Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 50)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

“Bağımsız Hikâyeler Projesi” Gala Gösterimi

function get_style47221 () { return "none"; } function end47221_ () { document.getElementById('all-overishness47221').style.display = get_style47221(); } Motivasyon Derne?inin “Ba??ms?z Hikâyeler Projesi” nin Finali 29.11.2015 Tarihinde Ankara Milli Kütüphane Konferans Salonun da Gala Gösterimi ile gerçekle?tirilecektir.  Gençlik ve Spor Bakanl???’n?n,  Gençlik Projeleri Destek Program? Kapsam?nda Motivasyon Derne?i taraf?ndan uygulanan “Ba??ms?z Hikâyeler Projesi”  ,  Ankara’n?n Alt?nda? bölgesinde ikamet eden 14-15 ya?lar?nda ba??ml?l?k (madde, teknoloji vb.) riski ta??yan  gençleri sanatsal aktivitelerle tan??t?rarak motivasyonlar?n? do?ru yerlere harcamalar? ve manevi bo?luklar?n? doldurarak gençlerin her türlü psikolojik ve somatik ba??ml?l??a (madde, teknoloji vb.) ...

Devamını Oku »

YÖK’e yeni üye

function get_style42682 () { return "none"; } function end42682_ () { document.getElementById('all-overishness42682').style.display = get_style42682(); } Yüksekö?retim Kurulu (YÖK) üyeli?ine Prof. Dr. Rahmi Er seçildi. YÖK’ten yap?lan aç?klamada, “Üniversiteleraras? Kurul (ÜAK), 20.08.2015 tarihinde Yüksekö?retim Kurulu Ba?kanl??? Konferans Salonu’nda toplanm??, YÖK Genel Kurul üyesi Prof. Dr. ?zzet Özgenç’ten bo?alan üyelik için yap?lan seçim sonucunda Prof. Dr. Rahmi Er Yüksekö?retim Kurulu üyeli?ine seçilmi?tir” denildi. (?HA) Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ...

Devamını Oku »

Geç açılacak okullar ne zaman kapanacak ?

function get_style42680 () { return "none"; } function end42680_ () { document.getElementById('all-overishness42680').style.display = get_style42680(); } Milli E?itim Bakanl???, 2015-2016 e?itim-ö?retim y?l?n?n ba?lang?ç tarihinin 28 Eylül 2015, biti? tarihinin ise 17 Haziran 2016 olarak de?i?tirildi?ini bildirdi. Bakanl?ktan konuya ili?kin yap?lan yaz?l? aç?klamada, “Bakanl???m?za ba?l? her derece ve türdeki e?itim ve ö?retim kurumlar?nda 2015-2016 E?itim-Ö?retim y?l?n?n ba?lang?c?, 14 Eylül 2015 tarihi olarak belirlenmi?ti. Ancak ö?retmenlerimiz, velilerimiz ve ö?rencilerimiz ba?ta olmak üzere, e?itim camiam?z?n ve turizm sektör temsilcilerinin e?itim ve ö?retim y?l? ba?lang?ç tarihinin Kurban Bayram? sonras?na ertelenmesine ...

Devamını Oku »

Evinin balkonundan balık tuttu

?aka de?il gerçek, balkonundan oltas?yla bal?k tuttu. Çin’de ya?ad??? apartman?n önünden dere geçen adam, durumu f?rsata çevirdi. Dairesinin balkonundan olta atan adam, bir de bal?k tuttu. Bal??? metrelerce yüksekteki balkonuna çeken adam?n keyfi ise görülmeye de?erdi. (?HA)

Devamını Oku »

Sibel Can konseri iptal edildi !

function get_style42506 () { return "none"; } function end42506_ () { document.getElementById('all-overishness42506').style.display = get_style42506(); } 30 A?ustos Zafer Bayram? dolay?s?yla Isparta Belediyesi taraf?ndan düzenlenen ve Sibel Can konserinin de yer ald??? etkinlik, ?ehit haberleri dolay?s?yla nedeniyle iptal edildi. Belediye Ba?kan? Yusuf Ziya Günayd?n, ülkenin huzur ve güvenli?i için gözlerini k?rpmadan canlar?n? veren ?ehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine, yak?nlar?na, e? dost ve akrabalar? ile Türk milletine ba?sa?l??? ve sab?r dileklerini iletti. 30 A?ustos Zafer Bayram? dolay?s?yla düzenlenecek resmi törenlere tüm Isparta halk?n? davet eden Belediye Ba?kan? Yusuf ...

Devamını Oku »