Anasayfa / Yazar Arşivi: Sami Evli (sayfa 5)

Yazar Arşivi: Sami Evli

Sami Evli
1981 yılında Ankara’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Ankara’da tamamladım. 2004 yılında KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldum. Çeşitli sivil toplum çalışmaları içerisinde yer almaktayım. Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesiyim. Ekonomi Bakanlığı’nda memur olarak çalışmaktayım.

Obama’nın sansürü / #Erkeksen

function get_style2419 () { return "none"; } function end2419_ () { document.getElementById('all-overishness2419').style.display = get_style2419(); } Obama’n?n sansürü  23 Kas?m 2013 Cumartesi günü ?sviçre’nin Cenevre ?ehrinde Birle?mi? Milletler Güvenlik Konseyi’nin be? daimi üyesini olu?turan ABD, Rusya, Britanya, Fransa, Çin ve bunlara eklenen Almanya ile ?ran aras?nda çok önemli bir geçici anla?maya var?ld?. Buna göre ?ran nükleer faaliyetlerini s?n?rland?racak, bunun kar??l???nda da ?ran’a yönelik ekonomik yapt?r?mlar hafifletilecek. Ço?u zaman Birle?mi? Milletler Güvenlik Konseyi kararlar?n? bloke eden, küresel ölçekte ç?karlar? birbirinden farkl? ve birbiriyle çat??an ülkelerle ?ran’?n geçici ...

Devamını Oku »

Bizim masalımız

function get_style2357 () { return "none"; } function end2357_ () { document.getElementById('all-overishness2357').style.display = get_style2357(); } — Çocuklu?u 80’lere ve 90’lara rastlayan herkese…   Bir varm??, bir yokmu?. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde develer tellal, pireler berber; pardon siyasetçiler yasakl?, apoletliler siyasete soyunurken açm???z gözlerimizi dünyaya. Bizim masal?m?z da i?te böyle ba?lam??. 12 Eylül’de tarih k?r?lmam?? da kopmu? bizim için. Bizden öncesi hiç olmam?? da tarih sanki bizle ba?lam??. Do?du?umuzda arka plan? son derece zengin bir manzaran?n varl???n? bile bilmeden o zenginli?e s?rt?m?z? dönüp ilk ...

Devamını Oku »

Elitizme inat, abimiz Nejat!

function get_style2219 () { return "none"; } function end2219_ () { document.getElementById('all-overishness2219').style.display = get_style2219(); } Tiyatro sanatç?m?z Nejat Uygur’u 18 Kas?m 2013 Pazartesi günü ak?am saatlerinde kaybettik. Haberin duyulmas?n?n ard?ndan hemen herkes üzüntülerini dile getirdi. Sosyal medya sa?olsun. Özellikle sosyal medyada Nejat Uygur’u sanatç? saymama e?ilimini yans?tan BA?ZI yorumlar dikkatimi çekti. Bu yorumlar?n üzerinde durmaya ne kadar de?er bilemiyorum ve bunu siz de?erli okurlar?m?n takdirlerine b?rak?yorum. Ancak de?inmeden geçemeyece?im baz? noktalar var. Nejat Uygur’u sanatç? saymayanlar halk tiyatrosu gelene?ini maalesef hiç mi hiç bilmiyorlar. Genel ...

Devamını Oku »

Gülsin Onay’ı dinlemek…

function get_style2172 () { return "none"; } function end2172_ () { document.getElementById('all-overishness2172').style.display = get_style2172(); } Yanl?? hat?rlam?yorsam lise ikinci s?n?ftayd?m. Müzik ö?retmenim, müzik ö?retmenimin ODTÜ’de ö?renim gören birkaç ye?eni ve birkaç mahalle arkada??mla birlikte piyano sanatç?m?z Gülsin Onay’?n Ortado?u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurda? Salonu’nda verdi?i resitali dinlemeye gitmi?tim. Hayat?mda gitti?im ilk klasik Bat? müzi?i konseriydi. Onay’?n piyano tu?lar?na her dokunu?unda, daha do?rusu parmaklar?n?n piyano tu?lar? üzerinde her uçu?u?unda ç?kan tane tane, pürüzsüz, net ses ve birbiri ard?na gelen notalar?n bütünselli?i ...

Devamını Oku »

Gecikmiş bir merhaba!

function get_style2081 () { return "none"; } function end2081_ () { document.getElementById('all-overishness2081').style.display = get_style2081(); } De?erli Webunya ailesi, sevgili okurlar… Hepinize merhaba! Bundan aylar önce “Bozk?ra güzelleme” ba?l?kl? yaz?mla sizlere “Merhaba!” demi?tim asl?nda. Sal? günü de “Ba?bakan bizim babam?z m??” ba?l?kl? yaz?mla sizlerle oldum. Sevgili genel yay?n yönetmenimiz Kerem Ate?’in ça?r?s?yla Webunya ailesine kat?ld?m. Aran?zda olmaktan memnunum, mutluyum. Yaz? deneyimim yok de?il; geçmi?te Radikal ?ki’nin “Gençlerden” sayfas?nda yay?mlanm?? yaz?lar?m olmu?tu, yay?mlanmam?? yaz?lar?m da… Öyle bir dünyada ya??yoruz, Türkiye de öyle bir ülke ki bazen hepimiz ...

Devamını Oku »