Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 30)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Metabolizmayı Yavaşlatan 6 Önemli Neden!

Arkada??n?z y?llard?r hiç diyet yapmamas?na ra?men hep ayn? kiloda kal?yor. Siz ise “su içsem yar?yor” ?eklinde yak?nan grupta yer al?yorsunuz. Peki, kula?a hiç adil gelmeyen bu probleminiz metabolizma h?z?n?z?n yava? çal??mas?ndan kaynaklan?yor olabilir mi? Diyet yapman?za ra?men kilo vermekte güçlük çekiyor veya yemeklerinizi biraz abartt???n?zda bile h?zla kilo al?yor musunuz? Yan?t?n?z “evet” ise bu sorununuzun alt?nda yatan etmen metabolizman?z?n yava? çal??mas? olabilir. Özellikle diyet ve kiloyla ilgili sohbetlerde ad?n? s?kça duydu?umuz metabolizma h?z?, vücudumuzun besinlerle ald??? kaloriyi enerjiye dönü?türme, bir ba?ka deyi?le yakma kapasitenizi gösteriyor. ...

Devamını Oku »

Kontrolsüz Spor Kasık Fıtığına Neden Olabilir!

Spor sa?l?kl? ve uzun bir ya?am?n vazgeçilmezi hiç ku?kusuz. Ancak bilinçli bir ?ekilde yap?lmad??? takdirde bu kez tam aksine sa?l???m?za zarar verebiliyor; örne?in olu?turdu?u ?iddetli a?r? ve ?i?likle ya?am kalitemizi oldukça dü?ürebilen kas?k f?t???na yol açabilmesi gibi!  Kas?k f?t???, kas?k kanal? boyunca geli?en y?rt?k nedeniyle kar?n içi organlar?n ve kar?n içi duvar?n? örten zar?n d??ar? do?ru ç?kmas? olarak tan?mlan?yor. Genellikle 30-35 ya?lar?nda sosyal ve i? hayat? aktif olan ki?ilerde ortaya ç?k?yor. Sa?l?kl? ve uzun ya?am?n vazgeçilmez unsuru olan spor da bilinçli yap?lmazsa kas?k f?t???na neden ...

Devamını Oku »

Sağlık Deposu 5 Kış Çorbası

Havalar?n buz kesti?i bugünlerde üzerinde tüten duman?yla içimizi ?s?tan çorbalar, sa?l?k aç?s?ndan faydalar? ile de sofralar?m?z?n ba? tac?. Ac?badem Üniversitesi Atakent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzman? Fatma Kahraman “Kültürümüzde çorba o kadar yayg?n ki kahvalt? da dahil gün içinde her ö?ünde tüketilebiliyor. K?? aylar?nda s?cakl???yla içimizi ?s?tan çorbalar?n di?er faydalar? ise içine eklenen besinlere göre de?i?iklik gösterebiliyor. K?? çorbalar? ile ba????kl???n?z? destekleyebilir, hastal?klara kar?? güçlü korunma sa?layabilirsiniz” diyor. Beslenme ve Diyet Uzman? Fatma Kahraman, sa?l?k deposu 5 k?? çorbas? tarifi verdi, önemli uyar?lar ve önerilerde ...

Devamını Oku »

Diş Eti Hastalıklarına Yol Açan 7 Neden

Kimi zaman kendili?inden kimi zamansa di?leri f?rçalarken veya sert g?dalar yerken geli?en di? eti kanamalar?. Tat almada farkl?l?k hissi ve a??z kokusu. Bunlar?n yan? s?ra di? etlerinde çekilmeler, büyümeler, di?lerde aralanma ve sallanmalar… Bu bulgularla kendini belli eden sorunun ad?; di? eti hastal?klar?! Dünyada görülen en yayg?n sa?l?k sorunlar?ndan biri olan ve ülkemizde de di? çürükleri kadar s?k görülen di? eti hastal?klar?, di?leri destekleyen di? etleri, çene kemikleri ve periodontal liflerin di?lerin üzerini kaplayan mikrobiyal dental plakla iltihaplanmas? sonucu olu?an hastal?klara deniyor. Genellikle a?r?ya yol ...

Devamını Oku »

Cildimizin 5 Önemli Sinyali!

Ciltte ka??nt?, koyu k?rm?z? veya bordo lekeler, aftlar… Cildimizde bu tür sorunlar geli?ti?inde altta yatan nedenin basit bir cilt hastal??? oldu?u yan?lg?s?na kap?l?p hekime ba?vurmakta gecikebiliyoruz. Ancak dikkat! Cildimiz iç organlarla i?birli?i içinde çal???yor ve bir pencere gibi vücudumuzun içerisinde olup bitenlerden bizi haberdar ediyor. Bu nedenle ciltte meydana gelen de?i?iklikler ayn? zamanda kalp, akci?er, mide, ba??rsaklar ile böbrekler gibi ya?amsal önem ta??yan organlar? ilgilendiren sistemik hastal?klar?n habercisi de olabiliyor.  Ac?badem Kozyata?? Hastanesi Dermatoloji Uzman? Prof. Dr. ?kbal Esen Ayd?ngöz, hatta baz? cilt i?aretlerinin hastal???n ...

Devamını Oku »