Anasayfa / Yazar Arşivi: Sami Evli (sayfa 2)

Yazar Arşivi: Sami Evli

Sami Evli
1981 yılında Ankara’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Ankara’da tamamladım. 2004 yılında KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldum. Çeşitli sivil toplum çalışmaları içerisinde yer almaktayım. Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesiyim. Ekonomi Bakanlığı’nda memur olarak çalışmaktayım.

Davutoğlu’nun Yolu/ Kılıçdaroğlu’nun Yolu

function get_style5962 () { return "none"; } function end5962_ () { document.getElementById('all-overishness5962').style.display = get_style5962(); } Davuto?lu’nun Yolu   Türkiye, geçti?imiz haftay? da içine alan son bir ayda ba? döndürücü ve tarihi bir siyasi trafik ya?ad?. K?saca hat?rlayacak olursak Recep Tayyip Erdo?an, 10 A?ustos’ta cumhurba?kan? seçildi, 21 A?ustos’ta Ahmet Davuto?lu’nun ad?n? genel ba?kan ve ba?bakan aday? olarak aç?klad?, 27 A?ustos’taki AK Parti 1. Ola?anüstü Kongresi’nde genel ba?kanl??? Davuto?lu’na devretti, 28 A?ustos’ta cumhurba?kanl???n? Abdullah Gül’den devrald?. Ayn? günün ak?am saatlerinde Cumhurba?kan? Erdo?an taraf?ndan yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen ...

Devamını Oku »

Yenilenen İktidar ve CHP’nin Sınavı

function get_style5771 () { return "none"; } function end5771_ () { document.getElementById('all-overishness5771').style.display = get_style5771(); } 21 Ekim 2007 tarihinde yap?lan anayasa de?i?ikli?i referandumuyla cumhurba?kan?n?n halk taraf?ndan seçilmesi kabul edildi. Böylece Anayasa’n?n 104. maddesinde s?ralanan görev ve yetkileri, özellikle de yürütmeyle ilgili olanlar? göz önüne al?nd???nda demokratik me?ruiyeti güçlendirilmi? bir cumhurba?kan?yla Türkiye fiilen “yar? ba?kanl?k” sistemine geçmi? oldu. Cumhurba?kan? Erdo?an’?n seçim kampanyas? s?ras?ndaki “terleyen cumhurba?kan?” söylemi de bu çerçeveyi peki?tirici nitelikteydi. Erdo?an’?n 81 ilde te?ekkür mitingleri yapaca??n? aç?klamas?, genel ba?kanl??? ve ba?bakanl??? kendi elleriyle Davuto?lu’na devretmesi, ...

Devamını Oku »

Suriyeli Kadın Ticaretine Hayır!/ Aziz Yıldırım’ın Dönüşü

function get_style3579 () { return "none"; } function end3579_ () { document.getElementById('all-overishness3579').style.display = get_style3579(); } Suriyeli Kad?n Ticaretine Hay?r! Güncel geli?melerle birlikte bir taraftan sosyal ve siyasi saflar?n birbirine kar??t???; di?er taraftan ise netle?ti?i, s?kla?t??? ve hatta keskinle?ti?i günümüz Türkiye’sinde iç ele?tirinin önemine ve gereklili?ine inananlardan?m. 2011 y?l?ndan bu yana Suriye’de ya?anan vah?et, ba?ta kad?nlar ve çocuklar olmak üzere pek çok Suriyeli’yi aralar?nda Türkiye’nin de bulundu?u çevre ülkelere s???nmak zorunda b?rakt?. Bu süreçte pek çok kad?n cinsel istismara, ?iddete, tacize ve tecavüze maruz kald? ve ...

Devamını Oku »

“Hançere Nedir?” Sorusunun Bendeki Cevabı

function get_style3511 () { return "none"; } function end3511_ () { document.getElementById('all-overishness3511').style.display = get_style3511(); } 9 A?ustos 1963 Cuma günü orta halli bir Afro-Amerikan ailesinin k?z? olarak New Jersey’de dünyaya geldi. O do?du?unda John F. Kennedy Amerikan Ba?kan?’yd? ve Ay’a ayak bas?lmas?na daha y?llar vard?. Ailesi ve yak?n çevresi müzikle iç içeydi. Haliyle o da müzikten ayr? kalamazd?. 11 ya??ndayken siyahi kilise korolar?nda solist olarak yer almaya ve piyano çalmay? ö?renmeye ba?lad?. Daha o y?llarda onu dinleyenlerin dikkatini çekmeyi ba?ard?. Uzun süre vokalistlik yapt?. Seksenli ...

Devamını Oku »

Esnaf lokantası

function get_style3479 () { return "none"; } function end3479_ () { document.getElementById('all-overishness3479').style.display = get_style3479(); } Duman? üzerinde tüten mis gibi bir mercimek çorbas?… Yan?nda bir dilim limon… Etli-sebzeli bir sulu yemek ya da güveç… Tereya?l? pilav… Salata… Cac?k… Cac???n üzerinde fesle?en… Tatl? olarak da f?r?n sütlaç ya da kaymakl? ayva tatl?s? ya da üzerine f?nd?k veya ceviz serpilmi? kabak tatl?s?… *** Esnaf lokantalar?ndan söz ediyorum. Pide kebap salonlar?ndan ya da tabldotçulardan de?il… Bana esnaf lokantalar?n? hat?rlatan 25 Ocak 2014 Cumartesi günü Gençlerbirli?i-Çaykur Rizespor maç?n? statta ...

Devamını Oku »