndan korunan, olur da duvarlar y?k?l?rsa darbe almas?n diye korumaya al?nan ?ansl? az?nl?ktand?m…

Sabaha kar?? televizyonu, radyoyu aç?p olay?n ?iddetini dinlerken donup kalanlardand?m.

Depremin saatini ve ?iddetini hepiniz hat?rl?yorsunuzdur.

Peki ya tam olarak kaç can? yitirdi?imizi?

Kaç ailenin kayboldu?unu?

Kaç sorumluya soru?turma aç?ld???n?? Kaç ki?inin ceza ald???n??

Hat?rl?yor muyuz gerçekten?

Deprem vergileriyle önlem almak yerine yol yap?ld???n? hat?rl?yor muyuz?

Memlekette ya?anan her felaketten sonra “bu i?in f?trat?nda var” diye geçi?tiriyor muyuz?

Kader diye uyutulup, e?e?imizi sa?lam kayaya ba?lamay? unutuyor muyuz?

Ah bu sosyal medya sa? olsun, ne de güzel kand?r?yoruz hem kendimizi hem birbirimizi.

Bal?k haf?zal? de?ilmi?iz gibi davran?yoruz.

Üç be? tweet at?p ya da durum güncelleyip duyarl? davrand?k diye kendimizi rahatlat?yoruz.

Dürüst olal?m arkada?lar, bal?k haf?zal?y?z hepimiz.

Unuttuk.

Düzce’yi de unuttuk, Van’? da unuttuk, Soma’y? da unuttuk…

Ye?il alanlar betona çevrilirken, nefes almam?z? sa?layacak her yer talan edilirken, tepemize y?k?lmas? muhtemel binalardan kaçacak yer b?rak?lmazken sesimizi ç?karmad?k.

Onlarca felaket, binlerce can gitti…

Birlik oluyoruz diye ba??rd?k durduk da, kalanlara bir gün bile hal hat?r sormad?k.

Deprem bölgesinde mi ya??yoruz, dikilen gökdelenler ne kadar sa?lam, hayat?m?z ne kadar güvence alt?nda umursam?yoruz…

Ah bizim güzel bal?k haf?zam?z.

Belki de bu yüzden ayakta kal?yoruz.

Belki de unutabildi?imiz için ç?ld?rm?yoruz.

Bilemiyorum.

Ama birbirimizi kand?rmayal?m.

Her ?eyi unuttuk.

Bir de?iliz, birlik hiç de?iliz.

Kendi derdimize dü?mü?üz, ba??m?za gelmeden anlamak iste?inde bile de?iliz.

Her ?eyi unuttuk.

?stedi?imiz kadar yaz?p çizelim, foto?raf payla?al?m, duyar kasal?m… Bu ?ekilde hiçbir ?eyi çözebilecek de de?iliz…

Günümüzde birçok insan, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün olan oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri ne kadar okuyabilirsiniz? Viagra bekleyebilece?inizi daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Burcu Reşit

Burcu Reşit
1981 Bursa doğumlu. Aslen iktisat mezunu olsa da yıllarca organizasyon, halkla ilişkiler, metin yazarlığı, medya editörlüğü gibi işlerde çalıştı. Hayatta en çok kitapları ve yolculukları sevdi. İçindeki seyyah sürekli gitmesine sebep olsa da halen Bursa'da yaşamakta...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*