Anasayfa / Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız (sayfa 9)

Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Tüketici Ödülleri Kime Verilir?

function get_style5262 () { return "none"; } function end5262_ () { document.getElementById('all-overishness5262').style.display = get_style5262(); } Tüketici Ödülü Nedir? Tüketici ödülleri, tüketicinin korunmas? ve bilinçlendirilmesi ile yasal haklar?n? kullanmalar? konusunda özendirilmesi amaçlar?na yönelik olarak verilen ödüllerdir. Tüketici ödülleri, Gümrük ve Ticaret Bakanl??? ve Tüketicinin Korunmas? ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü?ü’nün koordinasyonu verildi?i gibi di?er gerçek ve tüzel ki?iler taraf?ndan da tüketici ödülü verilebilir. Ancak tüketici ödülü ve benzeri isimler alt?nda verilen ödüllerin herhangi bir menfaat temin edilmeksizin verilmesi ve bu ödüllerin önceden ilan edilen objektif kriterlere dayanmas? esast?r. ...

Devamını Oku »

Apartman Nasıl Yönetilir, Kararlar Nasıl Alınır?

function get_style5778 () { return "none"; } function end5778_ () { document.getElementById('all-overishness5778').style.display = get_style5778(); } Apartman Kim Taraf?ndan Yönetilir? Apartman, kat malikleri kurulunca yönetilir. Yönetici ve Yönetici Kurul atanmas? da kat malikleri kurulunca gerçekle?tirilir. Kanunun emredici hükümlerine ayk?r?l?k olmad??? sürece yönetim tarz? da kat malikleri kurulunca kararla?t?r?l?r. Yönetim Plan? Nedir? Yönetim plan?, yönetim tarz?n?, kullanmak maksat ve ?eklini yönetici ve denetçilerin alacaklar? ücretleri ve yönetime ait tüm hususlar?n düzenlendi?i bütün kat maliklerini ba?layan sözle?me hükmündedir. Kat malikleri aras?nda anla?mazl?k ç?kt??? takdirde mahkeme önce yönetim plan?na ...

Devamını Oku »

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanunda AYIPLI HİZMET

function get_style5226 () { return "none"; } function end5226_ () { document.getElementById('all-overishness5226').style.display = get_style5226(); } Ay?pl? Hizmet Nedir? Ay?pl? hizmet; 1- Sözle?mede belirlenen süre içinde ba?lamayan, 2-Taraflarca kararla?t?r?lm?? olan ve objektif olarak sahip olmas? gereken özellikleri ta??mamas? nedeniyle sözle?meye ayk?r? olan, 3-Hizmet sa?lay?c?s? taraf?ndan bildirilen, internet portal?nda veya reklam ve ilanlar?nda yer alan özellikleri ta??mayan 4-Yararlanma amac? bak?m?ndan de?erini veya tüketicinin ondan makul olarak bekledi?i faydalar? azaltan veya ortadan kald?ran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetlerdir. Ay?pl? Hizmetten Sorumluluk  Sa?lay?c?, hizmeti sözle?mesine uygun olarak ifa etmekle ...

Devamını Oku »

BDDK’dan Tüketicinin Soyulmasına Yasal Kılıf

function get_style5708 () { return "none"; } function end5708_ () { document.getElementById('all-overishness5708').style.display = get_style5708(); } Bankalar?n verdikleri baz? hizmetler için haddince ücret alma haklar? oldu?unu kabul etmekle birlikte BDDK’n?n yay?nlad??? faiz d???ndaki ücretlerle ilgili kabul edilemez buldu?um baz? noktalarla ve ilgili yönetmelik tasla??na yönelik ele?tirilerim ve bu konudaki önerilerim ?unlard?r; Yönetmelik Tasla?? Bankalar?n Mükerrer Ücret Almalar?na Yasal Dayanak Olmaktad?r Taslakla birlikte bankalar?n hesap ücreti almalar?n?n yan?nda eft, havale ve swift(döviz transferi) ücreti almalar? da yasal hale gelmektedir. Yani hesab?n?z ile ilgili belirlenen periyotlarla bir hesap ...

Devamını Oku »

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanuna göre AYIPLI MAL

function get_style5184 () { return "none"; } function end5184_ () { document.getElementById('all-overishness5184').style.display = get_style5184(); } Ay?pl? Mal Nedir? Ay?pl? mal; 1-Tüketiciye teslimi an?nda, taraflarca kararla?t?r?lm?? olan örnek ya da modele uygun olmayan, 2-Objektif olarak sahip olmas? gereken özellikleri ta??mamas? nedeniyle sözle?meye ayk?r? olan, 3-Ambalaj?nda, etiketinde, tan?tma ve kullanma k?lavuzunda, internet portal?nda ya da reklam ve ilanlar?nda yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlas?n? ta??mayan; 4-  Sat?c? taraf?ndan bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteli?e ayk?r? olan; 5- Muadili olan mallar?n kullan?m amac?n? kar??lamayan, tüketicinin makul olarak bekledi?i ...

Devamını Oku »