Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 50)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

HIV/AIDS ile İlgili 10 Mit

HIV ya da AIDS. 35 y?l önce tan?mland??? günden bu yana önemli bilimsel geli?meler kaydedilmi? ve geli?mi? tedavilerle tamamen kontrol alt?na al?nm?? olsa da, hakk?nda yap?lan dedikodu ve yanl?? bilgilerin bitmek bilmedi?i bir olgu. Türkiye’de vaka say?s?  nüfus yo?unlu?una göre henüz dü?ük seviyede olan bu alanda çal??an yeni bir sivil toplum kurulu?u ise bu dedikodular?n ve önyarg?lar?n ortadan kalkmas? ad?na yapt??? i?lerle dikkat çekiyor. Henüz çok k?sa zaman önce kurulmu? olmas?na ra?men, HIV konusunda yürüttü?ü fark?ndal?k ve savunuculuk çal??malar?n?n yan? s?ra #hivbilgisi makaleleriyle de yay?nlayan ...

Devamını Oku »

Çiftler arasında yapılan ve 4 yıl süren bir araştırmada, 58,000 kondomsuz temas sonrasında tespit edilen HIV bulaşı oranı; SIFIR!

14 Avrupa ülkesindeki 75 ayr? t?bbi lokasyonda, 1166 sero-farkl?l??? bulunan (Bir HIV pozitif, bir HIV negatif) çiftler aras?nda, Eylül 2010-May?s 2014 tarihleri aras?nda gerçekle?en ve 58.000 kondomsuz temasta 0 bula? bildiren bu önemli ara?t?rman?n sonuçlar?n?, K?rm?z? Kurdele ?stanbul’un i?birli?i içinde oldu?u Londra merkezli tedavi aktivizmi grubu I-Base’den, makalaye konu olan çal??man?n yürütme komitesinde görev alan aktivist Simon Collins’in kaleminden aktar?yoruz. Simon Collins , HIV i-Base *Simon Collins, ?ngiltere’de faaliyet yürüten ve K?rm?z? Kurdele ?stanbul’un da i?birli?i içinde oldu?u tedavi aktivizmi grubu olan I-Base’de çal??an bir aktivist ve bu makaleye konu olan Partner Study yürütme komitesinde ...

Devamını Oku »

Tek Tıkla İstediğin Orandan Kredi Hesaplatabilirsin

Kredi çekmek isteyenlerin, tüm bankalar? ara?t?r?p en uygun faiz oranlar?n? bulmas? ve geri ödemesi en az ç?kacak krediyi bulmas? gerekir. Zaten ekonomik aç?dan s?k?nt? çekti?imiz için kredi çekeriz. Çekti?imiz bu kredinin geri ödemesi de bizi zorlamamal?d?r. Bize en uygun krediyi bulmak için tek tek banka ?ubesi dola?mak ya da tek tek bankalar?n internet sitelerine girerek oradaki formlar? doldurup ayr? ayr? hesaplatma yapt?rmak gerekir. Tüm bu yorucu, uzun i?lemlerden kurtulmak için kredi Denizi en do?ru adres. Kredidenizi adresindeki kredi hesaplama arac? sayesinde tüm i?lemleri oturdu?umuz yerden ...

Devamını Oku »

İrem Derici’den yeni klip “DUR YAVAŞ” …

Türk Pop Müzi?i’nin yeni nesil star? ?rem Derici, 5 ay önce ç?kard??? ilk albümü “Dantel” in 3. Klibini “Dur Yava?” isimli ?ark?s?na çekti. ?rem Derici, geçti?imiz gün hayranlar?ndan yo?un istek alan ?ark?s? ‘Dur Yava?’?n klip çekimleri için kamera kar??s?na geçti. K?s?rkaya kanyonlar?nda gerçekle?tirilen klip için bölgede bir çingene kamp? kuruldu. Kampta ya?ayan ve ?ark? söyleyen bir çingeneyi canland?ran ?rem Derici’ye klipte 6 ki?ilik dans grubu ve 15 ki?ilik oyuncu ekibi e?lik etti. Hollandal? model Daniel Korsten’in ?rem Derici’nin partnerini canland?rd??? klibi ilk defa muzik video ...

Devamını Oku »

Deniz Seki: “Darbeye Lanet Gecesi!”

O gece milletimizin demokrasiye olan inanc? hepimizi hüngür hüngür a?latt?. Ellerimizde daha önce odalar?m?zda gazetelerden kesti?imiz bayraklar?m?zla ko?u?umuzun içinde biz de darbeye kar?? omuz omuzayd?k. Hepimiz çok çaresiz ve bu darac?k alanda son derece endi?eliydik. Ailelerimizde ula?amamak bizi peri?an etti fakat zaten bu imkans?zd?, çünkü biz mahkumduk. Televizyon yay?nlar?m?z gitti, elektriklerimiz kesildi. D??ar?daki gürültü ambulans sesleri, F16 lar?n üzerimizden bomba tesiriyle geçi?i ve ç??l?klar?m?z korkunçtu. A??t etkisi yapan sala sesleriyle gözya?lar?m?z sel oldu. Ama küçücük bir radyo o an bir umut oldu hepimize. Çünkü parmakl?klar?n ...

Devamını Oku »