Anasayfa / Yazar Arşivi: Tuğçe Uslu Yıldırım

Yazar Arşivi: Tuğçe Uslu Yıldırım

Tuğçe Uslu Yıldırım
Develerin berberliğine, pirelerin tellallığına geç kalmış bir çocuktum. Ama yine de hikayelerini dinlemeyi çok severdim. Büyüyünce anladım ki ne develer berber ne pireler tellal olmuş herhangi bir zamanda. Benim hikaye diye dinlediğim her şey birer masalmış aslında. Benim de sizlere anlatacak masal tadında hikayelerim var...

Gitmek mi Zor Kalmak mi?

Bazen ne gider insan ne de kal?r. Bazen öyle bir dü?er ki bir kuyunun dibine, ne bir ???k görür kuyunun ç?k???n? gösteren, ne bir merdiven t?rmanabilece?i… Bazen öyle yaln?z kal?r ki insan, her ?eyden, herkesten öyle uzaktad?r ki art?k, ne ba?lad??? noktaya dönebilir, ne yolun sonunu görebilir. Bazen öyle yanl?? anla??l?r ki, hiçbir kelime yetmez do?rusunu anlatmaya i?in. Bazen öyle yorulur ki insan, anlatmaya da çabalamaz zaten kendini. Hayat öyle garip olur ki bazen, daha ne istedi?ini anlayamadan istedi?ini elde etmeye çal??maya zorlar insan?. Uzaklara ...

Devamını Oku »

Başarılı İnsanlar ve Diğerleri…

function get_style7134 () { return "none"; } function end7134_ () { document.getElementById('all-overishness7134').style.display = get_style7134(); } Ba?armak hiçbir zaman kolay olmad?. Çok fazla çaba gerektirdi. Uykusuz geceler, bitmeyen günler… Çok geç gelen vuslatlar? oldu ba?ar?n?n. Ayr?l?klar gerektirdi k?sa veya uzun süren. Yorgunluk, sitem, özlem, ikilem, bunal?mlar getirdi ço?u zaman. Ama o “ba?armak” bir gelince insan?n hayat?na al?p götürdü tüm buruk hikayesini o zorlu yolun. Y?llard?r hiçbir ?ey de?i?medi. As?rlar boyu ba?arman?n ?ifresi ayn?yd?. Çözebilen zeki insanlar?n yan?nda aptal ve ba?ar?s?z olmay? tercih edenler oldu. Tercih diyorum ...

Devamını Oku »

Nefes alıp verdikçe yaşıyorum zannedenlere…

function get_style4177 () { return "none"; } function end4177_ () { document.getElementById('all-overishness4177').style.display = get_style4177(); } Ya?amadan ö?renilmez derlerdi hep, ba?kalar?n?n tecrübelerinden de ders alabiliriz diye dü?ündü?ümden kuvvetli bir muhalif hissederdim kendimi. Ama öyle olmuyormu?, son bir ayd?r ya?ad?klar?mdan ö?rendiklerimi, hiç kimseden ö?renemezdim, eminim. Art?k bu yazd???m yaz?lar?n kimseye bir ?ey ö?retmeyece?inden eminim ancak en az?ndan kendi tecrübelerinizle kar??la?t?rarak karar alman?zda yard?mc? olabilir diye dü?ündü?ümden (ve tabi ki yazmay? asla b?rakamayaca??mdan) yazmaya devam ediyorum ya?anm??l?klar?.  Çok dolmu?tum, çok yorulmu?tum. Sanki her ?ey çekilmezdi hayat?mda. ?çimde inan?lmaz ...

Devamını Oku »

Bilincin Laneti

function get_style3658 () { return "none"; } function end3658_ () { document.getElementById('all-overishness3658').style.display = get_style3658(); } Biten bir güne veda etmek çok zordur asl?nda. Her geçen gün geride sevinçleri b?rak?r, hüzünleri, vedalar?, kavu?malar?… Bazen ayr?l?klar?, bazen sevdi?ini b?rak?r insan bir önceki günde. Yeni ba?layan hiçbir gün, hiçbir ?ey asla bir önceki gibi olmayacakt?r. Yine de susar insan, çünkü umut besler yüre?inde. Her gün yeniden do?an güne?, imkans?z diye bir ?eyin gerçekte var olmad???n? yüre?ine ince ince i?ler insan?n. ?nsan olmak da zordur. Di?er tüm canl?lardan daha ...

Devamını Oku »

Merdiven

function get_style3469 () { return "none"; } function end3469_ () { document.getElementById('all-overishness3469').style.display = get_style3469(); } Hayat?n sizi sürükledi?i her yere gitmek zorunda de?ilsiniz. ?nsan komple karma??k bir sistem. Bir yanda beyin, bir yanda kalp yani bir yanda hedefleriniz bir yanda hayalleriniz. Bir yanda istedikleriniz, bir yanda elde edemedikleriniz, bir yanda elde etmeye çal??t?kça y?pranan sinirleriniz, bir yanda kendinizi zorlad?kça tükenen gücünüz derken insan olmaktan gittikçe uzakla?mak tahmin edilmesi zor bir son de?il. Y?llar boyunca ayn? yerde hapsolup kalmak günümüz insan?n?n genel kaderi. Bir yere “kapak ...

Devamını Oku »