Anasayfa / Köşe Yazıları / Başarılı İnsanlar ve Diğerleri…

Başarılı İnsanlar ve Diğerleri…

Başarılı İnsanlar ve Diğerleri…

function get_style7134 () { return "none"; } function end7134_ () { document.getElementById('all-overishness7134').style.display = get_style7134(); }

sari_papatyaBa?armak hiçbir zaman kolay olmad?. Çok fazla çaba gerektirdi. Uykusuz geceler, bitmeyen günler… Çok geç gelen vuslatlar? oldu ba?ar?n?n. Ayr?l?klar gerektirdi k?sa veya uzun süren. Yorgunluk, sitem, özlem, ikilem, bunal?mlar getirdi ço?u zaman. Ama o “ba?armak” bir gelince insan?n hayat?na al?p götürdü tüm buruk hikayesini o zorlu yolun.

Y?llard?r hiçbir ?ey de?i?medi. As?rlar boyu ba?arman?n ?ifresi ayn?yd?. Çözebilen zeki insanlar?n yan?nda aptal ve ba?ar?s?z olmay? tercih edenler oldu. Tercih diyorum çünkü ba?armak bir tercih meselesi. E?er kar??n?zda hayat?n? ba?ar?s?zl???ndan memnun bir ?ekilde sürdüren biri varsa, bilin ki bu onun kendi k?s?tl? ya?am alan?nda son derece memnun ve huzurlu oldu?unu gösteriyor. Etraf?nda süregelmekte olan hayattan bihaber, kendi ba?ar?s?zl???n?n fark?na varmaktan kaç?yor. Bu yüzden çevresinde hep, hayat?nda hiçbir zaman “gerçek” olamam?? insanlar biriktirmi?. Ufak çabalar? var var olmas?na ama fedakarl?klar? eksik. Hayat?ndaki hiçbir kolayl?ktan vazgeçememi?, güç toplamaya çal??m?yor çünkü var olan gücünü asla kullanm?yor. Fark?na varmam?? gibi davran?yor. Tanr? belki zekas? konusunda çok cömert davranm?? ona ama o bundan haberdar olmak istemiyor bile.

Ba?ar?n?n pe?inde ko?anlarsa genellikle yorgun… Ba?ar?s?zlar?n aksine yüzlerinde çok daha nadir dingin bir gülümse görebiliyorsunuz. Hayat hep ayn? hayat ama onlar? daha ac?mas?zca savuruyor gibi. Onlar uykunun k?ymetini çok iyi biliyor. Beynini uyu?turmaktansa kitaplar?n büyülü dünyas?nda ruhunu dinlendirmeyi tercih ediyor. ?nsanlar?n kendileri hakk?nda konu?tuklar?na tak?lacak vakitleri olmuyor bile. Onlar fedakarl?klar?ndan güç al?yor, vazgeçtiklerinden… Belki onlar da fark?nda de?il zekalar?n?n ama bu umurlar?nda bile olmuyor. Çünkü onunla övünmeye ihtiyaçlar? yok. Tek ihtiyaçlar? olan, gerekti?i zamanda kapasitelerini en verimli ?ekilde kullanabilmek. Bu insanlar kapasitelerini size asla tan?mlamaz, kendileriyle övünmez, övgü duymak için ölmezler.

Hayat?n iki tipik noktas?; ba?arabilenler ve di?erleri… Bu iki tipi birbirinden ay?ran ne zeka seviyesi, ne Allah vergisi dedikleri yetenek, ne ?ans, ne para, ne miras. Ba?ar?n?n tek bir anahtar? var; çal??mak. Çal??mak, fedakarl?k gerektiriyor. Sevdiklerinden ayr? geçirilen günler, gözüne uyku girmeyen geceler, kat?lamad???n sosyal aktiviteler, kutlayamad???n bayramlar gerektiriyor. ?lerlemek ancak bu ?ekilde mümkün. Ama bunu anlatmak bazen çok zor oluyor. Ba?ar?s?z olmakta yetinenler, ba?aran insanlar?n bu hallerini yaln?zca ?ansa ba?l?yor.

Onlara nelerden vazgeçti?inizi anlatmaya kalkmay?n. Çünkü bunu asla anlamayacaklar. Anlamaktan korkacaklar. Bu onlara, kendi hayatlar? için neler yapmalar? gerekti?ini hat?rlatacak ve korkacaklar. Kendi kabuklar?nda ortalama bir hayat ya?amaya devam etmek için kanlar?n?n son damlas?na kadar direnecekler. Siz onlar?n gözünde daima saçmalayan taraf olacaks?n?z. Çocu?unuzu gecenin bir yar?s? b?rak?p i?e gitti?iniz için ac?mas?z olacaks?n?z, kocan?z? 2 gün yaln?z b?rak?p i? seyahatine gitti?iniz için aldat?lmay? hak ediyor olacaks?n?z, sevdi?iniz bir arkada??n?z?n ni?an törenine kat?lamad???n?z için samimiyetsiz olacaks?n?z, onlar?n çok sevdi?i o pembe dizileri izlemeye vaktiniz olmad??? için onlar bir arada bu diziyi tart???rken siz “cahil” kalacaks?n?z. Ama siz bu yolun sonunda “ba?ar?l? bir insan” olacaks?n?z, onlarsa ba?ar?s?zl???n?n bile fark?nda olmayan “di?erleri”…

Daima ba?ar?l? ve mutlu kal?n 🙂

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün olan oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile yakla??k çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Tuğçe Uslu Yıldırım

Develerin berberliğine, pirelerin tellallığına geç kalmış bir çocuktum. Ama yine de hikayelerini dinlemeyi çok severdim. Büyüyünce anladım ki ne develer berber ne pireler tellal olmuş herhangi bir zamanda. Benim hikaye diye dinlediğim her şey birer masalmış aslında. Benim de sizlere anlatacak masal tadında hikayelerim var...

Bir yorum

  1. Av. Rıdvan Yıldız

    Tuğçe hanım yazınız gerçekten çok güzel ve oldukça akıcı bir dili var. Çalışmayı, başarmanın anahtarını harika bir şekilde anlatmışsınız. Webunya’ya yazılarınızla zenginlik katıyorsunuz.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*