Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 50)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Uluslararası Ankara Çocuk Müzikleri Festivali

Marka ?ehir Ankara Derne?i taraf?ndan 27 May?s 2016 Cuma günü 10:00 – 16:00 saatleri aras?nda Ankara Üniversitesi Tando?an Yerle?kesi Güne? Meydan?’nda gerçekle?tirilecek olan “Uluslararas? Ankara Çocuk Müzikleri Festivali” program? a?a??daki gibidir. Etkinlik ÜCRETS?Z olup, kat?l?m?n?z beklenmektedir. etkinlik  program? 10.00-11.30 çocuk ?ark?s? bestecileri blu?mas? ve yeni bestelere özendirme çal??mas? çal??tay? 11.50 Atölyeler – (orf atölyesi , müzik ve beyin atölyesi, müzik terapi atölyesi, telif haklar? atölyesi, suzuki e?itimi atölyesi) 13.00 Oya Ak?n Y?ld?z Koleji Bandosu, 13.20 iran çocuk korosu 13.40 Çocuk keman orkestras? konseri 14.00 odtü ...

Devamını Oku »

“Farkındayız Biz de Varız”

FOLKLOR KURUMU, 51. Dönem Kurslar? Çocuk Grubu “Fark?nday?z Biz de Var?z” adl? projesine imza at?yor. Folklor Kurumu, 51 y?ld?r birçok halk bilimci, halk müzi?i ve halk oyunlar? icrac?s?, halk tiyatrocusu, ve e?iticileri yeti?tiren, kendi alan?nda ülkemizde en köklü en sistematik en geni? kadrolu bir sivil toplum örgütü olarak, 51 y?ll?k köklü geçmi?imizle Türk Folklor’unu genç nesillere ö?retmek ve bilimse l yay?nlar yapmak amac? ile kuruldu?u gündeki hedeflerinden taviz vermeden, ilk günkü heyecanla bu gün de bir ilke imza at?yor. 51. Dönem Çocuk Grubu Mezuniyet’imiz i?itme engelli çocuklar?m?za i?itme cihazlar?n?n al?m? için yap?lacak… Çocuk ...

Devamını Oku »

Ünlüler BEŞİKTAŞ İçin Çiçek Açtı

Be?ikta? Belediyesinin düzenledi?i 1.Be?ikta? Uluslararas? Bahçe ve Çiçek Festivalinin tan?t?m? için bir araya gelen ünlü isimler en sevdikleri çiçeklerle poz verdi. Birbirinden ünlü isimlerin çiçeklerle gerçekle?en ne?eli çekimleri kameralara yans?d?. ?stanbul’un bulu?ma noktas? Be?ikta? 6-15 May?s tarihleri aras?nda Uluslararas? Bahçe ve Çiçek Festivali’ne ev sahipli?i yapmaya haz?rlan?yor. Bu y?l ilk defa düzenlenecek festivalin Be?ikta?ta Bar??mak olarak belirlenen temas? kapsam?nda bir araya gelen ünlüler objektiflere hayat?m?n çiçe?i dedikleri çiçeklerle poz verdiler. Aralar?nda Be?ikta? Belediye Ba?kan? Murat Hazinedar?n da bulundu?u Arma?an Ça?layan, Begüm Kütük, Bengü, Burcu Esmersoy, Cengiz ...

Devamını Oku »

İmzamız Göklerde

Uçakla seyahat plan?n?z? en pratik, h?zl?, kolay ve güvenilir ?ekilde yapman?n yolu https://www.pratikucakbileti.com/ adresinden geçiyor. S?kl?kla ülke içinde metropolden metropole geçmenizi gerektirecek yo?un uçu? trafi?iniz mi var? Ya da Avrupa’dan Amerika’ya Uzak Do?u’dan Afrika’ya gezilmedik yer, görülmedik ba?kent b?rakmayaca??m diyenlerden misiniz? Uçakla seyahatleriniz spontane mi geli?iyor? 43 y?ld?r imzalar? göklerde… Seyahat Acenteleri Birli?i Kanununa uygun belge numaras? ile hizmetlerine kesintisiz devam eden, teknolojiye ayak uydurup biletlerini art?k sanal ortamda kesen Pratik uçak bileti hemen parmaklar?n?z?n ucunda. Y?llard?r veznelerde yüz yüze ve telefonla; siz de?erli mü?terilerin ...

Devamını Oku »

“Fosil Yakıtlardan Kurtul”

“Fosil Yak?tlardan Kurtul”: Fosil yak?t ça??n? sonland?rmak için dünya çap?nda hareketler bir araya geliyor KÜRESEL– Bugün, Küresel “Fosil Yak?tlardan Kurtul” platformunun hedefi, bar??ç?l t?rmand?rma eylemleri ile dünyan?n en tehlikeli ve gereksiz fosil yak?t projelerini engelleyerek fosil yak?t endüstrisinin gücünü kesmektir.[1] Önümüzdeki May?s’ta, dünyan?n her yan?ndan binlerce insan?n 6 k?tada birden düzenleyece?i eylemler, kirli fosil yak?tlar?n kullan?m?n? durdurmay? ve %100 yenilenebilir enerjiye adil geçi?i h?zland?rmay? hedefliyor. Türkiye.[2], ABD, Almanya, Avustralya, Endonezya, Nijerya, Brezilya, Filipinler ve di?er birçok ülkede y?llard?r tehlikeli fosil yak?t projelerine kar?? mücadele eden ...

Devamını Oku »