Anasayfa / Köşe Yazıları / Av. Rıdvan YILDIZ Mühendislik Fakültesi Öğrencileri İle Buluştu

Av. Rıdvan YILDIZ Mühendislik Fakültesi Öğrencileri İle Buluştu

Av. Rıdvan YILDIZ Mühendislik Fakültesi Öğrencileri İle Buluştu

?EEE Ö?renci Kolu taraf?ndan düzenlenen B?LTEG’17 etkinli?i kapsam?nda ?stanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ö?rencileri ile geçti?imiz hafta söyle?i gerçekle?tiren R?dvan Y?ld?z Bili?im Suçlar?n?n yan? s?ra toplumsal mesajlar da verdi. R?dvan Y?ld?z söyle?isinde;

“Türkiye’de 6 milyon 900 bin ?üpheli oldu?u geçti?imiz günlerde Yarg?tay Ba?kan? taraf?ndan aç?kland?. Ne yaz?k ki toplumda kaybolan uzla?ma kültürü nedeniyle komik ?ikayetler savc?l?klara yap?lmaktad?r. Verelim savc?l??a bir dilekçe sürünsün mant???yla özellikle sosyal medyada ilgili ilgisiz her konunun ?ikâyet edilmektedir. Bu konuda savc?l?klar? gereksiz ?ikayetlerden kurtaracak bir çal??ma haz?rl??? içerisindeyiz. Bu çal??may? tamamlad???m?zda Bakanl?kla payla?aca??z. Bili?im sistemleri ve güvenli?i konusuna gelecek olursak bir sistemin çal??mas? kadar güvenli?inin sa?lanmas? da önemlidir. Gelece?in mühendisleri olarak sizler yapaca??n?z çal??malarda sistemin çal??mas? ile yetinmeyip güvenli?ini de sa?layacak önlemleri de geli?tirmelisiniz. Güvenlik kültürünün olu?mas? öncelikle neyin korunaca??n? tespit etmekle ba?lar” ifadelerini kulland?.

R?dvan Y?ld?z siber terörizme de dikkat çekerek internetin terör örgütlerinin faaliyetlerinde de etkin olarak kullan?ld???n?, ülkemizin ya?ad??? kendi özel haberle?me a?? kuran bir terör örgütü tecrübesinin de asl?nda terör örgütlerinin teknolojiyi ne kadar iyi kulland???n? gösterdi?ini aç?klad?. Alg? yönetimlerine ve bilgi kirlili?ine de dikkat çeken Y?ld?z “?u an bilgi kirlili?inin yo?un ya?and??? bir dönemdeyiz. Art?k medya ve sosyal medyada yer alan bilgilerin do?rulu?unu ara?t?ran platformlar dahi olu?tu. Zaman zaman bunlar?n bile yan?ld???n? görmekteyiz. U?ur Mumcu zaman?nda her ne kadar Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmaz dese de art?k belli bir bilinç ve fikir sahibi olunmadan do?ru bilgiye ula??lamayaca?? ortadad?r. Alg? yönetimleri de art?k k?smi ancak bütünü yans?tmayan do?ru bilgilerle yap?lmaktad?r. Yine ço?u zaman baz? odaklar?n alg? yönetimleriyle baz? sorunlar?n temel nedenlerini kendi ç?karlar?na göre manipüle etmektedir.” uyar?lar?nda bulundur.

Sanayi 4.0’la art?k teknolojinin bireye özel ürün noktas?na giderken toplumlar?n da art?k ideolojilerle yönlendirilmesinin mümkün olmayaca?? bir döneme girilmekte oldu?una i?aret etti.

 

Hakkında Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*