Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 40)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Bu Önlemlerle Çocuklarınızı Korumak Elinizde!

K?? mevsimine say?l? günler kala havalar iyiden iyiye so?urken hastal?klar da giderek yayg?nla??yor. Vücut direncinin azalmaya ba?lad??? k?? aylar?nda gripten bron?ite, bo?az enfeksiyonlar?ndan sinüzite pek çok hastal?k hem yeti?kinleri hem çocuklar? etkisine al?yor. Özellikle de kapal? ve kalabal?k ortamlarda hastal?klar?n solunum ve yak?n temas sonucu daha kolay bula?t???n? bu nedenle h?zla yayg?nla?t???n? belirten Ac?badem Kad?köy Hastanesi Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Uzman? Dr. Dilek Erdönmez, “Oysa basit ve etkili yöntemlerle çocuklar?m?z? k?? hastal?klar?ndan kolayca korumam?z mümkün” diyor. Dr. Dilek Erdönmez çocuklarda en s?k görülen 8 k?? hastal???n? ...

Devamını Oku »

Türk Okçuluğu Dünya Sahnesinde

Okçular Vakf? ile Yunus Emre Enstitüsü, Türk okçulu?unu dünyaya tan?tmak ve ata sporumuza yeni sporcular kazand?rmak amac?yla Kemanke? Projesini hayata geçiriyor. Okçular Vakf? Ba?kan? Haydar Ali Y?ld?z ve Yunus Emre Enstitüsü Ba?kan? ?eref Ate?,      23 Kas?m’da Ankara’da bir araya gelerek i?birli?i protokolü imzalad?. Pek çok ulusun tarih sahnesine ç?k???ndan itibaren ra?bet etti?i, avlanman?n yan? s?ra bir harp sporu olarak özel önem verdi?i okçuluk, ?slâmiyet’ten önce Türk ya?ay???na damgas?n? vurmu? ve tarih boyunca Türklerin ayr?lmaz bir parças? olmu?tur. ?slâmiyet ile birlikte inanç ve dü?ünce zemininde ayn? ...

Devamını Oku »

Çocuklarda Menisküs Yırtığına Dikkat!

Menisküs y?rt??? denilince hemen hepimizin akl?na yeti?kinler ve özellikle de sporcular geliyor. Oysa yayg?n inan???n aksine bu sorun  sadece yeti?kinleri de?il, çocuklar? da tehdit ediyor.  Çocuklarda geli?en menisküs y?rt???n?n belirtileri yeti?kinlerle hemen hemen ayn? oluyor.  Dizde a?r? ve kilitlenme en s?k görülen yak?nmalar? olu?turuyor. Ac?badem Bak?rköy Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzman? Prof. Dr. Özgür Çetik ebeveynlerin özellikle bu iki belirtide zaman kaybetmemeleri gerekti?ine dikkat çekerek “Normalde diz eklemi içinde bulunan yar?m ay ?eklindeki 2 adet k?k?rdak yap?dan olu?an menisküslerin birçok görevi var. Bunlardan en önemlisi ...

Devamını Oku »

Artan Bacak Ağrınız ve Ağırlık Hissiniz Varsa Dikkat!

SICAK DU? VAR?S? TET?KL?YOR! Varis, genç ya?l? ayr?m? gözetmeden her ya? grubunu yak?nda ilgilendiren bir sorun. Çok fazla ciddiye al?nmasa da a?r? günlük ya?am? hatta geceleri de etkiliyor. Özellikle ileri ya? grubundaki ki?ilerde tedavi edilmedi?i takdirde çok daha ciddi sonuçlar do?urabiliyor. Çok farkl? nedenlerle ortaya ç?kan varisler, s?cak du?, kapl?ca ve s?cak kum gibi etkenlere ba?l? olarak ilerleyebiliyor. Ac?badem Ankara Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Uzman? Prof. Dr. Ahmet Tulga Ulus, tedavide geç kal?nd??? takdirde varislerin kal?c? hale gelebilece?ine i?aret ediyor. Bacaklarda cildin hemen ard?nda ...

Devamını Oku »

Geçmeyen Öksürük Hangi Ciddi Hastalıkların Habercisi?

Özellikle havalar?n so?umaya ba?lamas?yla birlikte ofiste, okulda, yolda ve hatta evimizde farkl? tonlarda ve ?ekillerde duyulan öksürük sesleri günlük hayat?n parças? haline geliyor. Ancak ya?anan öksürük senfonilerini sadece k?? hastal?klar?na ba?lamak çok da do?ru bir yakla??m de?il. Öksürü?ün iki haftadan uzun sürmesi durumunda alarma geçmek gerekti?ini söyleyen Ac?badem Taksim Hastanesi Gö?üs Hastal?klar? Uzman? Prof. Dr. Öner Dikensoy, altta yatan nedenin mutlaka tespit edilmesi gerekti?ini belirtiyor. Bu sayede onu susturabilmek de mümkün olabiliyor… Uzun süren öksürük tüm dünyada hemen her ya?ta en s?k doktora ba?vuru sebeplerinden ...

Devamını Oku »