Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 32)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Doğum Sonrası Depresyonun 6 Belirtisi

Ço?u zaman ‘annelik hüznü’ ile kar??t?r?larak tedavisi geciktirilebilen do?um sonras? depresyon, yeni do?um yapm?? annelerin yüzde 10-20’sinin kar?? kar??ya kald??? psikiyatrik bir hastal?k. Fiziksel ve duygusal olarak de?i?ikliklere yol aç?yor, tedavisiz kald???nda hem annenin hem bebe?in ya?am kalitesini belirgin ?ekilde bozuyor, kronikle?ebiliyor ve anne-bebek ili?kisini olumsuz etkileyerek uzun dönemde bebe?in de psikososyal geli?imini olumsuz etkiliyor. Üstelik san?lan?n aksine ‘lohusal?k dönemi’ ile s?n?rl? de?il. Do?um sonras? depresyonun annelik hüznü ile kar??t?r?lmamas?n?n çok önemli oldu?unu vurgulayan Ac?badem Bak?rköy Hastanesi Psikiyatri Uzman? Dr. Gök?en Yüksel Yalç?n “Annelik hüznü ...

Devamını Oku »

Yaşlandıkça VERTİGO Yakınlaşıyor

Dünyada hekime ba?vuru nedenleri aras?nda a?r?dan sonra ikinci s?rada ba? dönmesi (vertigo) geliyor. Üstelik insanlar?n vertigo ya?ama ihtimali her be? y?lda bir yüzde 10 art?yor. Sorunun tedavisi ise sebebine göre de?i?iyor. En s?k kar??la??lan iç kulak hastal?klar?na ba?l? vertigonun, vestibüler rehabilitasyon yöntemiyle tedavi edilebilece?ini belirten Ac?badem Taksim Hastanesi Kulak Burun Bo?az Hastal?klar? Uzman? Doç. Dr. Aytu? Altunda?, ancak bunun için tam bir hasta uyumu ve sab?r gerekti?ine i?aret ediyor.   Günlük ya?am içinde kald?r?mda yürüyebilmek, çimlerin üzerinde ko?mak, otomobil kullanmak ya da gece karanl?k bile ...

Devamını Oku »

Aşk mı? Takıntı mı? 10 soruda test edin!

A?k… Yüzümüzde tebessüm, kalbimizde hareketlenmeye yol açan, ba????kl??? bile güçlendiren… Bir de tak?nt? var ki, de?il ba????kl?k sistemini vurmas?, hayat? zindan edebilen! Bazen ki?i etraf?ndakilerden ‘seninki a?k de?il, tak?nt?’ cümlesini duyar, ya?ad??? duygu yo?unlu?u ile ba? edemedi?inde kendisine bunu sorar. Ac?badem Fulya Hastanesi’nden Psikolog Sena Sivri, ya?an?lan duygu durumunun a?k m? tak?nt? m? oldu?unu anlamak için ki?inin kendisine sormas? gereken temel 10 soru oldu?unu, bu sorular?n ço?una ‘evet’ yan?t? veriyorsa ve hakim olan duygusu ‘mutluluk’ de?il ‘huzursuzlu?a’ dönü?mü?se, gerekti?inde uzman deste?i almas? gerekti?ini söylüyor. Psikolog ...

Devamını Oku »

Yüz ve Boyun Bölgelerinin Gençleştirilmesi (rejuvenasyon)

Eski ça?lardan bu yana sadece yüz de?il boyun bölgesinin de renk duru? gerginlik aç?s?ndan güzel olmas? yüz ile uyumlu bütün olmas? dekolte bölgesine dek uzanan boyun böylesinin pürüzsüz diri lekesi olmas? makbuldür. Ne yaz?l? güne? ve d?? etkenlerden en s?k etkilenen hatta yüz bölgesinden bile önce etkilenen bir bölge olan boyun bizim en erken ya?lanan bölgesidir . Yat?? pozisyonu boyun egzersizlerinin yap?lmamas? cildin inçe olmas? k?r??mas?n?n ba?l?ca sebepleridir . Yüz ve boyun esteti?inde art?k operasyonlarda açmaz germek çekmek de?il ki?inin yüz dinami?ini eski gençlik yollars?n?z ...

Devamını Oku »

Tiryakiler Dikkat! Bu Takvim Hayata Bağlıyor

Tek bir adedinde 4 binden fazla kimyasal madde bulunduran sigara, Dünya Sa?l?k Örgütü’ne göre ‘tedavi edilmesi gereken bir  hastal?k!’ DSÖ dünya genelinde sigara kullan?m?ndaki art???n son y?llarda ürkütücü oldu?unu belirtirken, buna kar??n hastal?k kap?y? çalmadan sigaray? b?rakan ve sa?l?kl? bir ya?am için kollar? s?vayanlar?n varl??? da umut veriyor. Ac?badem Altunizade Hastanesi Gö?üs Hastal?klar? Uzman? Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur “Sigaray? b?rakan ki?ilerin vücudunda ilk dakikalardan itibaren farkl?l?klar ba?l?yor. ?lk 20 dakikada nab?z ve kan bas?nc? normale dönerken bir y?lda kalp hastal?klar? riski yar? yar?ya azal?yor. ...

Devamını Oku »