Anasayfa / Köşe Yazıları / Babalara Hediye İnternetten Alınıyor

Babalara Hediye İnternetten Alınıyor

Babalara Hediye İnternetten Alınıyor

E-ticaretin lider platformu Hepsiburada’n?n rakamlar?na göre bu y?l Babalar Günü döneminde yap?lan al??veri? miktar? bir önceki seneye göre %100 art?? gösterdi. Babalar için hediyelerde geçen y?l oldu?u gibi bu y?lda en çok ki?isel bak?m-aksesuar ve teknoloji ürünleri tercih edildi.

30 kategoride 4,5 milyon ürün çe?idi ve 10 milyon ürünle (SKU) Türkiye’nin lider e-ticaret platformu olan Hepsiburada, Babalar Günü sat??lar?nda bu y?l %100 art?? ya?and???n? aç?klad?. Babalar gününe say?l? günler kala aç?klanan verilere göre en çok sat?lan hediyeler; kol saati, parfüm, tablet, terlik, saç-sakal düzeltme makineleri, gömlek, pantolon ve cüzdan oldu.

?nternetten hediye %100 artt?

Hepsiburada Pazarlama Grup Ba?kan? Yüce Zerey; özel günlerde internet üzerinden hediye al??veri?inin her geçen gün artt???n? belirterek bu Babalar Günü’nde de bu trendin devam etti?ini gözlemediklerini ifade etti. Zerey; “?nsanlar ma?aza ma?aza gezip saatlerce hediye bulmak için u?ra?m?yor art?k. Tek bir noktadan tüm al??veri?ini kolayca yapabilmek istiyor. Hepsiburada’n?n geçen y?lki Babalar Günü dönemi sat??lar?nda da bir önceki y?la göre %30 art?? olmu?tu. Bu y?l ise geçen y?la oranla %100 art?? gerçekle?ti” dedi.

Hepsiburada platformunda Babalar Günü hediye sat??lar?nda en çok tercih edilen ürünlere bak?ld???nda; birinci s?rada 8 bini a?k?n sat?? adediyle kol saati al?yor. Kol saatini, tablet, gömlek, parfüm, terlik ve cüzdan takip ediyor.

Baban?n tarz?na göre hediye buluyor

Hepsiburada’n?n babas?na ne alaca??na karar veremeyenler için geli?tirdi?i “hediye bulucu” ad? verilen özel uygulamayla ise farkl? baba tarzlar?na uygun hediyeler tek tu?la s?ralan?yor. ‘??kolik’ babalar, ‘emekli’ babalar, ‘gezgin’ babalar, ‘oyuncu’ babalar gibi kategorilerde hediye seçenekleri sunan uygulama hediye i?ini son dakikaya b?rakanlar?n da imdad?na yeti?iyor.

Türk Telekom 8. kez Türkiye’nin en de?erli markas?

Ocak 2016’da tüm markalar?n? tek çat? alt?nda toplayan Türk Telekom, bir kez daha Türkiye’nin en de?erli markas? oldu. Uluslararas? marka de?erleme kurulu?u Brand Finance taraf?ndan her y?l gerçekle?tirilen ‘Türkiye’nin En De?erli Markalar? Turkey 100’ listesinde, marka de?erini yüzde 11’in üzerinde art?rarak 2,6 milyar dolara ta??yan Türk Telekom, Türkiye’nin en de?erli markas? seçildi.

Brand Finance’in dünyan?n en de?erli 500 telekomünikasyon markas?n? seçti?i ‘Telecoms 500’ listesinde ise, 9 y?ld?r Türkiye’nin ‘En De?erli Telekomünikasyon Markas?’ olan Türk Telekom, üst üste elde etti?i bu ba?ar?lar ile Türkiye’nin en de?erli markas? olmas?n?n yan? s?ra ‘lider bilgi ve ileti?im teknolojileri markas?’ oldu?unu bir kez daha kan?tlad?.

Türk Telekom’un daha önce yedi kez Türkiye’nin en de?erli markas? olarak seçildi?ini hat?rlatan Türk Telekom CEO’su Paul Doany: “Türkiye’nin en büyük marka dönü?ümlerinden birini ba?ar?yla gerçekle?tirdik. Bu dönü?üm sayesinde geçen y?l 2008’deki halka arzdan bu yana 1,5 milyon yeni net mü?teri ile en yüksek abone kazan?m?n? sa?lad?k ve de Türk Telekom’un de?erinde tarihi bir rekora imza atm?? olduk. Türkiye’nin dört bir yan?nda görev alan ve bu ba?ar?da büyük katk?s? olan 34 bin ki?ilik büyük Türk Telekom ailesini gönülden tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte farkl? mü?teri segmentlerine de daha yak?ndan dokunup onlara benzersiz bir de?er yaratma konusunda durmaks?z?n çal??aca??z” diye konu?tu.

Türkiye’nin lider ileti?im ve e?lence teknolojileri ?irketi Türk Telekom, uluslararas? marka de?erleme kurulu?u Brand Finance taraf?ndan her y?l gerçekle?tirilen ‘Türkiye’nin En De?erli Markalar? Turkey 100’ ara?t?rmas?nda, sekizinci kez Türkiye’nin en de?erli markas? oldu. Ocak 2016’dan bu yana mobil, internet, telefon ve TV hizmetlerini sunan markalar?n? tek çat? alt?nda toplayan Türk Telekom bu birle?menin meyvelerini toplamaya devam ediyor. ?ngiltere merkezli Brand Finance’in ‘Türkiye’nin En De?erli Markalar? Turkey 100’ listesi için yapt??? ara?t?rmada Türk Telekom’un 2016’da marka de?erini 2 milyar 353 milyon dolardan 2 milyar 620 milyon dolara ç?kararak Türkiye’nin en de?erli markas? oldu?u tespit edildi.

