Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 31)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Yüz ve Boyun Bölgelerinin Gençleştirilmesi (rejuvenasyon)

Eski ça?lardan bu yana sadece yüz de?il boyun bölgesinin de renk duru? gerginlik aç?s?ndan güzel olmas? yüz ile uyumlu bütün olmas? dekolte bölgesine dek uzanan boyun böylesinin pürüzsüz diri lekesi olmas? makbuldür. Ne yaz?l? güne? ve d?? etkenlerden en s?k etkilenen hatta yüz bölgesinden bile önce etkilenen bir bölge olan boyun bizim en erken ya?lanan bölgesidir . Yat?? pozisyonu boyun egzersizlerinin yap?lmamas? cildin inçe olmas? k?r??mas?n?n ba?l?ca sebepleridir . Yüz ve boyun esteti?inde art?k operasyonlarda açmaz germek çekmek de?il ki?inin yüz dinami?ini eski gençlik yollars?n?z ...

Devamını Oku »

Tiryakiler Dikkat! Bu Takvim Hayata Bağlıyor

Tek bir adedinde 4 binden fazla kimyasal madde bulunduran sigara, Dünya Sa?l?k Örgütü’ne göre ‘tedavi edilmesi gereken bir  hastal?k!’ DSÖ dünya genelinde sigara kullan?m?ndaki art???n son y?llarda ürkütücü oldu?unu belirtirken, buna kar??n hastal?k kap?y? çalmadan sigaray? b?rakan ve sa?l?kl? bir ya?am için kollar? s?vayanlar?n varl??? da umut veriyor. Ac?badem Altunizade Hastanesi Gö?üs Hastal?klar? Uzman? Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur “Sigaray? b?rakan ki?ilerin vücudunda ilk dakikalardan itibaren farkl?l?klar ba?l?yor. ?lk 20 dakikada nab?z ve kan bas?nc? normale dönerken bir y?lda kalp hastal?klar? riski yar? yar?ya azal?yor. ...

Devamını Oku »

Metabolizmayı Yavaşlatan 6 Önemli Neden!

Arkada??n?z y?llard?r hiç diyet yapmamas?na ra?men hep ayn? kiloda kal?yor. Siz ise “su içsem yar?yor” ?eklinde yak?nan grupta yer al?yorsunuz. Peki, kula?a hiç adil gelmeyen bu probleminiz metabolizma h?z?n?z?n yava? çal??mas?ndan kaynaklan?yor olabilir mi? Diyet yapman?za ra?men kilo vermekte güçlük çekiyor veya yemeklerinizi biraz abartt???n?zda bile h?zla kilo al?yor musunuz? Yan?t?n?z “evet” ise bu sorununuzun alt?nda yatan etmen metabolizman?z?n yava? çal??mas? olabilir. Özellikle diyet ve kiloyla ilgili sohbetlerde ad?n? s?kça duydu?umuz metabolizma h?z?, vücudumuzun besinlerle ald??? kaloriyi enerjiye dönü?türme, bir ba?ka deyi?le yakma kapasitenizi gösteriyor. ...

Devamını Oku »

Kontrolsüz Spor Kasık Fıtığına Neden Olabilir!

Spor sa?l?kl? ve uzun bir ya?am?n vazgeçilmezi hiç ku?kusuz. Ancak bilinçli bir ?ekilde yap?lmad??? takdirde bu kez tam aksine sa?l???m?za zarar verebiliyor; örne?in olu?turdu?u ?iddetli a?r? ve ?i?likle ya?am kalitemizi oldukça dü?ürebilen kas?k f?t???na yol açabilmesi gibi!  Kas?k f?t???, kas?k kanal? boyunca geli?en y?rt?k nedeniyle kar?n içi organlar?n ve kar?n içi duvar?n? örten zar?n d??ar? do?ru ç?kmas? olarak tan?mlan?yor. Genellikle 30-35 ya?lar?nda sosyal ve i? hayat? aktif olan ki?ilerde ortaya ç?k?yor. Sa?l?kl? ve uzun ya?am?n vazgeçilmez unsuru olan spor da bilinçli yap?lmazsa kas?k f?t???na neden ...

Devamını Oku »

Sağlık Deposu 5 Kış Çorbası

Havalar?n buz kesti?i bugünlerde üzerinde tüten duman?yla içimizi ?s?tan çorbalar, sa?l?k aç?s?ndan faydalar? ile de sofralar?m?z?n ba? tac?. Ac?badem Üniversitesi Atakent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzman? Fatma Kahraman “Kültürümüzde çorba o kadar yayg?n ki kahvalt? da dahil gün içinde her ö?ünde tüketilebiliyor. K?? aylar?nda s?cakl???yla içimizi ?s?tan çorbalar?n di?er faydalar? ise içine eklenen besinlere göre de?i?iklik gösterebiliyor. K?? çorbalar? ile ba????kl???n?z? destekleyebilir, hastal?klara kar?? güçlü korunma sa?layabilirsiniz” diyor. Beslenme ve Diyet Uzman? Fatma Kahraman, sa?l?k deposu 5 k?? çorbas? tarifi verdi, önemli uyar?lar ve önerilerde ...

Devamını Oku »