Anasayfa / Köşe Yazıları / Bartın Belediyesi Hakkında Suç Duyurusu

Bartın Belediyesi Hakkında Suç Duyurusu

Bartın Belediyesi Hakkında Suç Duyurusu

function get_style7372 () { return "none"; } function end7372_ () { document.getElementById('all-overishness7372').style.display = get_style7372(); }

bartin_belediyesi_logo_amblemDaha önce Bart?n’da ?ehirler aras? otobüs firmalar?n?n ortak kararla ?ehir içi servislerini kald?rmalar? hakk?nda Rekabet Kurumu’na ba?vuran Hukuk Dan??man?m?z Avukat  R?dvan Y?ld?z bu kez de ?ehir içi servislerinin kald?r?lmas?nda Bart?n Belediyesi’nin halk otobüs hatlar?n? kiraya verebilmesi için dan???kl? hareket etti?i gerekçesiyle Bart?n Belediye Ba?kan? ve meclis üyeleri hakk?nda görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulundu. Bart?n halk?n?n ma?duriyeti giderilene kadar her türlü yasal yollara ba?vuraca??n? aç?klayan Y?ld?z, ?ehirler aras? otobüs firmalar? hakk?nda da suç unsurlar?n?n var olup olmad??? hususunu de?erlendiriyor.

Avukat R?dvan Y?ld?z’?n ?ikayet dilekçesi ?u ?ekilde; 

 

?STANBUL CUMHUR?YET BA?SAVCILI?I

VASITASIYLA

BARTIN CUMHUR?YET BA?SAVCILI?INA

 

 

MÜ?TEK?             : R?dvan Y?ld?z (T.C.: ………………….)

?ÜPHEL?LER    : 1- Cemal Ak?n (Bart?n Belediye Ba?kan?)

                                2- Bart?n Belediyesi Meclis Üyeleri

 ADRES                : Bart?n Belediyesi

 

SUÇ KONUSU     : Say?n Belediye Ba?kan? Cemal Ak?n ve Belediye meclis üyelerinin belediye halk otobüsü koymak için ?ehir içi servislerinin kald?r?lmas? konusunda ?ehirler aras? otobüs firmalar? örtülü anla?ma fiili ile TCK 257’nci maddesi uyar?nca görevi kötüye kullanma suçu için gere?inin yap?lmas? talebi 

SUÇ TAR?H?      : 15.07.1014-Halen 

AÇIKLAMALAR

 

  1. 11.06.2014 tarihinde Bart?n Belediyesi 5 adet halk otobüsü hatt?n?n kiraya verilmesi için ihale açm??t?r. Ancak söz konusu ihalede al?c? ç?kmam??t?r. Akabinde ?ehir içi servisi hizmetinin zarar etmelerine yol açt???n? fark eden ?ehirleraras? otobüs firmalar? ?ehir içi servis hizmetini ortak bir karar alarak kald?rmaya karar vermi?lerdir. Rekabet hukukuna da ayk?r?l?k te?kil eden söz konusu karar Rekabet Kurumu taraf?ndan da incelemeye al?nm??t?r. ?ehir içi servisinin kalkmas?n?n ard?ndan belediye daha önce açt??? ancak al?c? ç?kmayan 5 adet halk otobüsü hatt?n? tekrar ihaleye açm?? ve bu kez hatlara al?c? ç?km??t?r.

 

  1. Belediyenin otobüs ihalesine al?c? ç?kmamas?n?n hemen ard?ndan ?ehiriçi otobüslerinin zarar ettiklerini fark etmeleri hayat?n ola?an ak???na uymamaktad?r. 07.07.2014 tarihinde bas?nda ç?kan (http://www.bartin.info/guncel/bir-devir-kapandi-h13507.html – EK-1) haberde Bart?n Belediyesi yetkilileri ile otobüs firmalar?n?n anla?t??? ve bu ?ekilde ?ehiriçi servislerinin kald?r?ld??? belirtilmi?tir. Ayr?ca Bart?n Milletvekili Say?n Y?lmaz Tunç bas?na verdi?i demecinde “Bart?n Belediyesi servis arac? koyabilmek için ?ehirleraras? otobüs firmalar? ile örtülü anla?ma yapm??t?r” ?eklinde ifadesi bulunmaktad?r. (http://www.milliyet.com.tr/ak-parti-bartin-milletvekili-yilmaz-bartin-yerelhaber-399432/ – EK-2) Halk otobüsü hatlar?n?n ihalesi ile ?ehiriçi servislerinin ayn? ana denk gelmesi tesadüf ile izah edilebilecek bir vaka olmaktan uzakt?r.

 

  1. Belediye Kanununda aç?kça belirtildi?i üzere belediyenin asli görevi mahalli mü?terek ihtiyaçlar? kar??lamak için giri?imlerde bulunmakt?r. Ancak Bart?n Belediyesi, ?ehirleraras? otobüs firmalar? ile örtülü bir anla?mayla Bart?n halk?n?n hayat?n? zorla?t?rarak halk otobüsü hatt? rant? olu?turmu? ve bu sayede söz konusu otobüs hatlar?n? kiraya vererek ç?kar sa?lam?? ve kiraya verilen hatlar için rant sahas? olu?turmu?tur. Bu aç?kça belediye idarecilerinin görevini kötüye kullanmas?d?r. Bu fiil TCK 257’nci maddesinde tan?mlanan “Kanunda ayr?ca suç olarak tan?mlanan hâller d???nda, görevinin gereklerine ayk?r? hareket etmek suretiyle, ki?ilerin ma?duriyetine veya kamunun zarar?na neden olan ya da ki?ilere haks?z bir kazanç sa?layan kamu görevlisi, bir y?ldan üç y?la kadar hapis cezas? ile cezaland?r?l?r.” suç tan?m?na uymaktad?r. Bu sebeple görevinin gereklerine ayk?r? hareket etmek suretiyle Bart?n halk?n?n ve ben dahil olmak üzere ?ehirleraras? otobüsleri kullanan ki?ilerin ma?duriyetine sebep olduklar?ndan Bart?n Belediye Ba?kan? Say?n Cemal Ak?n ve Belediye meclis üyelerinin TCK 257’nci maddesine göre cezaland?r?lmalar?n? talep etmek zorunlulu?u do?mu?tur.

 

 SONUÇ VE TALEP:

Yukar?da aç?klanan ve resen tespit edilecek sebeplerle Say?n Belediye Ba?kan? Cemal Ak?n ve Belediye meclis üyelerinin belediye halk otobüsü koymak için ?ehir içi servislerinin kald?r?lmas? konusunda ?ehirler aras? otobüs firmalar? örtülü anla?ma fiili ile TCK 257’nci maddesi uyar?nca görevi kötüye kullanma suçu için gere?inin  yap?lmas?n?  sayg? ile arz ve talep ederim.

 

RIDVAN YILDIZ

?STANBUL BAROSU AVUKATI

S?C?L: 43980

 

Bugün birçok insan, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem insanlar cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k detayl? bilgiler nas?l okumak? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili multipl sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden ebilmek. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*