Anasayfa / Hukuk / “Ben Demirtaş ile görüşürken…”

“Ben Demirtaş ile görüşürken…”

“Ben Demirtaş ile görüşürken…”

function get_style35102 () { return "none"; } function end35102_ () { document.getElementById('all-overishness35102').style.display = get_style35102(); } Ba?bakan Ahmet Davuto?lu, “Ben Demirta? ile görü?ürken ayn? saatlerde dikkat çekici, KCK ’sözde halk sava??n? ba?latma talimat?’ verdi” dedi.

Ba?bakan Davuto?lu, Do?u ve Güneydo?u illerinden gelen sivil toplum kurulu?u temsilcileriyle Çankaya Kö?kü’nde kahvalt?da bulu?tu. Kahvalt?da konu?an Davuto?lu, 12 Eylül döneminde Marksist, Leninist ve Stalinist mant?kla ortaya ç?kan tektipçi anlay??la PKK anlay???n?n ayn? mant??? temsil etti?ini belirtti.

Ortak akl?n tan?m?n? yapan Davuto?lu, “Herkesin farkl? akl? olur ama bir araya gelinir, tart???l?r, konu?ulur ve ortak bir yol bulunur. Ama bak?n?z, nas?l 12 Eylül rejimi dindar?na, solcusuna, sa?c?s?na, ateistine… Hangisine bakarsan?z bak?n ’?öyle olacaks?n?z’ diye bir dörtgen içine insanlar?n akl?n? hapsetmi?se bugün Do?u’da, Güneydo?u’da PKK’n?n ortaya ç?karmaya çal??t???, bölücü terör örgütünün gerçekle?tirmeye çal??t???, ’Siyasi ortam da bizim d???m?zda hiçbir siyasi partinin burada hayat hakk? yoktur, bizim d???m?zda hiçbir sivil toplum kurulu?unun hayat hakk? yoktur, neyin do?ru oldu?una biz karar veririz.’ Hatta ’biz’ derken seçilmi? HDP’den belediye ba?kanlar? dahil de?il. Onlar dahi ortak ak?l üretemezler, oraya görevlendirdikleri paralel belediye ba?kan? ya da Kandil bilir neyin do?ru oldu?unu” ifadelerini kulland?.

“12 EYLÜL REJ?M? ?LE KAND?L Z?HN?YET?N?N H?ÇB?R FARKI YOK”

Ba?bakan Davuto?lu, ?öyle devam etti:

“HDP E? Genel Ba?kanlar? Selahattin Demirta? ve Figen Yüksekda?’?n yapt??? her aç?klaman?n yukar?dan bir yerlerden tekzip edildi, ?u denilmeye çal???ld?, ’Sen siyaset oyunu oynayabilirsin ama akl? ben üretirim, senin söz söyleme hakk?n yok.’ Her aç?klama ertesi gün Kandil’den tekzip edildi. ?imdi ak?llar?na, vicdanlar?na sayg? duyan HDP’lilerin buna isyan etmesi laz?m. Ha 12 Eylül rejimi partilere dönüp ’hizaya girin’ demi?, ha Kandil’den birileri HDP’ye dönüp ’hizaya girin’ demi?. Ayn? mant?k ayn? zihniyettir, hiçbir fark? yok. Neden AK Parti binalar?na sald?r?ld?, neden farkl? dü?ünen bütün sivil toplum kurulu?lar? bask? alt?na al?nd?? Hani çok efsanele?tirilmesi anlam?nda söylüyorum, Suriye’de Rojava veya Kobani, Haseke bölgelerinde PKK’n?n oldu?u yerde herhangi ba?ka Kürt hareketinin olmas?na dahi izin vermediler. Türkiye’ye Kobani, Haseke’den gelen ilk mülteciler DEA?’tan kaçarak gelmedi, oradaki bask?lardan kaçarak geldi. Bunu da Irak Kürt Bölgesi’nin yöneticilerine gidiniz, bir sorunuz. Mesele Kürt meselesi de?il ’Kürtler için ne do?ruysa sadece ben bilirim’ diyen ve aynen 12 Eylül’de ’Türkler için ne do?ruysa sadece ben bilirim’ diyen zihniyet paralelli?idir.”

“BEN DEM?RTA? ?LE KONU?URKEN KCK TAL?MAT VERD?”

“Biz burada demokrasi içinde ya??yoruz, farkl? ak?llar olacak. Hep beraber konu?aca??z” diyen Davuto?lu, “Peki demokrasilerde farkl? ak?llar?n konu?ulaca?? yer neresidir? TBMM’dir. TBMM’ne büyük zafer psikolojisi içinde 80 milletvekili gönderdikten sonra bu 80 milletvekilinin dönüp Kandil’e do?ru art?k ortak akl?n üretilece?i yerdeyiz, silahlar? indirin, tehditlerinize son verin’ deme kararl?l???n? gösterebildiler mi? ?imdi bizi çat??mas?zl??? sona erdirmekle suçluyorlar” dedi.

7 Haziran Milletvekili Genel Seçimi’nden bugüne gelen süreçte ya?anan olaylar? s?ralayan Davuto?lu, ?unlar? kaydetti:

“S?ralamay? veriyorum, 7 Haziran seçimlerinden 3 veya 4 gün sonra aç?klama yap?ld?, ’Çat??mas?zl?k konusunda sadece biz karar veririz, kimse de karar veremez silahlar?n b?rak?lmas? konusunda.’ 9 Temmuz Say?n Cumhurba?kan?m?z bana hükümeti kurma görevi verdi, 11 Temmuz’da KCK aç?klama yapt?, ’ate?kes dönemi bitmi?tir’ diye. Daha ortada Suruç yok, herhangi bir operasyon beklentisi ya da bunu gerektirecek ?artlar yok. 15 Temmuz, ben Demirta? ile görü?ürken ayn? saatlerde dikkat çekici, KCK ’sözde halk sava??n? ba?latma talimat?’ verdi. 19 Temmuz’da, Suruç’tan bir gün önce KCK Cemil Bay?k aç?klama yapt?, ’Silahlan?n ve halk sava??na haz?r olun’ diye. Kime kar??, kiminle sava??yorsunuz? Kim ad?na, hangi sava?? ba?lat?yorsunuz? Size kim talimat verdi? Türkiye’yi Suriye ya da Irak’a benzetme yönünde nereden talimat ald?n?z?”

(?HA)

Bugün birçok insan, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında

Avatar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*