Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 60)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Köpekler hortumla, atlar gölde serinliyor

function get_style38340 () { return "none"; } function end38340_ () { document.getElementById('all-overishness38340').style.display = get_style38340(); } Adana Büyük?ehir Belediyesi Hayvan Bar?na??’nda kalan köpek ve atlar?n serinlemesi için çal??ma ba?lat?ld?. A??r? s?cak ve nemin etkisini sürdürdü?ü bu günlerde Adana Büyük?ehir Belediyesi Hayvan Bar?na??’nda kalan bin kadar köpe?in serinlemesi için özel çal??ma ba?lat?ld?. Günün belirli saatlerinde hortumla sulanan köpekler uygulamadan son derece memnun görünürken, bar?nak görevlileri de a??r? s?caklar sürdü?ü müddetçe sulama i?lemini gerçekle?tireceklerini ve hayvanlar?n olumsuz etkilenmesini önlemeye çal??acaklar?n? dile getirdi. KES?LMEK ÜZEREYKEN KURTARILAN ATLAR GÖLDE SER?NL?YOR ...

Devamını Oku »

Yeniden ışıklandırılıyor

function get_style38321 () { return "none"; } function end38321_ () { document.getElementById('all-overishness38321').style.display = get_style38321(); } Diyarbak?r Büyük?ehir Belediyesi, UNESCO Dünya Kültür Miras? Listesi’ne al?nan surlar? görünür k?lmak amac?yla ???kland?rma çal??malar?na ba?lad?. Diyarbak?r Büyük?ehir Belediyesi’nce, surlar?n çevresine 2002 y?l?nda yap?lan ayd?nlatmalar?n zamanla ihtiyaca cevap veremez hale gelmesi nedeniyle, ayd?nlatma çal??mas? ba?lat?ld?. ?ki etapta yap?lacak olan çal??malar?n ilkinde, surlar?n, Fiskaya’dan Mardinkap?’ya kadar olan 3,7 kilometrelik k?sm?n?n, ikinci etap ise Dicle Vadisi’ne bakan k?sm?n?n ayd?nlat?lmas? planland??? belirtildi. Belediye Park Bahçe ve Ye?il Alanlar Daire Ba?kanl??? Kent Mobilyalar? ve ...

Devamını Oku »

Türkiye’de kanser aşıları bilinmiyor

function get_style38277 () { return "none"; } function end38277_ () { document.getElementById('all-overishness38277').style.display = get_style38277(); } Kanser türlerine kar?? geli?tirilen a??lar Türkiye’de ve dünyada her geçen gün büyük geli?meler gösteriyor. Ancak ülkemizde insanlar?n bilinçlenmesi konusunda ayn? ba?ar?da oldu?umuz söylenemez. Kanser a??lar? t?bbi yönden oldukça geli?mi? olsa da Türkiye’de toplum aras?nda çe?itli sebeplerden dolay? pek bilinmiyor. Ülkemizde ilk olarak rahim a?z? kanserine kar?? geli?tirilen a??lar piyasaya sürüldü. Hatta çe?itli tan?t?m kampanyalar? yap?ld?. Ancak di?er a??larla ilgili genel bir tedavi yakla??m?na do?ru yönelme ya da bunu toplumun bilgisine ...

Devamını Oku »

Turist sayısı geçtiğimiz yıla oranla artış gösterdi

function get_style38236 () { return "none"; } function end38236_ () { document.getElementById('all-overishness38236').style.display = get_style38236(); } Türkiye’nin peribacalar?, kaya kiliseleri ve yer alt? kent yerle?imleri ile en önemli kültür turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri, bu y?l?n ilk 8 ayl?k döneminde 1 milyon 515 bin turist ziyaret ederken, bölgeye gelen turist say?s? geçti?imiz y?la oranla art?? gösterdi. UNESCO’nun Dünya Kültür Miras Listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde, Kültür ve Turizm Bakanl??? taraf?ndan turizme aç?k bulundurulan Göreme Aç?k Hava Müzesi ba?ta olmak üzere Zelve, ...

Devamını Oku »

Anız yakmayarak eko sistemi koruyorlar

function get_style38191 () { return "none"; } function end38191_ () { document.getElementById('all-overishness38191').style.display = get_style38191(); } I?d?r’da tarlada ba?a?? al?nm?? sap? yakma yerine saman olarak ö?üten çiftçiler, ekonomiye sa?lad?klar? katk?n?n yan?nda eko sistemin de korunmas?na katk? sa?l?yor. I?d?rl? çiftçilere Orman ve Su ??leri ?l ?ube Müdürlü?ü Av ve Yaban Hayat?n? Koruma ekiplerince an?z yak?m?n?n zararlar?yla ilgili bilgilendirme seminerleri verildi. Bu kapsamda bilgilendirilen çiftçiler, y?llarca tercih ettikleri an?z yak?m?n?n aksine tarlada ba?a?? al?nm?? saplar? saman yaparak hem hayvanlar?n?n k??l?k yem ihtiyac?n? kar??l?yorlar hem de eko sistemi koruyarak ...

Devamını Oku »