Anasayfa / Yazar Arşivi: Ümit Yıldırım (sayfa 3)

Yazar Arşivi: Ümit Yıldırım

Ümit Yıldırım
1987 Ankara doğumluyum. İnsan Kaynakları alanında çalışmaktayım. Öz geçmişimle değil, öz geleceğimle ilgiliyim. Edebiyat ve kitap aşığıyım. "Kendi gerçeğimizi kendi kelimelerimizle anlayıp anlatmak, her namuslu yazarın vicdan borcudur" diyen Cemil Meriç'in izindeyim. Mevlana değilim ama bir Şems arar dururum. Kalem ile kelamı bir tutup insan-ı kåmil olma yolunda bir zerreyim. Türkiye Yazarlar Birliği Yazar Okulu mezunuyum. Edebiyatı sevdiğim kadar Felsefe ve Psikolojiyi de baş tacı ederim. Aristo'nun devletinde yaşarken Kemal Sayar'ın psikolojik çözümlemelerinde bulurum kendimi. Çok okuyan mı çok gezen mi bilir diye sormam okur-gezer-yazarım. Sık sık yurtdışına eğitimlere giderim. Bana anlatırlarsa unuturum, gösterirlerse hatırlarım, işin içine dahil ederlerse öğrenirim. Hayat denen bu mülakatta bir kitap yazmak için geldim. Kabımdan taşan kelimeleri hizaya dizmek için aldım kalemi elime. Kelam ve muhabbet ile çıktım yola. Yanımda mısralarım bir kağıt bir kalem...

En Derinde Beklenen

Hayali hayata katt???m bir and?. Yine cümleler cirit at?yordu beynimde. Ne yüklemi kalm??t? sözlerimin, ne öznesi. Nedenini bilmedi?im bir ü?ümü?lük vard?. Ya so?uk çok ayazd?, ya ayaz çok so?uktu. Rüzgar önüne katt??? yapraklara çobanl?k ediyordu. D??ar?da belli belirsiz bir sokak lambas? kendini ayd?nlatmaya gücü yetmezken, kararm?? insanlar? ayd?nlatmaya çal???yordu. Derin bir sessizlik vard?. Bense susman?n saltanat?n? sürerken, birden gürleyen gökten dü?en y?ld?r?mlar?n, patlayan fla?lar gibi karanl??? nas?l ayd?nlatt???n? seyrediyordum. Ses hala yeti?emiyordu ?????n h?z?na. T?pk? hislerimin sözcüklerime yeti?emedi?i gibi… Birazdan toprak kokusu saracakt? bütün fanileri. ...

Devamını Oku »

Siyah Lale

Bir varm?? bir yokmu?; 16.yy. ba??nda Kanuni Sultan Süleyman Hollanda’ya gitmi? fakat bu ruhsuz sade ?ehri hiç be?enmemi?. Ne yapar?m da bir incelikle bu ülkeye estetik güzellik katar?m diye dü?ünürken alem buysa kral sensin diyerek o zaman?n Hollanda Kral?na hediye olarak binlerce lale ve lale tohumu yollam??. Hollandal? kral önce bi i?gillenmi? bu adam bana niye bu kadar çiçek yollad? diye. Sonra bakm?? üstünde bir dörtlük var. “Nev-bahâr oldu gelin azm-i gülistan idelim Açal?m gonca-i kalbi gül-i handan idelim Komayup lâle gibi elden eyâ?? bir ...

Devamını Oku »

SOKRATES’in Son Sözü

Zor olan ölümden kaçmak de?il, zor olan kötülükten kaç?nabilmektir. Benim gibi bir adam? öldürmekle, beni de?il kendinizi cezaland?racaks?n?z. • Sokrates Sokrates bu sözleri söylerken 71 ya??ndayd?. Ve tam 501 yarg?ç taraf?ndan yarg?lan?p yarg?n?n sonucunda zehir içirilerek ölüme mahkum edilmi?ti. O bu sözü sadece kendisini yarg?layan 501 yarg?ca de?il tüm insanl??a söylemi?ti. Zira binlerce yarg?ç var içimizde, binlerce mahkum. Her gün  yarg?lay?p her gün cezaland?r?yoruz birbirimizi. Her gün öldürüp her gün diriltiyoruz duygular?m?z?… Ödünç mutluluklar, ödünç ac?larla geçiniyoruz… Sokrates “kendini bil” demi?ti. Çünkü kendini bilmeyen bir ...

Devamını Oku »

Vefa

Bugün Eminönü’nden Fatih’e gitmek için otobüse bindim. Sordum “Vefa nerdedir ?” diye. “Üç durak sonra in dedi” indim. Gri bir gökyüzünde çiseleyen ya?mur e?li?inde y?llar?n eskitemedi?i yorgun bir soka?a girdim. ?smini ?eyh Ebul Vefâ’dan alan Vefa soka??na… Fatih’in ?stanbul’un da Fatih’in semtinde ilim irfan kokusu sinmi? Vefâ’y? soludum. Tasavvufu ba? tac? yapm??, f?k?h, musiki, ?iir, ilm-i havas, ilm-i nücüm gibi ilimlerde mahir olmu?, büyük bir alimin ruhunu hissetmeye çal??t?m Vefâ da… Acaba  Fatih Sultan Mehmed Ebul Vefa ile görü?mek istedi?inde ilim i?leri aksar talebeler mahrum ...

Devamını Oku »

Duvarı Tuval Yapan Kadın

Resimde gördü?ünüz ve o resimleri yapan ki?i Nuran ERDEN.. Nuran teyze 54 ya??nda. Trakya Üniversitesi Hal?c?l?k Bölümü mezunu. ?zmir’in Çe?me ilçesine ba?l? Germiyen Köyü’nde ya??yor. Uzun zaman köyde çobanl?k yapm??, hayvanc?l?kla, tar?mla u?ra?m??. ?imdiyse do?al g?day? ön plana ç?karan slow food hareketinin Türkiye’deki ilk ‘slow food’ köyü seçti?i Çe?me Germiyan’da küçük bir kafe i?letiyor ayn? zamanda pazarlarda kendi yeti?tirdi?i zeytini sat?yormu?. Buraya kadar her?ey normal. Tipik bir çal??kan Anadolu kad?n?. Hikayenin daha do?rusu hakikatin as?l k?sm? bundan sonra ba?l?yor. Nuran teyze resim tutkunu. Resim yapmay? ...

Devamını Oku »