Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 50)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Yeni Çalışmalar HIV’de Kesin Tedavi Umudunu Tazeliyor

HIV üzerine yürüttü?ü tüm çal??malar, sosyal medya kullan?m? ve güncel #hivbilgisi makaleleri ile fark yaratan K?rm?z? Kurdele ?stanbul’dan yeni bir makale. 1 Aral?k 2016 tarihinde Kaliforniya Üniversitesinde gerçekle?en HIV tedavi zirvesini online takip eden K?rm?z? Kurdele ?stanbul, zirve sonuçlar?n? derleyerek, HIV’in kesin tedavisine dönük çal??malar? ilgiyle takip eden herkes için oldukça ilginç bir makale haline getirdi ve webunya.com okurlar? ile payla?t?. Bu ilginç makale için K?rm?z? Kurdele ?stanbul’a te?ekkür ederiz. Yeni çal??malar HIV’de kesin tedavi umudunu tazeliyor Amerikal? HIV ara?t?rmac?lar?, enfekte olmu? hastalarda HIV’i yok ...

Devamını Oku »

Yeni Trend Buçuklu Evler!

Devir de?i?ti, evlerin trendleri de haliyle de?i?ti. ?nsanlara daha kullan??l? ve çekici evler tasarlamak ad?na yeni gerçekle?tirilen evlerde tasarlanan projeler incelendi?inde kar??m?za buçuklu evler ç?k?yor. Belki daha önce hiç görmediniz, gördüyseniz de ne oldu?una anlam veremediniz. Hemen sizin için aç?klayal?m buçuk evler dedi?imiz evler nas?l evlerdir? Ev Olsun Buçu?u da Olsun Ev ara?t?r?rken kar??m?za ço?unlukla ç?kan evler 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 veya dubleks olmaktad?r. Buçu?un mant??? ise insanlar?n ihtiyaçlar?ndan dolay? ç?km?? bir kavramd?r. Normalde evlerde giyinmek için, kütüphane alan? yapmak için gibi ayr?ca bölümler bulunmaz. ...

Devamını Oku »

1 Aralık’ta Red Ribbon Party’de Eğleniyoruz!

Henüz çok k?sa bir zaman önce kurulmu? olmas?na ra?men, HIV konusunda yürüttü?ü fark?ndal?k ve savunuculuk çal??malar?n?n yan? s?ra #hivbilgisi hashtag’i alt?nda yay?nlad??? makaleleriyle toplumun ilgisini çeken K?rm?z? Kurdele ?stanbul, Türkiye’nin ilk Red Ribbon Party’siyle önyarg?lar? y?kmaya haz?rlan?yor. Özellikle toplum içerisinde ahlaki bir konu olarak s?k??an HIV olgusunu, toplumsal hayat?n tüm alanlar?nda konu?ulur hale getirme ve negatif alg?y? de?i?tirme gayesiyle yola ç?kan K?rm?z? Kurdele istanbul taraf?ndan 1 Aral?k 2016’da, dünyada say?s?z örnekleri bulunan ancak Türkiye’de yap?lmaya hiç cesaret edilemeyen Red Ribbon Party ilk kez düzenleniyor. Türkiye’de ...

Devamını Oku »

İstanbul’da Uygun Ev Bulmanın Diğer Yolu

?stanbul, Türkiye’nin en gözde, en güzel ?ehirlerinden biri belki ama ayn? zamanda da Türkiye’nin en kalabal?k ?ehri unvan?n? ta??yor. 14 milyon nüfusu ile mega kent olan ?stanbul, ba??n?z? sokacak bir ev bulmak için çok fazla seçenek sunsa da asl?nda bu i?ler san?ld??? kadar da kolay de?il. ?stanbul kiral?k daire fiyatlar? o kadar fazla ki insanlar art?k merkezlerden uzakla??p, ?ehir d???nda olan yerle?im alanlar?na göç ediyor. ?ehir d???nda olan bu göç alanlar? belli bir süre sonra yeni merkezler haline geliyor. Peki, ?stanbul’da ya?ayan insanlar ya da ...

Devamını Oku »

HIV’in kesin tedavisinde dönüm noktası mı, erken bir heyecan mı?

Ekim ay?n?n ba??nda The Sunday Times’ da yay?nlanan habere göre, son 6 ay içinde HIV ile enfekte olmu? bireyleri kapsayan, RIVER isimli çal??maya dahil olan bir kat?l?mc?n?n HIV seviyesi tespit edilemez düzeye indirildi. Ara?t?rma ekibi, bu yöntemle geli?tirilecek tedavinin HIV enfeksiyonunu  tamamen yok edece?ini ümit ediyor. Yine ayn? habere göre, ara?t?rmay? yürüten ?ngiliz bilim insanlar? HIV’in kesin tedavisini bulman?n e?i?indeler. Peki durum tam olarak öyle mi? Uzatmadan söylemek gerekirse, ara?t?rmaya ili?kin kesin bir sonuçtan bahsedebilmek için hayli erken ve kat?l?mc?lardan herhangi birini HIV’den tamamen ar?nd?r?lm?? olarak ...

Devamını Oku »