Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 31)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Kız Kardeş Oldular! Birlikte Tiyatro Yapacaklar

Ünlü oyuncular Deniz Çak?r ve Derya Alabora, yeni bir tiyatro oyunuyla sahneye ç?kmaya haz?rlan?yor.  Y?llar sonra bir araya gelen iki k?z karde?in geçmi?leriyle ve kendileriyle yüzle?melerini konu alan ‘Beyaz’ isimli oyun, 7 ?ubat’ta ilk defa izleyici kar??s?na ç?kacak.  Deniz Çak?r ve Derya Alabora,  yeni tiyatro oyunlar? ‘Beyaz’ için bir araya geldiler. Hayat?n? evinden uzakta, kendi iste?ine göre ya?ayan abla ve hayallerini gerçekle?tiremeyen k?z karde?in geçmi?leriyle hesapla?mas?n? aktaracak oyun, Ezop Sahne’nin prodüksiyonu ile sahnelenecek. Frans?z yazar Emmanuelle Marie’nin yazd???, Özen Yula’n?n yönetti?i oyun için aylard?r prova ...

Devamını Oku »

Karda Kışta Bile Terliyorsanız…

Tutulan evraklar, dokunulan bilgisayar klavyesi ?slanabiliyor, mürekkepli yaz?lar bozulabiliyor. El s?k??mak bile dert olabiliyor, elleri havluyla devaml? olarak kurulama ihtiyac? do?abiliyor. Giysiler ?slan?p naho? bir görüntü olu?turabiliyor. Üstelik bu sorun sadece yaz aylar?nda de?il, y?l?n 4 mevsiminde gün boyu devam ediyor, hatta stres gibi etkenlerle daha da ?iddetlenebiliyor. ?? ve sosyal hayat? adeta kabusa dönü?türen bu sorunun ad? “hiperhidrozis” bir ba?ka deyi?le a??r? terleme! Neyse ki t?p dünyas? bu soruna kal?c? bir çözüm sunabiliyor, üstelik sadece 1 saat süren cerrahi yöntemle!   Efor sarf etti?imizde, ...

Devamını Oku »

Kalp Gribine Dikkat!

Son zamanlarda hemen hepimizin yak?nd??? grip bizi yata?a dü?ürecek kadar ?iddetli seyrederek ya?am kalitemizi ciddi boyutlarda etkileyebiliyor. Üstelik ço?umuzun hafif ve geçici bir hastal?k olarak gördü?ü için hekime bile ba?vurma gere?i hissetmedi?i grip genellikle bir hafta içinde iyile?se de kimi zaman ciddi sa?l?k sorunlar?na neden olabiliyor. Gribin yay?l?m gösterdi?i organlar?n ba??nda ise akci?er ve kalp geliyor. Ac?badem Üniversitesi Atakent Hastanesi Kardiyoloji Uzman? Doç. Dr. Ahmet Karabulut grip virüsünün akci?eri tuttu?unda zatürreye yol açabilirken, kalbe yerle?ti?inde ciddi kalp yetersizliklerine zemin haz?rlayabildi?i uyar?s?nda bulunuyor. Genellikle erkekleri tehdit ...

Devamını Oku »

“Ne zararı olabilir ki?” demeyin! Bitki Çaylarıyla İlgili 8 Önemli Uyarı

Halk aras?nda ço?unlukla ‘do?al ve ?ifa verici’ olarak bilinen, herhangi bir yan etkisi veya risk faktörleri çok da bilinmeyen bitki çaylar? baz? durumlarda tehlikeli de olabiliyor. Ac?badem Bak?rköy Hastanesi Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzman? ?eyda S?la Bilgili “Özellikle k?? aylar?nda ba????kl??? desteklemek, vücut direncini art?rmak veya metabolik h?z? yükseltmek için insanlar aktarlara giderek bitki çaylar? veya po?et bitki çaylar? al?yorlar. Ancak ‘bitki çaylar? ‘çok masum’ gibi dü?ünülerek, insanlar kendilerinde var olan baz? hastal?klara bakmadan tüketebiliyorlar ya da bu hastal?klar?n fark?nda bile olmad?klar?ndan, ?ifa zannederek bol ...

Devamını Oku »

Romatizma İç Organları da Etkiliyor

Romatizma ülkemizde ve dünyada son derece yayg?n bir hastal?k. Günümüzde romatizman?n bebek, genç, ya?l? fark? gözetmeksizin 120 milyon insan?n hayat kalitesini dü?ürdü?ü ara?t?rmalar taraf?ndan ortaya konuyor. Romatizmaya s?cak veya so?uk havan?n sebep oldu?u dü?ünülse de uzmanlar bunun yanl?? bir kan? oldu?unu ve romatizman?n ba?ta genetik faktörlerle aktar?ld???n? söylüyorlar  Her ya?tan insan grubunda görülebilen romatizma genetik yollarla veya tam olarak bilinmeyen farkl? enfeksiyon ve metabolik nedenlerle ortaya ç?kabiliyor. Kilolu ve hareketsiz insanlarda ise hastal?k daha ?iddetli seyredebiliyor. Toplumda kas ve iskelet sistemi hastal??? olarak bilinen romatizma ...

Devamını Oku »