Anasayfa / Yazar Arşivi: Sami Evli

Yazar Arşivi: Sami Evli

Sami Evli
1981 yılında Ankara’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Ankara’da tamamladım. 2004 yılında KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldum. Çeşitli sivil toplum çalışmaları içerisinde yer almaktayım. Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesiyim. Ekonomi Bakanlığı’nda memur olarak çalışmaktayım.

Ankara’dan Gezici Festival Geçti

function get_style7654 () { return "none"; } function end7654_ () { document.getElementById('all-overishness7654').style.display = get_style7654(); } 28 Kas?m–4 Aral?k tarihleri aras?nda Ankara’dan 20. Gezici Festival geçti. Dile kolay yirmi y?ld?r sinemaseverlerle bulu?an Gezici Festival, bu y?l “Dünya Sinemas?”, “Sinema A?k?na!”, “Türkiye 2014”, “Çocuk Filmleri”, “K?sa ?yidir”, “20 Y?l?n En ?yi K?salar?”, “Murathan Mungan: Gerçe?e Aç?lan Üç Kap?”, “Tuncel Kurtiz”, “Müzede Bir Gün”, “CANAN: Uyand?ran Masallar” ve “Osmanl?’dan Manzaralar” bölümlerinden olu?uyordu. En geni? film seçkisinin yer ald??? “Dünya Sinemas?” bölümünde izledi?im ?srail, Fransa, Almanya ortak yap?m? “Viviane ...

Devamını Oku »

Kişisel Bir Hikâye: Benim Küçük Kıyametim

function get_style7426 () { return "none"; } function end7426_ () { document.getElementById('all-overishness7426').style.display = get_style7426(); } “Yaz?” belas?…  “Yaz?” ile ili?kim hep gerilimli oldu. Hem okurken hem de yazarken… Okurken gerilimliydi; çünkü bir yandan kendimi bildim bileli tam bir okuma oburuydum, bir yandan da okuduklar?m?n omuzlar?ma yükleyece?i ?eyler her neyse i?te onlardan hep çekindim, ürktüm ve hatta korktum. Bu yüzden bazen deli gibi okudum, bazen de özellikle okumak istedi?im metinlerle arama belli bir mesafe girdi. Bu dönemlerde belki de okuduklar?m? hazmettim. Yazarken gerilimliydi; çünkü bir yandan ...

Devamını Oku »

İstanbul’da Sonbahar, Sonbaharda Adalar

function get_style7301 () { return "none"; } function end7301_ () { document.getElementById('all-overishness7301').style.display = get_style7301(); } K?saca “Adalar” olarak bilinen Prens Adalar? (?stanbul Adalar? ya da K?z?l Adalar), büyüklüklerine göre s?ras?yla Büyükada, Heybeliada, Burgazada, K?nal?ada, Sedefadas?, Yass?ada, Sivriada, Tav?anadas?, Ka??kadas? olmak üzere dokuz adadan ve iki küçük kayal?ktan olu?uyor; ?stanbul Anadolu Yakas?’n?n güneyinde, Marmara Denizi’nin kuzeydo?usunda s?ralan?yor. Do?an?n bin bir renge büründü?ü sonbaharda Adalar, hem ?stanbul’a yak?nl???yla do?a ve kültür merakl?lar? için e?siz bir gezi olana?? sunuyor hem de ne ü?ütüyor ne terletiyor. Kurban Bayram?’n?n üçüncü ...

Devamını Oku »

Rehine Krizinin Ardından

function get_style7063 () { return "none"; } function end7063_ () { document.getElementById('all-overishness7063').style.display = get_style7063(); } Geçen haftaki “D?? Politikam?z ve I?(?D) Terörü” ba?l?kl? yaz?mda d?? politikam?z?n ?kinci Dünya Sava?? sonras? So?uk Sava? ko?ullar?nda nas?l ?ekillendi?ini, doksanl? y?llarda ve sonras?ndaki AK Parti iktidar?yla birlikte geçirdi?i evrimi özetlemeye, söz konusu evrimi bir So?uk Sava? dönemi ele?tirisi üzerinden okumaya çal??m??t?m. Çizmeye çal??t???m genel çerçevenin ard?ndan sözü Ortado?u’da “Arap Bahar?” ile ba?layan sürece ve kar?? kar??ya kald???m?z I?(?D) terörüne getirmi?tim. Bu ba?lamda Türkiye’nin ABD Ba?kan? Obama’n?n aç?klad??? I?(?D)’le mücadele ...

Devamını Oku »

Dış Politikamız ve IŞ(İD) Terörü

function get_style6504 () { return "none"; } function end6504_ () { document.getElementById('all-overishness6504').style.display = get_style6504(); } D?? politikam?zda AK Parti iktidar?yla ba?layan, Ba?bakan Davuto?lu’nun ba? dan??manl??? ve d??i?leri bakanl??? döneminde zamanla daha da belirginle?en bir paradigma de?i?ikli?i oldu?u herhalde yeterince a?ikârd?r. Söz konusu paradigma de?i?ikli?ini daha iyi anlayabilmek için bu yaz?n?n s?n?rlar?n? da göz önünde bulundurarak kabataslak da olsa d?? politikam?z?n önce ne oldu?una, sonra da AK Parti iktidar?yla birlikte neye dönü?tü?üne bakmak gerekiyor. ?kinci Dünya Sava?? sonras? So?uk Sava? döneminde Türkiye, tarihsel ko?ullar?n etkisiyle NATO ...

Devamını Oku »