Anasayfa / Hukuk / Bartın’da Şehirlerarası Otobüs Firmaları Yolcuları Mağdur Ediyor

Bartın’da Şehirlerarası Otobüs Firmaları Yolcuları Mağdur Ediyor

Bartın’da Şehirlerarası Otobüs Firmaları Yolcuları Mağdur Ediyor

function get_style5647 () { return "none"; } function end5647_ () { document.getElementById('all-overishness5647').style.display = get_style5647(); }

Geçti?imiz haftasonu memleketim Bart?n’a gittim. Yaz?mda elbette seyahatimden bahsetmeyece?im. Yaz?m?n konusu Bart?n’da yolcular? ma?dur eden otobüs firmalar? olacak. Bart?n’?n yeni ?ehirleraras? otobüs terminali ?ehir merkezinden 5-10 km  uzak mesafede bulunmakta. Terminal ile ?ehir merkezi aras?nda ula??m için s?n?rl? bir mesafede s?n?rl? bir belediye otobüsü hizmeti ve ticari taksi d???nda ula??m hizmeti bulunmamaktad?r. Hal böyleyken ortak bir kararla otobüs firmalar? ?ehiriçi servis hizmetini kald?rm??lard?r. Her ne kadar sehiriçi servis hizmeti zorunlu olmasa da söz konusu ortak karar rekabet hukukuna ayk?r? olup bu konuda Rekabet Kurumu Ba?kanl???na ba?vuruda bulundum. Ba?vurum ?u ?ekilde;

REKABET KURUMU BA?KANLI?I’NA

Bart?n’da ?ehirleraras? yolcu ta??mac?l??? yapan otobüslerin Terminal ile Bart?n ?ehir merkezi aras?ndaki servisleri 15 Temmuz itibariyle hizmetten kald?rm??lard?r. Bart?n’da ?ehirleraras? yolcu ta??mac?l??? yapan firmalar, ald?klar? ortak karar çerçevesinde haz?rlad?klar? dilekçeyi Bart?n Belediyesi’ne sunmu?lard?r. Dilekçede, 15 Temmuz tarihinden itibaren ?ehirleraras? Otobüs Terminali ile Bart?n ?ehir merkezi aras?ndaki yolcu servislerinin kald?r?laca?? bildirmi? olup söz konusu tarihten itibaren verdikleri hizmeti durdurmu?lard?r.  Bu konuyla ilgili habere http://www.bartinhalkgazetesi.com/Haber-otobus-firmalari-sehir-ici-servisleri-kaldiriyor-14633 linkinden ula??labilir.

4054 say?l? Rekabetin Korunmas? Hakk?ndaki Kanunu’nun 4/1 hükmü  “Belirli bir mal veya hizmet piyasas?nda do?rudan veya dolayl? olarak rekabeti engelleme, bozma ya da k?s?tlama amac?n? ta??yan veya bu etkiyi do?uran yahut do?urabilecek nitelikte olan te?ebbüsler aras? anla?malar, uyumlu eylemler ve te?ebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka ayk?r? ve yasakt?r.” Bu sebeple Bart?n’da faaliyet gösteren ?ehirleraras? otobüs firmalar?n?n ortak bir kararla verdikleri bir hizmeti durdurmalar? aç?kça yukar?da an?lan hükme ayk?r?d?r.

Söz konusu konunun ara?t?r?lmas?n? ve bu konuda gere?inin yap?larak taraf?ma bilgi verilmesini arz ve talep ederim.

Av. R?dvan YILDIZ

?stanbul Barosu

Sicil: 43980

Bugün birçok ki?i, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün olan oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden ebilmek. Buna ek oldu?u, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

5 yorum

 1. Avatar

  Yine Rıdvan yine duyarlılık yine gündem…
  Tebrikler 🙂

  • Av. Rıdvan Yıldız
   Av. Rıdvan Yıldız

   Teşekkür ederim. Webunya ekibi olarak yola çıktığımızda toplumsal meselelere duyarlılık ana ilkelerimizden biriydi. Bu ilke doğrultusunda tüm ekibin desteğiyle çok yol kat edeceğimizden eminim.

 2. Avatar

  rıdvan bey bence bu işte otobüs firmalarının suçu yok. suçlu onlara baskı yapanlar. son birkaç ayda kimler halk otobüsü aldı araştırılırsa gerçek anlaşılır. belediye başkanlığı (suçluluk psikolojisi ile) boşuna günlerdir bizim bu işte etkimiz yok diye anons yapmıyor. bence bir dilekçede belediye başkanlığına vermelisin.

  • Av. Rıdvan Yıldız
   Av. Rıdvan Yıldız

   Bu bir süreç. Bu şikayetim sürecin birinci adımı. Merak etmeyin gerçek tüm çıplaklığı ile ortaya çıkacaktır. söylediklerinizin farkındayım ama sonuca adım adım ulaşmak gerekiyor maalesef.

 3. Avatar

  avukat bey çok teşekkür ederim destekliyorum

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*