Brand Finance’in Türkiye’nin en büyük ?irketlerini inceleyerek belirledi?i ‘Turkey 100’ listesinde zirveye oturan Türk Telekom’un 2016’da marka de?erinde yüzde 11’in üzerinde art?? sa?lamas? dikkat çekti. Böylece ?irket 2.6 milyar dolar ile tüm zamanlar?n en yüksek marka de?erine ula?arak Türkiye’nin de en de?erli markas? olmay? ba?ard?. Brand Finance’in dünyan?n en de?erli 500 telekomünikasyon markas?n? seçti?i ‘Telecoms 500’ listesinde de, 9 y?ld?r Türkiye’nin ‘En De?erli Telekomünikasyon Markas?’ olan Türk Telekom, üst üste elde etti?i bu ba?ar?lar ile Türkiye’nin en de?erli markas? olmas?n?n yan? s?ra ‘lider bilgi ve ileti?im teknolojileri markas?’ oldu?unu bir kez daha kan?tlad?.

Tek marka sinerjisi ile 1,5 milyonluk tarihi net abone kazanc?

Brand Finance’in ‘Turkey 100’ ara?t?rmas?nda Türk Telekom’un marka birle?mesiyle yaratt??? sinerjiye dikkat çekilirken, yeni ürün ve hizmet sunumuyla, yeni mü?teri kazan?m? ve çapraz sat?? imkânlar?ndaki art??a vurgu yap?ld?. Tüm bu geli?melerin ?irketin marka de?erini yükseltmesinin yan? s?ra, gelece?e ili?kin projeksiyonlar?n? da olumlu etkiledi?i belirtildi.

Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, 2016’n?n ba??nda gerçekle?tirdikleri marka birle?mesinin pozitif sonuçlar?n? her geçen gün daha fazla almaya ba?lad?klar?n? belirterek, “Türkiye’nin en büyük marka dönü?ümlerinden birini ba?ar?yla gerçekle?tirdik. Bu dönü?üm sayesinde geçen y?l 1,5 milyon yeni net mü?teri ile 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek y?ll?k abone kazan?m?n? sa?lad?k ve de Türk Telekom’un de?erinde tarihi bir rekora imza atm?? olduk” dedi.

Brand Finance’in 20’yi a?k?n ülkede gerçekle?tirdi?i marka de?eri ara?t?rmas?nda Türk Telekom’un daha önce yedi kez Türkiye’nin en de?erli markas? olarak yer ald???n? hat?rlatan Doany, ?unlar? söyledi: “Türkiye’nin dört bir yan?nda görev alan ve bu ba?ar?da büyük katk?s? olan 34 bin ki?ilik büyük Türk Telekom ailesini gönülden tebrik ediyorum. Son derece geni? ürün ve hizmet yelpazesine sahip lider ileti?im ve e?lence teknolojileri ?irketi olarak 81 ile yay?lm?? altyap?m?z ve 39,2 milyon mü?terimiz ile Türkiye’nin tamam?nda hayata dokunuyoruz. Türk Telekom markas? ile yüksek teknoloji, kaliteli hizmet ve insanlar?m?z?n ihtiyaçlar?na en etkin ?ekilde cevap verebilmek en önemli önceliklerimiz aras?nda. Bundan sonraki süreçte de bugüne kadar eri?emedi?imiz mü?teri segmentlerine daha yak?ndan dokunup onlara benzersiz bir de?er yaratma konusunda durmaks?z?n çal??aca??z” diye konu?tu.

Hakkında İsa Altun

İsa Altun
Akçakale doğumlu İsa Altun, 1991 yılından bu yana Polis Memuru olarak Gaziantep, Kahramanmaraş, Antalya ve İstanbul llerinde görev yaptı.Halen İstanbul ilinde aktif olarak çalışıyor. "Bağımlılık kültürü" üzerine yaptığı raştırmalarla ilgili gençlere ve ailelere yönelik kendi imkânları ile bastırdığı " BİR KEREDEN ÇOK ŞEY OLUR " kitabının ardından " KOD ADI BEYAZ ÖLÜM " isimli kitabı da yayımlanmak üzere. İlk yazısı 1990 yılında Kültür Bakanlığının resmi Dergisinde yayımlandı.1994 ile 1997 yılları arasında Gaziantep27 gazetesinde uyuşturucu kültürünün içyüzünü ele alan yazılarıyla bu alana kamuoyunun dikkatini bu alana çekmeye çalıştı. Uyuşturucunun vahşi ve ölümcül yüzünü göstermek için Yurdun çeşitli bölgelerinde Okullarda ve eğitim kurumlarında karikatür sergileri açtı. Konferanslar verdi. Seminerlere ve Panellere katıldı. Uyuşturucu ile mücadele alanında göstermiş olduğu etkin çalışmalardan dolayı 1998 yılında Uluslar arası Genç Girişimciler Organizasyonu ( TOYP ) tarafından " Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı " dalında ödül aldı. 2000 yılında çocuklara,gençlere ve ailelere yönelik uyuşturucuya karşı bilinçlendirme çalışmalarından dolayı dönemin Emniyet Genel Müdürü Necati BİLİCAN tarafından " YILIN POLİSİ " seçildi. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Mezunu. " Bilişim suçları" ve " Türk Polis Tarihi" ile ilgili araştırma ve incelemelerinin ardından bu çalışmalarını kitaplaştırmak için uğraşılar veriyor.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*