Anasayfa / Köşe Yazıları / Ben De Bir Tüketiciyim

Ben De Bir Tüketiciyim

Ben De Bir Tüketiciyim

Market al??veri?leri hayat?m?z?n en önemli aya?? oldu. Eskiden çar?? pazar gezip fiyat ara?t?r?yorken; ?imdi ekonomik olman?n yolunu market kampanyalar?nda ar?yoruz. Tüketici olarak sürekli ekonomik ve indirimli olma konusunda en az marketlerin birbirleriyle rekabeti kadar bizler de bu konuda hummal? bir gayret içerisindeyiz. S?k s?k de?i?en fiyatlarla ilgili yeterince uyan?k olmad???m?zda ise eski fiyatla indirimli ürün ald???m?z? zannetme hatas?na dü?üveriyoruz. Burada hata kimde bunu incelemek ad?na ya?ad???m bir durumu anlatmak istedim. Bakal?m hep birlikte hatal? k?s?mlar? saptayabilecek miyiz?!

Birkaç gün önce sabah saatlerinde Kad?köy Migros’ta yapt???m bir al??veri?te bir ürünün dört adet fiyat? oldu?unu fark ettim. ?ki fiyat 16,75 iken; iki fiyat? ise 12,90 idi. Yani toplamda ayn? ürün için dört adet fiyat bulunmaktayd?. Pahal? olanlar?n ba?ka bir ürün oldu?unu dü?ünerek al??veri?imi indirimli yapma huzurunu ya??yordum ki kasaya gitti?imde ilk ?okumu ya?ad?m. 16,75 fiyat? kart ödemesinde gördüm ve direk o soruyu sordum “Neden 12,90 olan ürün 16,75?” Kasiyer arkada??m?z 1 alana 1 bedava kampanyas?d?r diyerek yanl?? bir yönlendirme yapt?. Bu durumlarla çok fazla yüz yüze geldi?im için (derne?imiz sayesinde) i?lemi iptal ederek bir görevli aramaya ba?lad?m. Bir yandan içimden “sabah sabah tüketici olmak istemiyorum” diye isyan etsem de hakk?m? aramak zorunda oldu?umun bilinciyle bir reyon görevlisi buldum. K?sa bir durum analizinden sonra indirimli etiket bana verildi ve kasada indirim yap?laca?? söylendi. Evet, olmas? gereken tam da buydu. Buraya kadar normal ilerleyen süreçten memnundum. Çünkü tüketici olarak, haklar?n? arayanlar?nda çok iyi bildi?i üzere, bu i?lemler sorun 1 TL’de olsa 1.000 TL’de bu kadar k?sa sürede özellikle de “tart??mas?z” sonuçlanm?yor. Benimde konuya dair memnuniyetim saniyeler içinde soruna dönü?meyi ba?ard?. Kasap bölümünden di?er bir arkada??m?z gelerek ürünü iade etmemi, yoksa bu durumun zarar?n? hatay? yapan arkada??n?n cebinden ödeyece?ini söyledi. K?sa süre konu?man?n ard?ndan durumun öyle olmayaca??n? da belirtsem kasap reyonu arkada??m?z ikna olmad? ve vicdan?mla beni ba? ba?a b?rakt?. Bununla yetinemeyen ben, gidip etiketten sorumlu arkada?lar? bularak durumu izah ederek neden vicdan?m? al??veri? yaparken kullanmam gerekti?ini sordum. Sonras?nda do?ru ve güzel bir ?ekilde yönlendirilip kasada indirimli ürünü ald?m. Ç?kt???mda biraz gerilsem de hakl? mutlulu?umu ya?amaktayd?m.

Ülkemizde al??veri? konusunda s?k s?k s?k?nt?l? süreçler ya?and???n? görevim gere?i biliyorum. Bazen hepimizin içinden geçen “Hay?r bu haks?zl?k bana olmas?n” ya da “Bununla u?ra?mak istemiyorum” dendi?ini de… Ama yukar?da anlatt???m olay gibi yüzlercesi her gün herhangi bir ma?azada ya?an?yor. Burada tüketici olarak en basit olay? bile gözden kaç?rmadan hakk?m?z? aramam?z gerekiyor. Çünkü kurumsal olan birçok ma?azada, çal??anlar?n tüketici haklar? konusunda yeterince bilgi birikimlerinin olmamas? s?k?nt?m?z? büyüten sebeplerdendir. Asl?nda 6502 Say?l? Tüketici Kanunu yeterince tüketicinin yan?ndayken; sorunlar?n çözümü inisiyatif sahibi yüksek düzey çal??anlar?n veya reyon görevlilerinin “vicdan”?na b?rak?l?yor gibi… “Hay?r, kesinlikle böyle yürümüyor i?ler!” demeli ve sesimizi ç?karmal?y?z.

Son olarak etiket fiyat? konusunda bana bu tecrübeyi sizlerle payla?mama vesile olan kuruma ve çal??anlar?na te?ekkür ediyorum. Çünkü kim bilir ben sabah vakitlerinde bu durumu fark etmeyip indirimli sanarak ürünü alm?? olsam daha kaç ki?i bu bilgi yanl??l???ndan cebindeki paras?ndan olacakt?. Bir ki?i diye dü?ünmeyin! Ben, sen; biz, siz ma?azalar?n bu ?ekilde haks?z kazanc?na neden önayak olal?m ki? Yanl?? m?y?m?!

Ümmühan Bekta?
TÜSODER Genel Koordinatörü

Hakkında Ümmühan Bektaş

1991'de İstanbul'da dünyaya geldi. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra yönetimin diğer kollarına merak saldı. Eğitim hayatına Sağlık Yönetimi bölümüyle devam etmektedir. Özel sektörde bir reklam ajansında pazarlama direktörü olarak çalışan Bektaş, aynı zamanda medya alanında yaptığı sunuculuk projelerini sürdürmektedir. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yaptığı editörlük, gazete haberciliği, yazarlık gibi deneyimlerini geliştirdi. Halihazırda Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER)’nde Genel Koordinatörlük pozisyonunda görev almaktadır. Türkiye’de ve dünyada kadının yeri konusuna ilgi duyan yazarın yazıları çeşitli platformlarda yayınlamıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*