Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 30)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Hasta Çocuğunuzu Okula Göndermeyin

K?? aylar?na ayak bast???m?z bu günlerde havalar?n giderek so?umas? ve güne?in etkisinin azalmas? hastal?klar? da beraberinde getiriyor. Özellikle çocuklar?n toplu olarak kulland??? mekanlarda bakterilerin ve virüslerin yay?lma oran? oldukça fazla. K?? aylar?nda çocuklarda en s?k rastlanan hastal?k belirtilerine dikkat! Yüksek ate?, öksürük, h?r?lt? gibi ?ikayetler genellikle solunum hastal?klar?n?n habercisi oluyor.  Önemsenmedi?i takdirde, e?er çocu?unuzun alerjik bir bünyesi varsa, bron?it ataklar?na ve kulak iltihaplar?na dahi sebep olabiliyor. Emsey Hospital Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Uzman? Dr. Ramazan Yüksel Gürsel k?? aylar?nda çocuklar ile ilgili gelen ?ikayetlerin ço?unun ...

Devamını Oku »

Rahim Ağzı Kanserini Çok Erken Yakalamak Mümkün

Geçmi?te kad?nlarda genellikle 40’l? ya?lardan sonra tan? konulan rahim a?z? kanserinin öncül lezyonlar?n? art?k 20’li ya?lardan itibaren görmek mümkün olabiliyor. Ac?badem Taksim Hastanesi Kad?n Hastal?klar?, Do?um ve Jinekolojik Onkoloji Uzman? Prof. Dr. ?lkkan Dünder, özellikle son y?llarda öncül lezyonlar?n genç ya?larda gözlenmesine paralel olarak, rahim a?z? kanserinin de daha erken ya?larda ortaya ç?kmaya ba?lad???na dikkat çekiyor.  Jinekolojik kanserler aras?nda en s?k görülen ilk üç tür aras?nda yer bulan rahim a?z? kanseri erken evrede yakaland???nda tedavi ?ans? yüzde 95’in üzerine ç?kabiliyor. Üstelik kansere neden olan virüsün ...

Devamını Oku »

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Çoğu Sinsice İlerliyor

Konu?ulmaya hatta bu nedenle hekime gitmeye bile çekinilen hastal?klar?n ba??nda cinsel yolla bula?an enfeksiyonlar geliyor. Konu her ne kadar dillendirilmese de yaratabildi?i tehlike de ortada. Dolay?s?yla gerekli önlemleri alabilmek için do?ru bilgiye sahip olmak önem ta??yor. Ac?badem Ankara Hastanesi Enfeksiyon Hastal?klar? Uzman? Dr. Hakan Kutlu, bu enfeksiyonlar?n tedavi edilmedi?i taktirde çok a??r sonuçlar do?urabilen komplikasyonlar yaratt???na dikkat çekiyor. Cinsel ili?ki s?ras?nda bir ki?iden di?erine geçebilen enfeksiyonlar sadece riskli ki?ileri de?il, e?lerini ve çevresindekileri de etkiliyor. Özellikle geli?mekte olan ülkelerde cinsel ili?ki ba?lama ya??n?n dü?mesi nedeniyle ...

Devamını Oku »

Bu Hastalıklar Gazetecileri Tehdit Ediyor

Yo?un mesai saatleri, uykusuz geceler, haber pe?inde ko?turmalar veya saatlerce bilgisayar kar??s?nda çal??mak, haber yeti?tirme tela??n?n getirdi?i stres, haz?r yemek tüketiminin artmas?, pasif veya aktif sigara tüketimi… Gazetecilerin çal??ma tempolar? yo?un bir o kadar da stresli oluyor. Hal böyle olunca da, ya?am kalitesini oldukça dü?üren pek çok hastal???n görülme riski gazetecilerde art?yor. Peki gazeteciler hangi hastal?klar aç?s?ndan daha fazla risk alt?ndalar? Bu hastal?klar?n önüne geçmek için neler yapmal??  Uzmanlar gazetecileri en s?k tehdit eden hastal?klar? anlatt?, önemli önerilerde bulundu. KALP KR?Z? VE H?PERTANS?YON Kalp krizi ...

Devamını Oku »

13-14 Ocak AÖF Sınav Yerleri Açıklandı

            13-14 Ocak tarihlerinde gerçekle?tirilecek Aç?kö?retim s?navlar? , s?nav yerleri aç?kland?.     S?nav yerlerine: https://aof.anadolu.edu.tr/anasayfa/default.aspx adresindeki Ö?RENC? OTOMASYONU bölümünden ula??labilir. Tüm s?nava girenlere ba?ar?lar dileriz.

Devamını Oku »