Anasayfa / Tüketici Rehberi / 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanunda AYIPLI HİZMET

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanunda AYIPLI HİZMET

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanunda AYIPLI HİZMET

function get_style5226 () { return "none"; } function end5226_ () { document.getElementById('all-overishness5226').style.display = get_style5226(); }

Ay?pl? Hizmet Nedir?

Ay?pl? hizmet;

1- Sözle?mede belirlenen süre içinde ba?lamayan,

2-Taraflarca kararla?t?r?lm?? olan ve objektif olarak sahip olmas? gereken özellikleri ta??mamas? nedeniyle sözle?meye ayk?r? olan,

3-Hizmet sa?lay?c?s? taraf?ndan bildirilen, internet portal?nda veya reklam ve ilanlar?nda yer alan özellikleri ta??mayan

4-Yararlanma amac? bak?m?ndan de?erini veya tüketicinin ondan makul olarak bekledi?i faydalar? azaltan veya ortadan kald?ran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetlerdir.

Ay?pl? Hizmetten Sorumluluk 

Sa?lay?c?, hizmeti sözle?mesine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür. Sa?lay?c?, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yap?lan aç?klamalardan haberdar olmad???n? ve haberdar olmas?n?n da kendisinden beklenemeyece?ini veya yap?lan aç?klaman?n içeri?inin hizmet sözle?mesinin akdi an?nda düzeltilmi? oldu?unu veya hizmet sözle?mesi kurulma karar?n?n bu aç?klama ile nedensellik ba?? içinde olmad???n? ispatlad??? takdirde aç?klaman?n içeri?i ile ba?l? olmaz. Ancak sa?lay?c?n?n sa?lad??? hizmetle ilgili yap?lan reklam ve aç?klamalardan haberdar oldu?u karine olarak kabul edilmelidir. Yine tüketicinin bu reklamlardan etkilenerek sözle?me yapt???n?n da karine olarak kabul edilmesi gerekir. Sat?c?n?n sa?lad??? hizmetle ilgili reklamlardan ve aç?klamalardan haberdar olmamas? zor rastlanabilecek istisnai bir durumdur.

Tüketicinin Seçimlik Haklar? 

Hizmetin ay?pl? ifa edildi?i durumlarda;

1- Tüketici, hizmetin yeniden görülmesi,

2- Hizmet sonucu ortaya ç?kan eserin ücretsiz onar?m?,

3- Ay?p oran?nda bedelden indirim yap?lmas?,

4- Sözle?meden dönme, haklar?ndan birini sa?lay?c?ya kar?? kullanmakta serbesttir.

Sa?lay?c?, tüketicinin tercih etti?i bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Seçimlik haklar?n kullan?lmas? nedeniyle ortaya ç?kan tüm masraflar sa?lay?c? taraf?ndan kar??lan?r. Tüketici, bu seçimlik haklar?ndan biri ile birlikte Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyar?nca tazminat da talep edebilir. Tüketicinin sözle?meden dönme veya ay?p oran?nda bedelden indirim hakk?n? seçti?i durumlarda, ödemi? oldu?u bedelin tümü veya bedelden indirim yap?lan tutar derhâl tüketiciye iade edilir.

Tüketicinin Seçimlik Haklar?n? Kullanmas?n?n S?n?rland??? Haller

Ücretsiz onar?m veya hizmetin yeniden görülmesinin sa?lay?c? için orant?s?z güçlükleri beraberinde getirecek olmas? hâlinde tüketici bu haklar? kullanamaz. Orant?s?zl???n tayininde hizmetin ay?ps?z de?eri, ay?b?n önemi ve di?er seçimlik haklara ba?vurman?n tüketici aç?s?ndan sorun te?kil edip etmeyece?i gibi hususlar dikkate al?n?r.

Seçimlik Haklar?n yerine Getirilmesinde Azami Süre

Ücretsiz onar?m veya hizmetin yeniden görülmesinin seçildi?i hâllerde, hizmetin niteli?i ve tüketicinin bu hizmetten yararlanma amac? dikkate al?nd???nda, makul say?labilecek bir süre içinde ve tüketici için ciddi sorunlar do?urmayacak ?ekilde bu talep sa?lay?c? taraf?ndan yerine getirilir. Her hâlükârda bu süre talebin sa?lay?c?ya yöneltilmesinden itibaren otuz i? gününü geçemez. Aksi takdirde tüketici di?er seçimlik haklar?n? kullanmakta serbesttir.

Zamana??m?

Kanunlarda veya taraflar aras?ndaki sözle?mede daha uzun bir süre belirlenmedi?i takdirde, ay?pl? hizmetten sorumluluk, ay?p daha sonra ortaya ç?km?? olsa bile, hizmetin ifas? tarihinden itibaren iki y?ll?k zamana??m?na tabidir. Bu iki y?ll?k sürenin alt?nda tüketici aleyhine bir zamana??m? süresi belirlenemez. Belirlendi?i takdirde 2 y?ll?k zamana??m? süresi geçerlidir.

Sa?lay?c?n?n ay?b?, a??r kusur ya da hile ile gizledi?i hallerde zamana??m? hükümleri uygulanmaz.

 

            

Günümüzde multipl insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden ebilmek. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*