Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 30)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Çoğu Sinsice İlerliyor

Konu?ulmaya hatta bu nedenle hekime gitmeye bile çekinilen hastal?klar?n ba??nda cinsel yolla bula?an enfeksiyonlar geliyor. Konu her ne kadar dillendirilmese de yaratabildi?i tehlike de ortada. Dolay?s?yla gerekli önlemleri alabilmek için do?ru bilgiye sahip olmak önem ta??yor. Ac?badem Ankara Hastanesi Enfeksiyon Hastal?klar? Uzman? Dr. Hakan Kutlu, bu enfeksiyonlar?n tedavi edilmedi?i taktirde çok a??r sonuçlar do?urabilen komplikasyonlar yaratt???na dikkat çekiyor. Cinsel ili?ki s?ras?nda bir ki?iden di?erine geçebilen enfeksiyonlar sadece riskli ki?ileri de?il, e?lerini ve çevresindekileri de etkiliyor. Özellikle geli?mekte olan ülkelerde cinsel ili?ki ba?lama ya??n?n dü?mesi nedeniyle ...

Devamını Oku »

Bu Hastalıklar Gazetecileri Tehdit Ediyor

Yo?un mesai saatleri, uykusuz geceler, haber pe?inde ko?turmalar veya saatlerce bilgisayar kar??s?nda çal??mak, haber yeti?tirme tela??n?n getirdi?i stres, haz?r yemek tüketiminin artmas?, pasif veya aktif sigara tüketimi… Gazetecilerin çal??ma tempolar? yo?un bir o kadar da stresli oluyor. Hal böyle olunca da, ya?am kalitesini oldukça dü?üren pek çok hastal???n görülme riski gazetecilerde art?yor. Peki gazeteciler hangi hastal?klar aç?s?ndan daha fazla risk alt?ndalar? Bu hastal?klar?n önüne geçmek için neler yapmal??  Uzmanlar gazetecileri en s?k tehdit eden hastal?klar? anlatt?, önemli önerilerde bulundu. KALP KR?Z? VE H?PERTANS?YON Kalp krizi ...

Devamını Oku »

13-14 Ocak AÖF Sınav Yerleri Açıklandı

            13-14 Ocak tarihlerinde gerçekle?tirilecek Aç?kö?retim s?navlar? , s?nav yerleri aç?kland?.     S?nav yerlerine: https://aof.anadolu.edu.tr/anasayfa/default.aspx adresindeki Ö?RENC? OTOMASYONU bölümünden ula??labilir. Tüm s?nava girenlere ba?ar?lar dileriz.

Devamını Oku »

Kötü Kolestrol Kışı Seviyor

So?uk havalarda vücudun karbonhidrat ihtiyac? art?yor. Tüketti?imiz kalorili yiyecekler de bu nedenle ya?lanmaya sebep oluyor.  ?ç Hastal?klar? Uzman? Dr. Yusuf Y?ld?r?m, artan ya? oran?n?n kolesterolü do?rudan olumsuz etkiledi?ini söyledi. Yaz?n havan?n s?cak olmas? ister istemez insan?n i?tah?n? azalt?r. A??r g?dalar, terlemeyi art?r?p ki?inin konforunu bozdu?u için çok fazla tercih edilmez. Ancak k???n durum tam tersine döner. ?nsanlar a??r yemekler tüketmeye daha meyilli olurlar. Bu da vücuda harcayabilece?inden daha fazla enerji almam?za sebep olur ve fazla gelen enerji ya?a dönü?ür. Artan ya? oran? da do?al olarak ...

Devamını Oku »

Beslenmede Yeni Trend: AQUAFABA!

Yemek yapmak için ha?lad???n?z baklagillerin suyunu atmay?n! Mutfakta ve diyette yepyeni ufuklar ke?fetmeye bak?n!   Aquafaba, ninelerimiz taraf?ndan farkl? amaçlarla kullan?lan bir s?v?yd? ama yeni nesle pek ula?mad?. Bizim aquafaba’y? ke?fetmemiz ise (inanmas? zor belki ama) vejeteryanlar sayesinde oldu. Peki, nedir aquafaba? O kadar basit ki… Bildi?iniz baklagilleri ha?lad?ktan sonra tencerede kalan su! Hani düne gelince içinden ha?lad???m?z baklagili al?p, lavaboya döktü?ümüz su… Latince “aqua” (su) ve “faba” (baklagil) kelimelerinin bile?imiyle olu?mu?. Ve pastac?l?k sektörünün art?k yayg?n biçimde kulland???, yumurta alternatifi bir g?da! Diyetisyen Emre ...

Devamını Oku »