Anasayfa / Yazar Arşivi: İmer Sema Gürman

Yazar Arşivi: İmer Sema Gürman

İmer Sema Gürman
1981 istanbul da doğdu ,10 yıl bale eğitiminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Dans Ana Sanat Dalı'nda anatomi,kompozisyon, koreografi ,bale ve dans eğitimi aldı ve ardından Anadolu üniv işletme fakültesini bitirdi.Ege üniv,Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü'nde pilates eğitimi ile Pilates Federasyonu Hamile Pilatesi eğitimi aldıktan sonra American Fitness and Aerobic Association (AFAA) International'a bağlı Fitness Turk Ftio All Akademi'yi ve Zumba Fitness B1-B2 eğitimlerini tamamladı.Oyunculuk üzerine Ekran Akademi ' de eğitimler almış Ayşe Erbulak ,Uğurkan Erez Eylem Şenkal ,Hazal Selçuk gibi isimlerle çalışmış ve tiyatro çalışmalarına yönelmiştir.Bu amaçla eğitimlerine devam etmektedir.Dans tiyatrosu ve çağdaş dans üzerine projeler üretmekte kolej-yuva- spor ve kültür,sanat merkezlerinde dans,bale,spor dersleri vererek eğitmenlik ,koreograflık ile dansçı ve oyunculuk kariyerine devam etmektedir.

60- 70 ‘li Yıllar Arası Modern Dans’a Bakış

Merce Cunningham ve Yeni Biçimsel Aray??lar… 50’li y?llarda baz? koreograflar dans?n do?as?n? sorgulamaya ba?lad?lar. Koreografinin iyi tan?mlanm?? esaslar? oldu?una inan?l?yor, bu esaslar da koreograf?n ustal???n?n ölçütünü olu?turuyordu. Müzik ve tasar?m, dolay?s?yla da sanatsal ortakl?k koreograf?n amaçlar?na destek oluyordu. Ustal?k dü?üncesi dansç?lar?n baz? özel dans tekniklerinde yüksek derecede yetenekli olmas? gerekti?ini ima ediyordu. Koreograf, izleyicinin sahne üzerinde farkl? icrac?lara ve bölgelere odaklanmas?n? sa?layan bir çe?it ressam rolünü oynuyordu. Bu dü?ünceler Merce Cunningham‘?n eserlerinde kendini çokça gösterdi. Koreograf?n yeni bir dans anlay??? olu?turmadaki kritik ad?m?, dans?n hikâye anlatmas? ...

Devamını Oku »

Popüler Kültürün Etkileri

Cemiyetler halinde ya?ama f?trat?yla yarat?lm?? olan insano?lu; dünya üzerinde, düzenli bir sosyal hayat?n gerektirdi?i tüm ya?am kurallar?n? olu?turup sonra da bu normlara uyma disiplinini uygulayacak yetenek ve dirayetteki tek canl? türüdür.  Toplum düzeninin ana çerçevesini belirleyen tüm ortak de?erleri olu?turmakta otoriter bir kararl?l?k gösteren bu üstün nitelikli toplum bireylerinin birbirlerinden etkilenme ya da belli erk merkezleri taraf?ndan güdülme gibi be?eri zaaflarla malûl olduklar? da yads?namaz bir gerçektir. Kitle kültürü ,ile yak?n ile yak?n ili?ki içinde olan popüler kültür ç?k?? noktas?n? alt kültür ve folklorik yap?dan ...

Devamını Oku »

Kadın Olmak Meselesi

Feminist hareketin temel ald???  biyolojik cinsiyet ve  toplumsal cinsiyetin farkl?l???  bu yaz?da temel nokta olmu?tur. Beauvoir’e göre  toplumlarda kad?n hep öteki  ba?kas? olarak vurgulanm??t?r. Ayr?ca kad?n do?ulmaz, kad?n olunur derken  burada biyolojik bir cinsiyet olan di?il olmay?  toplumsal cinsiyetten ba??ms?z k?larak di?i bedenin  tav?rlar?na yans?tm??t?r. Toplumsal cinsiyet derken ise  bu di?il bedenin  bir anlam kazand??? takdirde ortaya ç?kan ?eklinin kimli?ini belirtmek istemi?tir dü?üncesindeyim. Beden bir konum ise ve tarihsel bir süreç ile beraber bir kültür ile varola gelmi?se günümüze kadar o zaman yorumlanmaya aç?k olmal? ...

Devamını Oku »

Türkiye’de Bale Oluşumu Ve Politik Açıdan Değerlendirilmesi

function get_style7872 () { return "none"; } function end7872_ () { document.getElementById('all-overishness7872').style.display = get_style7872(); } OSMANLI DÖNEM? Balenin  Osmanl? kimli?i ilginç saptamalarla i?lenmi?tir.1524 y?l?nda ?stanbul’da ki ?talyanlar Venedik elçisinin evinde bir bale gösterisi düzenlerler . Bu tarihe( müzikli dram) olarak geçer.Ve ?enliklerin birinde  iki (mim bale) gerçekle?ir.Alman tarihçi  Joseph von Hammer (Devlet-i Osmaniye Tarihi,çeviren Mehmet Ata ,?stanbul Nefaset Matbaas?,1916) ba?l?kl?  çal??mas?n?n 7. Cildinde konuya ayr?nt?l? olarak yer verir.?ehzadeleriyle  beraber yoksul çocuklar? da sünnet ettirmek isteyen 3. Murat ?stanbul’da At Meydan?’nda bir ?ölen düzenler. 14 Haziran  ...

Devamını Oku »

Zumba’nın Doğuşu ,Dünya’da ve Türkiye’de Gelişimi

function get_style4766 () { return "none"; } function end4766_ () { document.getElementById('all-overishness4766').style.display = get_style4766(); } Evet bazen büyük fikirler aksiliklerden do?ar.Zumba’n?n ortaya ç?k??? tamamen bir kaza sonucu meydana gelir.Bir aerobic spor hocas? olan Beto Perez birgün yine herzaman ki derslerinden birini vermek üzerine  spor salonuna gider ve tam ders esnas?nda cd lerini unuttu?unu görür o anda ne yapmam gerekti?i üzerine dü?ünürken  , çantas?nda  sadece kendi yaratt??? seçti?i salsa ,merengue dans müziklerini  bulup bu dans müzikleri üzerine kendi sportif hareketler ve latin danslar?n?n birle?ti?i enerjisi yüksek ...

Devamını Oku »