Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya Magazin (sayfa 12)

Yazar Arşivi: Webunya Magazin

Webunya Magazin

Okan Kurt’un Avukatından Haciz Konusu İle İlgili Açıklama…

Ünlü ?ark?c? Demet Akalan’?n e?i Okan KURT eski orta??’n?n ba?latm?? oldu?u icra takibi ile kar?? kar??ya kalm??t?. Ancak Okan KURT’un avukat? konu ile ilgili olarak önemli bir aç?klama yapt?. ?lgililer hakk?nda ?zmir Cumhuriyet Ba?savc?l???na suç duyurusunda bulunuldu?u belirtilen aç?klama ?öyle: “Bahse konu haciz iddialar? asl?nda hiç varolmayan bir borcu tahsil etme gayretinden kaynaklanmakta, daha da önemlisi usulsüz tebligata dayanmaktad?r. Müvekkillerim ile hiç bir ilgisi bulunmayan alakas?z bir adrese tebligat yap?lm?? ve yine müvekkillerim ile hiçbir ba?lant?s? bulunmayan bir ?ah?s taraf?ndan gerçe?e ayk?r? bir beyanla müvekkilerim ...

Devamını Oku »

DENİZ SEKİ Harbiye’yi İnletti

Deniz Seki, sahnesinde Türk ve dünya starlar?n? a??rlayan ?stanbul Harbiye Cemil Topuzlu Aç?khava Tiyatrosu’nda önceki gece muhte?em bir konser verdi. Uzun süredir verece?i ilk büyük konser için bir buçuk ayd?r haz?rlanan Deniz Seki’nin hayranlar?yla kavu?mas? unutulmaz anlara sahne oldu. ?ark?lar?yla ve performans?yla oldu?u kadar özel tasarlanm?? sahnesi ve dev prodüksiyonu ile de büyük be?eni toplayan Deniz Seki, konsere gelenlere unutulmayacak bir gece ya?att?. Sahneye ç?kt??? ilk anda hayranlar?n?n yo?un sevgi tezahüratlar? ve alk??lar?yla kar??la?an Deniz Seki, binlerce ki?iyle bir a??zdan en sevilen ?ark?lar?n? seslendirdi. Aç?khava ...

Devamını Oku »

Ünlü Dr. Astrolog Şenay Yangel Ağustos Ayı Gökyüzü Enerjilerini yorumladı…

A?USTOS AYI GÖKYÜZÜ ENERJ?LER?  Kova ve Aslan burçlar?nda gerçekle?ecek Ay ve Güne? tutulmalar? ile fazlas? ile güçlü etkili enerjileri bar?nd?ran bir A?USTOS bizleri kar??lad?.  Astroloji de Ay ve Güne? tutulmalar? as?rlard?r önemle izlenmi? ve kay?t alt?na al?nm??t?r. Bu tutulmalar?n birey ve toplumsal olarak bize en önemli mesaj? daha iyi bir insan olmak için kendimize öz ele?tiride bulunmal? al??kanl?klar?m?z ba??ml?l?klar?m?z ve benimsedi?imiz çocuk ça?lar?m?zdan gelen çaresizlik dü?üncelerimizden öz güvensizliklerimizden uzakla?mam?z gereken enerjiler ile kar?? kar??yay?z.   Gu?nes? tutulmas?: Ay, Gu?nes? ile Du?nya’n?n aras?na geldig?i zaman ve Gu?nes?’in ...

Devamını Oku »

Berkay “Baba Oldu”

Türk Pop Müzi?i’nin en üretken isimlerinden Berkay, baba oldu! Bir y?l önce dillere destan bir dü?ünle hayat?n? Özlem Ada ?ahin ile birle?tiren Berkay bugün dünyaya gelen k?z?yla ilk defa baba olma sevincini ya?ad?. Sanat camias?n?n örnek çiftleri aras?nda gösterilen çift k?zlar?na Arya ismini verdi. Türk Pop Müzi?i’nde son y?llarda ç?kan pek çok hit ?ark?ya imza atan Berkay, hayat?n?n en büyük mutlulu?unu bugün ya?ad?. E?i Özlem Ada ?ahin’le mutluluklar?n? bir k?z çocukla perçinleyen Berkay, dünyaya gelen k?z?na Arya ismini verdi. K?z? Arya’y? kuca??na alan Berkay “Dünyan?n ...

Devamını Oku »

Deniz Seki “Kucaklaşma Konseri”

Yazd??? ve yorumlad??? ?ark?larla Türk Pop Müzi?i’nin en önemli kad?n seslerinden olan Deniz Seki , 5 A?ustos Cumartesi ak?am? ?stanbul Cemil Topuzlu Harbiye Aç?k Hava Tiyatrosunda sevenleriyle bulu?uyor… Her ?ark?s? hit olan ve müzik listelerinin üst s?ras?nda yer alan Deniz Seki konserinde dünden bugüne hit olmu? ?ark?lar? d???nda sahnede söylemekten ho?land??? ?ark?lar? da seslendirecek. Yakla??k 3 saat boyunca izleyicilere bir müzik ziyafeti sunmaya haz?rlanan Deniz Seki bu konser ”kucakla?ma konserim diyor. Kariyerinde 20 ‘nci y?l?n? kutlayan Deniz Seki hayat?n?n ilk Harbiye Aç?k Hava Tiyatrosu’nda konseri için  ünlü ...

Devamını Oku »