Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 40)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Yaşamım Ellerinde!

Ya?am?m Ellerinde! Organ Ba??? Haftas?’nda 8 Kas?m 2017 Çar?amba Günü organ ba???? hakk?nda bilgi almak ve organ ba????na kat?lmak üzere Kad?köy R?ht?m? Be?ikta? Vapur ?skelesi’nde bulu?al?m!  Kad?köy Kent Konseyi, Kad?köy Belediyesi, ?stanbul ?l Sa?l?k Müdürlü?ü, ?stanbul Tabip Odas?, Türk K?z?lay?, Tüketici Sorunlar? Derne?i (TÜSODER) taraf?ndan organize edilen etkinlik halk?m?za aç?k olup, etkinli?in duyurulmas? için siz De?erli Bas?n Mensuplar?m?z?n deste?inizi rica ediyoruz. Her Ba???, Yeni Bir Hayatt?r! Her y?l Türkiye’de ikibinden fazla ki?i organ nakli beklerken hayat?n? kaybediyor. Vefat eden hastan?n ailesinin nakil i?lemlerine izin vermemesi nedeniyle sa?lam organlar ...

Devamını Oku »

Kırmızı Kurdele İstanbul’dan yeni bir üst düzey Uluslararası girişim; Paris Bildirgesi.

 Amaçlar?ndan birisi de, Türkiye’yi Uluslararas? HIV gündeminin temel bir parças? yapmak olan K?rm?z? Kurdele ?stanbul’dan yeni bir üst düzey Uluslararas? giri?im; Paris Bildirgesi. Bu senenin en önemli HIV bilim konferans? olan IAS2017’de, Uluslararas? Beliirlenemeyen = Bula?t?rmayan kampanyas? ad?na sözcülük de yapan K?rm?z? Kurdele ?stanbul, bu önemli konferans?n ç?kt?s? olan Paris Komünite Bilgirgesine Türkiye’den imza atan tek kurum olmakla kalmad?, bu tarihi bilgirgeyi Türkçe’ye çevirerek, Türkiye HIV aktivizm tarihine de önemli bir not dü?tü. K?rm?z? Kurdele ?stanbul taraf?ndan çevirilmeden önce sadece ?ngilizce, Almanca, Frans?zcas? bulunan bu ...

Devamını Oku »

Yeni HIV ilaçları yolda!

HIV tedavisinde ve korunmada kullan?lacak 52 yeni ilaç ve a?? s?ras?n? bekliyor. Bundan yakla??k 30 y?l önce, Amerika’da ilk HIV vakas? görüldü?ünden bu yana aktivistler, sa?l?k hizmeti sa?lay?c?lar?, ara?t?rmac?lar, devlet kurumlar? ve ilaç sanayi, HIV’den korunma ve tedavisi için bir çok önemli ad?m att?lar. Yeni bilimsel bulgular, sadece HIV’in bula?mas?n? önlemekle kalmay?p, kesin tedaviye dair umutlar? ye?ertirken, ayn? zamanda da tüm dünyadaki HIV pozitif bireylerin ya?am kalitesini artt?rmada da son derece etkili oldular. 2017, bu alanda yap?lan çal??malardaki geli?melerle, iyimserlik rüzgarlar?n?n esmeye devam etti?i harika ...

Devamını Oku »

Türkiye’nin Sıcak Hava Dalgasının Etkisinde Kalmaya Devam Edeceği Tahmin Ediliyor!

Meteoroloji ??leri Genel Müdürlü?ü taraf?ndan yap?lan aç?klamada S?cak hava dalgas?n?n 1 hafta daha yurdu terketmeyece?i beklenmektedir denildi. Aç?klamada; Geçti?imiz hafta boyunca ülkemiz s?cak hava dalgas?n?n etkisinde kald?. Hava s?cakl?klar? mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretti. Yurdumuzun kuzeybat? kesimlerinde Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bart?n illerimizde bugüne kadar ölçülmü? Eylül ay? en yüksek s?cakl?k rekorlar? k?r?ld?. Yap?lan son de?erlendirme ve tahminlere göre; yar?ndan (15.09.2017 Cuma) itibaren bir haftal?k süre boyunca yine yurdumuzun s?cak hava dalgas?n?n etkisinde kalaca?? ve hava s?cakl?klar?n?n mevsim normallerinin 6 – 10 ...

Devamını Oku »

Nobelli HIV Araştırmacısı DR. Anthony Fauci’den Hepimize Mesaj Var

ABD Ulusal AIDS Konferans? 2017’de konu?an *Dr. Anthony Fauci, bilimin son 3 y?lda say?s?z ara?t?rmayla do?rulad??? gerçe?i bir kez daha ifade etti; ”Bilim Belirlenemeyen = Bula?t?rmayan tezini do?ruluyor ve onayl?yor”. ??in do?rusu, Dr. Fauci söylüyorsa gönül rahatl??yla inanabilirsiniz! Peki ‘Neymi? bu Belirlenemeyen? diyorsan?z kolay anla??l?r yan?t için buyurun;   *Dr. Anthony Fauci HIV ve Kanser üzerine yapt??? ara?t?rmalarla 2008 y?l?nda Nobel ödülünü kazanm??t?r ve HIV’in ke?fedildi?i günden bu yana virüs üzerine yapt??? aral?ks?z ara?t?rmarla ölümcül bir virüsün, sa?l?kl? ta??y?c?l?k seviyesine gelmesindeki en önemli aktördür. Dr. ...

Devamını Oku »