Anasayfa / Köşe Yazıları / Bagaj/ Webunya notu

Bagaj/ Webunya notu

Bagaj/ Webunya notu

function get_style2515 () { return "none"; } function end2515_ () { document.getElementById('all-overishness2515').style.display = get_style2515(); }

Bagaj

Elimizde kelimelerimiz var bizim. Tek anlaml?, çok anlaml?, gerçek anlaml?, yan anlaml?, mecaz anlaml?, tarihsel anlaml?, güncel anlaml?, zamana ve zemine göre farkl? anlamlara gelebilen ya da farkl? anlamlara, farkl? anlamalara çekilebilen, siyasi-ideolojik arka plan? olabilen, güçlü, zay?f, birle?tirerek cümleler kurmam?za yarayan kelimeler bunlar… 

Baz? sorunlar?m?z var bizim. Konu?mam?z, tart??mam?z, müzakere etmemiz, baz?lar?n?n üzerine gitmemiz, baz?lar?n? zamana b?rakmam?z gereken sorunlar bunlar…

Bagajlar?m?z var bizim. Ailemizden, hem ki?isel hem toplumsal tarihimizden, içinde ya?ad???m?z toplumdan, kültürden devrald???m?z, bir kambur gibi s?rt?m?zda ta??d???m?z bagajlar bunlar…

Bir konuda anla?abilme umudumuz varsa onun üzerine gidelim. Bir konuda ortak bir ?eyler yapabileceksek onu yapal?m. Elbette her konuda anla?amayabiliriz, ortakla?amayabiliriz ama farkl? tan??malar?n, farkl? kar??la?malar?n da k?ymetini bilelim, bunlar?n bize farkl? kap?lar aralayabilece?i ihtimalini de ak?ldan ç?karmayal?m. 

Webunya notu 

Geçenlerde Cenk Karaman arkada??m?z bizlerle “Uzman yazarlar?n bir araya gelerek yaz?lar?n? payla?t??? Webunya projesi seçimler öncesi partiler, belediye ba?kan? adaylar? taraf?ndan fark edildi, mailler gelmeye ba?lad?. Ama ‘sosyal sorumluluk’ kapsam?nda yürütülen bu temiz projede hiçbirinize yer yok” diye bir not payla?t?.

Bu sat?rlar ne zamand?r kafamda döndürüp durdu?um baz? dü?üncelerimi siz de?erli okurlar?mla payla?mama vesile olacak.

Elbette yazarlar olarak hepimizin belli bir siyasi e?ilimi, dünya görü?ü vesaire var ya da yok –ki bu bile bize bir ?eyler söyler; ba?l? ba??na bir e?ilimi, görü?ü yans?t?r. Webunya’n?n yerel seçimler arifesinde özellikle siyasi partilerimiz ve adaylar taraf?ndan fark edilmesi de önemli ve bence elbette sevindirici. Onlar da günümüz ileti?im olanaklar? içerisinde seslerini duyurabilecekleri, rakipleri kar??s?nda avantaj sa?layabilecekleri her türlü mecray? kullanmak istiyorlar. Bu da gayet do?al…

Peki, Webunya’da neden siyasi reklâm olmaz?

Bir kere bizim Webunya’ya bak?? aç?m?zla siyasilerin bak?? aç?lar?n?n farkl? oldu?unu; onlar daha araçsal ve dönemsel bakarken bizim daha farkl? bir misyonla bakt???m?z? dü?ünüyorum. ?kincisi yerel seçimler giderek yakla??rken, adaylar yava? yava? belli olurken korkar?m ki daha k?y?c? bir siyasi atmosfer bizi bekliyor olacak. Üçüncüsü ve bence bir ilkenin alt?n? çizmesi aç?s?ndan daha da önemlisi ben bu ba?lamda sivil toplum-siyasi toplum ayr?m?n? anlaml? ve gerekli görüyorum; “sosyal sorumluluk” kavram?n? da sivil toplumun bir parças? olarak yorumluyorum. Öyle ki demokratik bir toplumda sivil toplum, siyasi toplumu da ku?atan bir üst küme olmak durumundad?r.

Öte yandan genel anlamda “Siyaset kirli” ve benzeri anlay??lara kat?lm?yorum. Çünkü siyasette liderler, partiler, ideolojiler vesaire elbette önemlidir ama son tahlilde siyasetin toplumun izdü?ümü oldu?unu dü?ünüyorum. Siyasetin kirli oldu?undan, toplumsal yozla?madan vesaire ?ikâyetçiysek az ya da çok bunda bizlerin de sorumlulu?u oldu?unu unutmayal?m.

                                          sami.evli@gmail.com

Bugün multipl insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgileri nas?l okuma? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l??? ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Sami Evli

Sami Evli
1981 yılında Ankara’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Ankara’da tamamladım. 2004 yılında KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldum. Çeşitli sivil toplum çalışmaları içerisinde yer almaktayım. Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesiyim. Ekonomi Bakanlığı’nda memur olarak çalışmaktayım.

Bir yorum

  1. Avatar

    Oldum olası siyaseti yakından takip eden fakat nefret eden biriyim.Güzel yazınız için teşekkür ediyorum.Son kısmı benim açımdan konuyu özetledi aslında.
    “Siyasetin kirli olduğundan, toplumsal yozlaşmadan vesaire şikâyetçiysek az ya da çok bunda bizlerin de sorumluluğu olduğunu unutmayalım”

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*