Anasayfa / Yazar Arşivi: Ümmühan Bektaş

Yazar Arşivi: Ümmühan Bektaş

1991'de İstanbul'da dünyaya geldi. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra yönetimin diğer kollarına merak saldı. Eğitim hayatına Sağlık Yönetimi bölümüyle devam etmektedir. Özel sektörde bir reklam ajansında pazarlama direktörü olarak çalışan Bektaş, aynı zamanda medya alanında yaptığı sunuculuk projelerini sürdürmektedir. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yaptığı editörlük, gazete haberciliği, yazarlık gibi deneyimlerini geliştirdi. Halihazırda Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER)’nde Genel Koordinatörlük pozisyonunda görev almaktadır. Türkiye’de ve dünyada kadının yeri konusuna ilgi duyan yazarın yazıları çeşitli platformlarda yayınlamıştır.

Barış Akarsu’nun Evi Artık Pronet Tarafından Korunuyor

Bodrum’da 29 Haziran 2007’de 28’inci do?um gününü kutlad??? gece geçirdi?i trafik kazas? sonucu ya?am?n? yitiren Bar?? Akarsu’nun annesi Hatice Akarsu’nun evi 1 ay önce soyuldu. 43’ü Bar?? Akarsu’ya; di?erleri k?z?na ait 99 e?yay? teslim alan anne Hatice Akarsu, merhum ?ark?c?n?n an?lar?n? Pronet Güvenlik ?irketi’ne emanet etti. Bart?n’?n Amasra ?lçesi’nde merhum ?ark?c? Bar?? Akarsu’nun e?yalar?n?n bulundu?u ve ayn? zamanda müze olan evde A?ustos ay?nda h?rs?zl?k olay? ya?anm??t?. Akarsu ailesinin halen ikamet etmekte oldu?u evden ?ark?c?ya ait de?erli tak? ve ödülleri çal?nm??t?. Hatice Akarsu’nun evde olmay???ndan faydalanan ...

Devamını Oku »

Operatörümü Nereye Şikayet Edebilirim?

GSM/Telefon operatörleri her geçen gün tüketicinin sabr?n? zorlamaya devam ediyor. Geçti?imiz günlerde yazd???m yaz?ya istinaden derne?imize bu yönde gelen ?ikayetlerde art?? gözlemledim. Özellikle belirtti?im firma hakk?nda detayl? inceleme yapt?ktan sonra a?a??da belirtmi? oldu?um maddeleri yazmam gerekti?ini fark ettim. Ayn? ?ekilde ya?anan sorunlar?n katlanarak devam etmesi sebebiyle de bir süre önce ba?lad???m kendi sorunlar?m kö?esinde, sizlere yeni sorun konumu ve operatörlerin yapt??? kanunsuz/haks?z durumlar? anlataca??m. 1. Durum: Sahte Kimlik ile ?lgili ??lemler Tüketicilerin bilgisi dahilinde olmayan, kimliklerinin kopyalanmas? durumundan kaynakl? sorunlar en tehlikeli kategorilerden biridir. Bir ...

Devamını Oku »

Bunu da mı Görecektik

ABD’nin Pennsylvania eyaletine ba?l? Greensburg’da bulunan Pee Wee Pumps adl? ?irketin bebekler için “be?ik ayakkab?lar?” ismini verdi?i topuklu ayakkab?lar üretmesi tepkilere neden oldu. Marka 0-6 ayl?k bebeklere topuklu ayakkab? üretiyor ve gerekçe olarak “bebek giyiminde giderek yay?lan ve popüler olan yüksek moda talebini kar??lamak” oldu?u belirtiliyor. Amerika’da ve di?er ülkelerden bu mant??a tepkiler gün geçtikçe art?yor. Buna ra?men tüketiciler sosyal medyada markaya ciddi ?ekilde ilgi gösteriyor. Takipçi say?lar? az?msanmayacak düzeyde olan bu markan?n neden bu üretime geçti?i hakikaten merak konusu. Bebeklerin kendi aralar?nda ya?amad?klar? “moda ...

Devamını Oku »

Faturalarda Açma Kapama Bedeli

Teknolojinin geli?mesiyle birlikte Türkiye ve dünyada tüm markalar dijitalle?me sürecine girdi. Bu sürece entegre olma konusunda ?irketler bir yana, biz tüketiciler de yepyeni bir dönemin içindeyiz. Robotik sistemlere al??ma, onlar? anlayabilme ve gerekli oldu?u yerlerde kendimizi anlatabilme bu yeniliklerden birkaç?… Günlük ileti?im konusunda bizlere çözümler sunan operatörler bu süreci en çabuk hayata geçirmeye çal??anlardan. Buradaki h?zla do?ru orant?l? olarak ani ?ekilde kar??m?za ç?kan sorunlar olabiliyor. Bu hafta da ya?ad???m bir sorun ?????nda bu sorunlar? bir ele almak istedim. Bakal?m bu kez gözümüze neler çarpacak… Sabah ...

Devamını Oku »

Son Tüketim Tarihi Nerede?

Günümüzde hangi ma?azaya girsek t?kl?m t?k??, kasalar kuyruklar dolusu… Bir yandan indirimli ürünler pe?inde ko?arken bir yandan da sat?n almaktan ve ald?klar?m?z? evlerimize ta??maktan yak?n?r olduk. ?? yo?unlu?u, günün yorgunlu?u, evde bekleyen i?ler derken dikkat etmemiz gereken birçok önemli ?eyi görmezden gelir olduk. Görünür olmayan ancak sa?l???m?z aç?s?ndan fevkalade önemli bir durumda söz konusu tabi benden söylemesi; sat?n ald???m?z ürünlerin son kullanma tarihleri! Al??veri? yapma s?kl???m?zla birlikte sat?n alma davran??lar?m?z geli?iyor elbette. Fakat yukar? da bahsetti?im birço?umuzun sürekli bir yerlere yeti?me tela?esinde akl?m?za bile gel(e)meyen ...

Devamını Oku »