Başlarken

Başlarken

function get_style127 () { return "none"; } function end127_ () { document.getElementById('all-overishness127').style.display = get_style127(); }

Yazarl?k asl?nda benim için çok uzun zaman öncelerine kadar gidiyor. Üniversite e?itimimin ilk y?llar?nda ayl?k bir gazetede tam sayfa çevre haberleri derliyordum. Makaleler ile destekledi?im bir sayfam vard?. Yazarl?ktaki ilk ad?m?m bu oldu. Daha sonra ise çe?itli haber sitelerinde kö?e yazd?m. Kimi k?sa süreli kimi ise uzun süreli devam etti. Hepsinde ise ortak olan ?ey ÇEVRE konusunda yaz?yor olmamd?.
Y?llarca Siyaset sahnesinde aktif olarak görev yapm?? bir genç olarak bundan böyle ülke gündemi ile ilgili yaz?lar?mla ?LKOKU.NET sitesinde sizlerle birlikte olaca??m. Ülkemiz gündemi o kadar yo?un ki neresinden tutarsan?z mutlaka bir konu, bir tart??ma yakalayabiliyorsunuz.
Reyhanl? sald?r?s? ve yitip giden onlarca can’? unutmamak laz?m. Hepsine Allahtan rahmet, yak?nlar?na ba?sa?l??? diliyorum. Bugün haberlere ?öyle bir göz att?m MOBESE lerin neden çal??mad??? vb konular? tart???lmaya devam ediyor. Esad rejimi mi ÖSO taraf?ndan m? yap?ld??? konusu ise olay?n en hararetli tart??ma noktas?. ?leriki günlerde bu konuyla ilgili görü?lerimi daha detayl? yazaca??m.
Hava – ?? Sendikas? greve ba?lad?. Demokrasi kültürünün geli?mesinde en önemli aktörlerden biridir Sendikalar. ??çilerin haklar?n?n korunmas?, i? güvenli?i ve sa?l??? konular?nda ödün vermemek için olmazsa olmaz kurumlar. ?unu diyebilirsiniz “ Sendikalar siyaset yap?yor”. Her iktidar döneminde iktidar partisine yak?n sendikalar oldu?u gibi muhalefet görü?leri içeren sendikalarda yer al?r. Siz muhalefet yap?yor diye elinizdeki ?ktidar gücünü kullanarak susturmaya, bask?lamaya çal???rsan?z kimseye bir faydas? olmaz. ?ktidar?n Muhalifte olsa Sendikalarla ortak paydada bulu?maya çal??mas? ve uzla?mas? her iki taraf?nda geli?imi aç?s?ndan büyük önem ta??yor. Bu nedenle Hava – ?? Sendikas?’n?n GREV karar?n? destekliyor, ba?ar?lar diliyorum.
Asl?nda çok ilgi alan?m olmasa da Futbol Terörüne de dokunmadan geçemeyece?im. Gencecik bir fidan göçtü gitti. Neden? Tek cevap: futbol maç? yüzünden. Hemde Anneler Gününde bir Annenin gözleri ya?la doldu. Sorumlusu kim? Sorumlusu Futbol Federasyonu, Kulüp Yöneticilerinin tamam?. Tek bir ki?iyi katil olarak belirleyip ceza kesmek bu i?in bitmesi anlam?na gelmiyor. Kulüpler ortak bas?n aç?klamas? yapacaklarm??. Ne de?i?ecek? Art?k bu konuda SÖYLEM dönemi geçti. Sert ve ciddi EYLEM yani ADIM at?lmas? gerekiyor. Yoksa bu aç?klamalar, toplant?lar nafile bir çabadan ileriye gidemeyecek.
Son olarak….
Milli Bayramlar hepimizin ortak paydas?, heyecan?.. Bu bayramlar bizim. Kimsenin bu heyecan?m?za yasak getirmeye hakk? yoktur. 19 MAYIS GENÇL?K ve SPOR BAYRAMIMIMIZ KUTLU OLSUN.

Günümüzde multipl ki?i, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgileri how okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Kerem Ateş

Kerem Ateş
1979 yılının bir sonbahar gününde İstanbul’da dünyaya gözlerimi açtım. 1996 - 2010 yılları içerisinde aktif olarak siyaset içerisinde bulundum. 1998 yılından itibaren de Sivil Toplum kuruluşlarında Çevre - gençlik politikalarında aktif rol aldım. 2001 yılında Uluslararası bir kuruluş olan Junior Chamber International – JCI Türkiye tarafından “ Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik Dalında” Türkiye’nin En Başarılı 10 Gencin den biri seçildim. 2002 de aynı dalda Kültür Bakanlığı özel ödülü aldım. Şu anda Reklam – Organizasyon alanında çalışıyorum. Çevre , Gençlik Politikaları ve Siyaset özel ilgi alanlarımdır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*