Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 40)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Doktorlar HIV Farkındalığı İçin Sahneye Çıktı

Bugüne kadar hasta muayene ederken ya da reçete yazarken görmeye al??t???m?z doktorlar, bu kez HIV/AIDS fark?ndal???na dikkat çekmek için sahneye ç?kt?. Dünya HIV/AIDS Günü nedeniyle sahne alan doktorlar hem bu konudaki mesajlar?n? verdi, hem de kat?l?mc?lara keyifli bir konser izletti 1 Aral?k Cuma Dünya HIV/AIDS Günü’nde bu konuya dikkat çekmek için yap?lan etkinlikler hafta boyunca devam etti. Tüm dünyada oldu?u gibi Türkiye’de de HIV/AIDS konusunda yap?lan sosyal aktivitelerle bu konuda bir fark?ndal?k yarat?lmas?na çal???ld?. Çünkü günümüzde art?k HIV’in de?il, bilinçsizli?in AIDS’e yol açt??? biliniyor. Toplumsal ...

Devamını Oku »

Kontrolsüz Spor ve Obezite Dizlerin Düşmanı

Önce merdiven inip ç?kmayla ba?layan, hareketle belirginle?en a?r? giderek istirahat halinde de geli?iyor. A?r?ya zamanla diz çevresinde ?i?lik, tak?lma ve kilitlenme gibi sorunlar da e?lik ediyor. Tüm bunlar?n sonucunda hastay? her gün a?r? kesici ilaç kullanmaya zorlayan, ilerleyen zamanda sosyal ya?amdan koparabilecek kadar ?iddetli hareket k?s?tl?l??? yaratabilen hastal???n ad?: Diz ekleminde kireçlenme! Eklem k?k?rda??n?n a??nmas? anlam?na gelen dizde kireçlenme sadece ileri ya? sorunu olarak görülüyordu. Ac?badem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzman? Prof. Dr. Alper Kaya hastal???n son y?llarda art?k genç ya?taki ki?ileri de etkilemeye ...

Devamını Oku »

1 Aralık bildirisi; HIV çok değişti, peki ya biz?

Bir buçuk y?l gibi k?sa bir sürede, HIV’e ili?kin negatif alg? ve dilin iyile?tirilmesi konusunda ciddi çal??malar yapan K?rm?z? Kurdele ?stanbul’dan, bu y?l ilk kez duyurdu?u K?rm?z? Kurdele Haftas?nda yeni bir giri?im; 1 Aral?k 2017 Dünya AIDS günü ortak bildirisi. Geçti?imiz aylarda, HIV alan?nda çal??an farkl? kurum ve payda?lar?n, düzenli bir biçimde bir araya gelerek, ortak çal??malar yapmas? hedefiyle ‘HIV Dan??ma Kurulu (TKCAB)‘in olu?mas?na da öncülük eden K?rm?z? Kurdele ?stanbul’un kaleme ald??? bildiriyi a?a??da okuyabilirsiniz. Türkiye’de do?rudan ya da dolayl? olarak çal??an sayg?n hekim dernekleri ve sivil toplum kurulu?lar?n?n ...

Devamını Oku »

Karda Zorlu Yürüyüşler Kalp Krizi Riskini Tetikliyor

Kalp krizi ve kalp hastal?klar? ?ikayetleri k?? aylar?nda art?? gösteriyor. Yap?lan ara?t?rmalar da özellikle kalp krizlerinin so?uk ve sert rüzgarl? günlerde, s?cak mevsim ve günlere göre daha s?k meydana geldi?ini ortaya koyuyor. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kardiyoloji Uzman? Prof. Dr. Gültekin Hobiko?lu, k???n kalp sa?l???n? tehdit eden faktörler ve kalp sa?l???n? koruma yollar? hakk?nda bilgi verdi.  Geçti?imiz aylarda Avrupa Kardiyoloji Kongresi’nde aç?klanan önemli bir ara?t?rman?n sonuçlar?, son 16 y?lda 280 bin kalp krizi incelendi?inde hava s?cakl??? s?f?r?n alt?na indi?i günlerde kalp krizlerinin daha fazla oldu?unu ...

Devamını Oku »

Yatak Odamıza Kadar Giren Robotlar Dost mu Düşman mı?

?nsan-Robot ili?kisindeki etik s?n?r, Türkiye ?novasyon ve Giri?imcilik Haftas?’nda tart???lacak Türkiye ?hracatç?lar Meclisi’nin (T?M) bu y?l alt?nc?s?n? düzenleyece?i Türkiye ?novasyon ve Giri?imcilik Haftas?, 6-9 Aral?k tarihleri aras?nda ICC-?stanbul Kongre Merkezi’nde gerçekle?tirilecek.     Etkinlik kapsam?nda Türkiye’ye gelecek robot bilimci Profesör Noel Sharkey, robotla-insan aras?ndaki ili?kiyi ve yapay zekan?n yaratabilece?i problemleri anlatacak. Türkiye ?hracatç?lar Meclisi’nin (T?M) Ekonomi Bakanl??? koordinasyonunda 2012 y?l?ndan bu yana düzenledi?i Türkiye ?novasyon Haftas?, bu y?l giri?imcilik ruhunu da kaps?yor. Yeni ad?yla Türkiye ?novasyon ve Giri?imcilik Haftas? olarak düzenlenecek etkinlik, T?M Ba?kan? Mehmet Büyükek?i’nin ev ...

Devamını Oku »