Anasayfa / Yazar Arşivi: Sami Evli (sayfa 4)

Yazar Arşivi: Sami Evli

Sami Evli
1981 yılında Ankara’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Ankara’da tamamladım. 2004 yılında KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldum. Çeşitli sivil toplum çalışmaları içerisinde yer almaktayım. Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesiyim. Ekonomi Bakanlığı’nda memur olarak çalışmaktayım.

Operasyonun Sosyal ve Siyasal Boyutu

function get_style2843 () { return "none"; } function end2843_ () { document.getElementById('all-overishness2843').style.display = get_style2843(); } Türkiye bizi ?a??rtmaya devam ediyor. Günlerdir 17 Aral?k 2013 Sal? günü gerçekle?tirilen operasyonu anlamaya çal???yoruz, konu?uyoruz, tart???yoruz. Yap?lan yorumlar olay?n AK Parti-Cemaat kap??mas?n?n yeni bir evresi oldu?una ve uluslararas? boyutlar?na i?aret ediyor. Operasyonun sosyal boyutuyla ba?layal?m. Bir siyasetçiyi itham edip de netice alabilece?iniz konular?n ba??nda uçkuruna dü?künlük ve yolsuzluk iddialar? gelir. Özellikle son operasyon özelinde konumuz olan yolsuzluk iddialar?, toplumda geni? bir yer edinen ve kabul gören “siyaset kirli” alg?s?ndan ...

Devamını Oku »

Türkiye’nin Omurgası, Sivil Toplum ve Muhalefet / PFDK’ya Sevkler

function get_style2803 () { return "none"; } function end2803_ () { document.getElementById('all-overishness2803').style.display = get_style2803(); } Türkiye’nin Omurgas?, Sivil Toplum ve Muhalefet  6 Aral?k 2013 Cuma günkü “Kendimle söyle?tim” ba?l?kl? yaz?mda “sosyolojik ço?unluk” olarak dile getirdi?im geni? bir kitleyi nitelemeye çal??m??t?m. Hat?rlatmakta yarar görüyorum: “Temelde günlük ko?u?turmaca içinde i?inde gücünde, ekme?inin pe?inde olan, ekme?ini büyütmeye çal??an, çoluk çocu?unun derdiyle, gelece?ini kurmakla u?ra?an, güncel siyasetle ilgili tavr? ço?unlukla ak?am haberleriyle s?n?rl? olan, sevdi?i siyasetçiye “Helâl olsun!” çeken, sevmedi?i siyasetçiye k?zan, hatta yerine göre küfreden, etnik-dini kimli?iyle ilgili ...

Devamını Oku »

Futbol Gündemi Üzerinden Ortaya Karışık

function get_style2711 () { return "none"; } function end2711_ () { document.getElementById('all-overishness2711').style.display = get_style2711(); } Geçti?imiz hafta içi Ziraat Türkiye Kupas? 4. Tur maçlar? oynand?. Büyüklerden Galatasaray turu penalt?larla zar zor geçerken Trabzonspor, Fenerbahçe ve Be?ikta? kupaya veda etti. Fenerbahçe’yi saf d??? b?rakan Fethiyesporlu futbolcular?n maç öncesi ti?örtlerine birer harf yazarak ortaya ç?kard?klar? “Yüce Atatürk” yaz?s?, uluslararas? futbol oyun kurallar?na ayk?r? oldu?u gerekçesiyle ve milletçe sahiplenilen de?erleri sadece kendilerine mal ederek tart??ma yaratmak için kulland?klar? suçlamas?yla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) taraf?ndan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na ...

Devamını Oku »

Kendimle söyleştim

function get_style2591 () { return "none"; } function end2591_ () { document.getElementById('all-overishness2591').style.display = get_style2591(); } Merhabalar de?erli okur!  Yaz?lar?ma özelden gelen yorumlar?n, ele?tirilerin, tepkilerin bir k?sm?n? özelden cevaplad?m. Kamusal nitelik ta??d???na inand???m yorumlar?, ele?tirileri, tepkileri formüle edip soru-cevap format?nda sizlerle payla??yorum. Yani bir anlamda Tu?ba Özmelek arkada??m?z?n “?çsesim co?tu…” yaz?s?ndan ilhamla kendimle söyle?tim. De hadi buyurun! “Ba?bakan bizim babam?z m??” ba?l?kl? yaz?n? okudum. ?yi ho? da Ba?bakan Erdo?an’?n hiç mi suçu, günah? yok? Öncelikle Ba?bakan Erdo?an’a bir siyasetçi, hem de son derece pragmatik bir siyasetçi ...

Devamını Oku »

Bagaj/ Webunya notu

function get_style2515 () { return "none"; } function end2515_ () { document.getElementById('all-overishness2515').style.display = get_style2515(); } Bagaj Elimizde kelimelerimiz var bizim. Tek anlaml?, çok anlaml?, gerçek anlaml?, yan anlaml?, mecaz anlaml?, tarihsel anlaml?, güncel anlaml?, zamana ve zemine göre farkl? anlamlara gelebilen ya da farkl? anlamlara, farkl? anlamalara çekilebilen, siyasi-ideolojik arka plan? olabilen, güçlü, zay?f, birle?tirerek cümleler kurmam?za yarayan kelimeler bunlar…  Baz? sorunlar?m?z var bizim. Konu?mam?z, tart??mam?z, müzakere etmemiz, baz?lar?n?n üzerine gitmemiz, baz?lar?n? zamana b?rakmam?z gereken sorunlar bunlar… Bagajlar?m?z var bizim. Ailemizden, hem ki?isel hem toplumsal ...

Devamını Oku »