Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 40)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Hemoroidden Korunmak İçin Beslenmeye Dikkat!

Hemen hemen herkes hayat?n?n bir döneminde hemoroid sorunuyla kar?? kar??ya kal?yor. S?kl?kla makattan kendili?inden ya da d??k?yla kan gelmesiyle kendini gösteren hemoroid, 10 hastadan 4’ünde hiçbir ?ikâyete neden olmadan da var olabiliyor. Medical Park Gaziosmanpa?a Hastanesi Genel Cerrahi Uzman? Prof. Dr. ?shak Safa Tüzün, ev d??? beslenme al??kanl???n?n yayg?nla?mas?n?n bu hastal???n görülme s?kl???n? art?rd???n? söyledi.   Toplumda s?k görülen ve halk aras?nda “basur” olarak isimlendirilen hemoroidin ortaya ç?k??? beslenme ve tuvalet al??kanl??? ile do?rudan ilgili. Medical Park Gaziosmanpa?a Hastanesi Genel Cerrahi Uzman? Prof. Dr. ?shak ...

Devamını Oku »

Yeni Yılda İlk Hedefiniz Sağlığınızı Korumak Olsun!

Her yeni y?l?n ba?lang?c?nda “yeni y?l kararlar?” almak adettendir. Yepyeni bir sene bizleri beklerken, 2018’e de anlamlar ve hedefler yüklemeye haz?rlan?rken, yeni y?lda hedefiniz sa?l?k, enerji, fit bir vücut ve mutluluk olsun. Ya?am? daha fazla ertelemeyin, ?imdi harekete geçin! Diyetisyen Emre Uzun, uzun y?llara dayanan tecrübesi ve mesleki alan?na giren geli?meleri yak?n takibiyle, kap?y? çalan 2018 y?l? için bamba?ka bir liste haz?rlad?. Ortaya ç?kan “Yap?lacaklar-Yap?lmayacaklar” listesine uyarak, 2018’i bamba?ka bir ruh ve beden sa?l???yla kar??layabilirsiniz! “NE YERSEM O OLURUM” mottosuna inan?n. Yemek taba??n?z?n yar?s?ndan fazlas?n?n ...

Devamını Oku »

32 Sanatçı “Çocuklar Üşümesin” Diyecek.

Gelenekselle?en galericilik anlay???na farkl? bir soluk getirmeyi amaçlayan Galeri Bohem çat?s? alt?nda bulu?an 32 sanatç?, merkezi Antalya’da bulunan ve Türkiye’nin tüm bölgelerinde okul ça??ndaki ihtiyaç sahibi çocuklara yard?m götüren “Ü?ümesin Ayaklar Derne?i” için düzenlenecek resim sergisi için bir araya gelecek. Sergide sanatseverlerle bulu?acak 32 sanatç?ya ait eserlerin sat??lar?ndan elde edilecek gelir, ihtiyaç sahibi çocuklar için kullan?lmak üzere Ü?ümesin Ayaklar Derne?i’ne ba???lanacak. 22 Aral?k 2017’de aç?lacak “Çocuklar Ü?ümesin, Sevgiyle Sarmalans?n” adl? resim sergisi, 02 Ocak 2018 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. 32 sanatç?dan destek Akife Dekeli, Atila ...

Devamını Oku »

Kış Aylarına Özel Her Besin, Herkese Yaramaz!

K?? aylar?n? ya?amaya ba?lad?k. Sebzeler bol, bal?klar taze taze; s?cak bir kâse çorba dünyalara bedel ama hepsi sa?l?kl? m?? Hepsi sizin için yararl? m?? Diyetisyen Emre Uzun, k?? aylar?nda sofralar?m?zdan eksik olmayan besinleri ve bunlara dair baz? sak?ncalar? anlatt?.    Bal?k Ku?kusuz k?? aylar?n?n vazgeçilmezlerinden biri… Av yasa?? bitsin diye aylarca bekledikten sonra ???l ???l tezgâhlarda boy gösterdi?i anda içimizin aç?ld??? bir gerçek. Ancak Diyetisyen Emre Uzun’un bal??a dair anlatacaklar? var: “Bal?k ba?ta olmak üzere deniz ürünlerinde bulunan protein, çok say?da vitamin ve mineral, Omega ...

Devamını Oku »

Dikkat! Soğuk Hava Bu 3 Ağrıyı Tetikliyor!

Günümüzde pek çok ki?inin muzdarip oldu?u bel, boyun ve s?rt a?r?s? so?uk havalarda iyice art?yor. Bugünlerde polikliniklere ba?vurular?n önemli bir k?sm?n? bu ?ikayetlerle gelenler olu?turuyor. Ac?badem Kozyata?? Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzman? Yrd. Doç. Dr. Murat Hamit Aytar “Günümüzde kronikle?mi?, uzun dönemli ve tekrarlay?c? omurga sorunlar?yla çok s?k kar??la??yoruz. Ki?inin günlük ya?am kalitesini iyice dü?üren bu sorunlar özellikle sonbahar ve k?? aylar?nda daha da fazla kar??m?za ç?k?yor. Omurgan?zda sorun var ise so?uk hava hemen her zaman olumsuz etkileyecek ve bu ?ikayetlerde art??a neden olacakt?r” ...

Devamını Oku »