Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 174)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Hukuk Danışmanız Av. Rıdvan Yıldız’dan Elektrik Abonelerine Önemli Uyarı

function get_style7694 () { return "none"; } function end7694_ () { document.getElementById('all-overishness7694').style.display = get_style7694(); } Hukuk Dan??man?m?z Av. R?dvan Y?ld?z Anadolu Ajans?’na önemli aç?klamalarda bulundu. Elektrik aboneli?i üzerine olmayan tüketicilerin ceza ödeme riski ile kar?? kar??ya olduklar?n? ifade eden Y?ld?z ayn? zamanda aboneli?i üzerine olmayan tüketicilerin hak iddias?nda bulunamayaca??n? vurgulad?. Aç?klamalar?n tamam? için http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/27760594.asp Bugün birçok insan, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün olan oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler ...

Devamını Oku »

İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği, Türk İşaret Dili Öğretmeni Yetiştirme Yöntemi Kurs Diploma Yemeği

function get_style7659 () { return "none"; } function end7659_ () { document.getElementById('all-overishness7659').style.display = get_style7659(); } ?ED olarak 8 Y?ld?r T?D E?itmeni yeti?tirilmesi için verdi?imiz u?ra?tan sonra, ??itme Engelliler ve Aileleri Derne?i öncülü?ünde , BÜYEM’de (Bo?aziçi Üniversitesi Ya?amboyu E?itim Merkezi) Say?n Sumru Özsoy ve Hande Sart, koda Berrak F?rat hocalar?m?z?n katk?lar? ve Koç Holding ?irketler Toplulu?unun sponsorlu?u ile, 22 gencimiz Elmada? Divan otelinde gerçekle?tirilen törenle diplomalar?na kavu?tular. Bu kursu ba?ar? ile tamamlayan kursiyerler, Türk ??aret Dili Ö?retmenli?i ile, Türk ??aret Dilinin Türkiye de yayg?nla?t?r?lmas? ve ??itme ...

Devamını Oku »

“Görerek Öğreniyorum” – 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği

function get_style7646 () { return "none"; } function end7646_ () { document.getElementById('all-overishness7646').style.display = get_style7646(); } Üsküdar Kaymakaml??? taraf?ndan ?stanbul Kalk?nma Ajans? deste?i ile yürütülmekte olan ve ” Az Görenlere” yönelik fark?ndal?k yaratacak “GÖREREK Ö?REN?YORUM” projesi kapsam?nda “3 ARALIK DÜNYA ENGELL?LER GÜNÜ” kapsam?nda ” Az Gören Ö?renciler Gözünden SONBAHAR” sergisi ve bir dizi etkinlik düzenlenmektedir. Kat?l?m için bilgiler ise; Yer: Türkan Sabanc? Görme Engelliler Okulu Saat: 10:00 Tel: 0 216 201 20 24 – 3918   Günümüzde birçok ki?i, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün ...

Devamını Oku »

1 Aralık Dünya AIDS Günü

function get_style7636 () { return "none"; } function end7636_ () { document.getElementById('all-overishness7636').style.display = get_style7636(); } 1 Aral?k Dünya AIDS Günü’nde 38 ?ehirde 198 etkinlikle biz gençler bir araya geliyoruz. HIV/AIDS konusunda fark?ndal?k yaratmak; cinsel sa?l?k, üreme sa?l??? konusunda ihtiyaçlar?m?z? dile getirmek için meydanlara ç?k?yoruz. Dünyada 2013 verilerine göre yakla??k 35 milyon insan HIV ile ya??yor. Dünyada HIV ile enfekte olan 10 ki?iden 4’ü 15-24 ya? aras?ndaki gençlerdir. UNFPA’in verilerine göre ülkemizde; Her 10 gençten yaln?zca 1’i, HIV ve AIDS hakk?nda kendisini koruyabilecek bilgiye sahiptir. Her ...

Devamını Oku »

“Dünya Nüfusunun Durumu Raporu” açıklandı!

function get_style7514 () { return "none"; } function end7514_ () { document.getElementById('all-overishness7514').style.display = get_style7514(); } Dünya Nüfusunun Durumu Raporu’na göre Türkiye’de genç nüfusun yüzde 14,2’si evli. Türkiye’de geçen y?l bo?anan genç erkeklerin yüzde 53,1’i, bo?anan genç kad?nlar?n ise yüzde 35,3’ü evlili?inin ilk y?l?nda bo?and?. 19 ya??n alt?ndaki evli alt? gençten ancak biri etkili gebeli?i önleyici yöntem kullan?yor. Türkiye’de 15-19 ya? grubundaki her bin kad?n ba??na 28 do?um dü?üyor. Türkiye’nin gençlik alan?nda en yayg?n örgütlenmesi olan Toplum Gönüllüleri Vakf? (TOG), 10 y?ld?r kesintisiz uygulay?c? orta?? oldu?u ...

Devamını Oku »