Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 55)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

1 Aralık Dünya AIDS Günü

function get_style7636 () { return "none"; } function end7636_ () { document.getElementById('all-overishness7636').style.display = get_style7636(); } 1 Aral?k Dünya AIDS Günü’nde 38 ?ehirde 198 etkinlikle biz gençler bir araya geliyoruz. HIV/AIDS konusunda fark?ndal?k yaratmak; cinsel sa?l?k, üreme sa?l??? konusunda ihtiyaçlar?m?z? dile getirmek için meydanlara ç?k?yoruz. Dünyada 2013 verilerine göre yakla??k 35 milyon insan HIV ile ya??yor. Dünyada HIV ile enfekte olan 10 ki?iden 4’ü 15-24 ya? aras?ndaki gençlerdir. UNFPA’in verilerine göre ülkemizde; Her 10 gençten yaln?zca 1’i, HIV ve AIDS hakk?nda kendisini koruyabilecek bilgiye sahiptir. Her ...

Devamını Oku »

“Dünya Nüfusunun Durumu Raporu” açıklandı!

function get_style7514 () { return "none"; } function end7514_ () { document.getElementById('all-overishness7514').style.display = get_style7514(); } Dünya Nüfusunun Durumu Raporu’na göre Türkiye’de genç nüfusun yüzde 14,2’si evli. Türkiye’de geçen y?l bo?anan genç erkeklerin yüzde 53,1’i, bo?anan genç kad?nlar?n ise yüzde 35,3’ü evlili?inin ilk y?l?nda bo?and?. 19 ya??n alt?ndaki evli alt? gençten ancak biri etkili gebeli?i önleyici yöntem kullan?yor. Türkiye’de 15-19 ya? grubundaki her bin kad?n ba??na 28 do?um dü?üyor. Türkiye’nin gençlik alan?nda en yayg?n örgütlenmesi olan Toplum Gönüllüleri Vakf? (TOG), 10 y?ld?r kesintisiz uygulay?c? orta?? oldu?u ...

Devamını Oku »

Bartın Belediyesi Hakkında Suç Duyurusu

function get_style7372 () { return "none"; } function end7372_ () { document.getElementById('all-overishness7372').style.display = get_style7372(); } Daha önce Bart?n’da ?ehirler aras? otobüs firmalar?n?n ortak kararla ?ehir içi servislerini kald?rmalar? hakk?nda Rekabet Kurumu’na ba?vuran Hukuk Dan??man?m?z Avukat  R?dvan Y?ld?z bu kez de ?ehir içi servislerinin kald?r?lmas?nda Bart?n Belediyesi’nin halk otobüs hatlar?n? kiraya verebilmesi için dan???kl? hareket etti?i gerekçesiyle Bart?n Belediye Ba?kan? ve meclis üyeleri hakk?nda görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulundu. Bart?n halk?n?n ma?duriyeti giderilene kadar her türlü yasal yollara ba?vuraca??n? aç?klayan Y?ld?z, ?ehirler aras? otobüs firmalar? ...

Devamını Oku »

Rekabet Kurumu Bartın Otobüs Firmaları Hakkında Şikayeti Değerlendirmeye Aldı

function get_style7150 () { return "none"; } function end7150_ () { document.getElementById('all-overishness7150').style.display = get_style7150(); } Geçen ay Hukuk Dan??man?m?z Av. R?dvan Y?ld?z Bart?n’da faaliyet gösteren otobüs firmalar?n? Rekabet Kurumu’na ?ikayet etmi?ti. Söz konusu ?ikayet Rekabet Kurumu taraf?ndan de?erlendirmeye al?nd? ve Rekabet Kurumu Av. R?dvan Y?ld?z’dan otobüs firmalar?n?n listesini istedi. Av. R?dvan Y?ld?z’?n bildirdi?i liste ?u ?ekilde;   1- METRO TUR?ZM SEYAHAT ORGAN?ZASYON VE T?CARET A.?. 2- KAM?L KOÇ OTOBÜSLER? A.?. 3-ULUSOY TUR?ZM VE SEYAHAT A.?. 4-ÖZEMN?YETAS74 TUR?ZM L?M?TED ??RKET? 5- ?STANBUL SEYAHAT A.?.   Av. R?dvan ...

Devamını Oku »

Ulusumuzun Başı Sağolsun…

Bitlis-Diyarbak?r karayolundaki polis kontrol noktas?na düzenlenen sald?r?ya müdahale için giden z?rhl? arac?n devrilmesi sonucu 3 polisimiz ?ehit olmu? 2 polisimiz yaralanm??t?r Ba?ta polislerimizin yak?nlar? olmak üzere tüm ulusumuzun ba?? sa?olsun…

Devamını Oku »