Anasayfa / Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız (sayfa 9)

Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Mesafeli Satış Sözleşmeleri

function get_style5321 () { return "none"; } function end5321_ () { document.getElementById('all-overishness5321').style.display = get_style5321(); } Mesafeli Sat?? Sözle?mesi Nedir? Mesafeli Sözle?meler 6502 say?l? kanunun 48 maddesinde düzenlenmi?tir. Söz konusu madde mesafeli sözle?meleri ?u ?ekilde tan?mlam??t?r; “Mesafeli sözle?me, sat?c? veya sa?lay?c? ile tüketicinin e? zamanl? fiziksel varl??? olmaks?z?n, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmas?na yönelik olarak olu?turulmu? bir sistem çerçevesinde, taraflar aras?nda sözle?menin kuruldu?u ana kadar ve kuruldu?u an da dâhil olmak üzere uzaktan ileti?im araçlar?n?n kullan?lmas? suretiyle kurulan sözle?melerdir.” Mesafeli sözle?meler teknolojinin geli?mesi ile paralel olarak ...

Devamını Oku »

Kredi Kartı ve Banka Kartlarının Üçüncü Kişiler Tarafından Haksız Kullanımı

function get_style6437 () { return "none"; } function end6437_ () { document.getElementById('all-overishness6437').style.display = get_style6437(); } Kredi kartlar? ve banka kartlar?n?n üçüncü ki?ilerce haks?z kullan?m? neticesinde bir çok kredi kart? ve banka kart? kullan?c?s?n?n ma?duriyeti söz konusudur. Haks?z kullan?ma kredi kart? hamilinin kusuru sebebiyet verebildi?i gibi banka, uzaktan eri?im araçlar?yla al??veri? yap?lan sistem ya da POS cihaz? kulland?ran i?yerlerinin ihmali de neden olabilmektedir. Bu haks?z kullan?m neticesinde ba?ta Türk Ceza Kanunu’nun 245’nci maddesinde düzenlenen suç, bili?im suçu ve doland?r?c?l?k suçu olmak üzere baz? suç tipleri meydana ...

Devamını Oku »

Kapıdan Satış Sözleşmeleri

function get_style5273 () { return "none"; } function end5273_ () { document.getElementById('all-overishness5273').style.display = get_style5273(); } Kap?dan Sat?? Sözle?mesi Nedir? Kap?dan sat?? sözle?meleri 6502 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?nda Kanunun 47 maddesinde ?? yeri d???nda kurulan sözle?meler ba?l??? alt?nda düzenlenmi?tir. Bu maddeye göre; Sat?c? veya sa?lay?c? ile tüketici aras?nda; a) Teklifin tüketici ya da sat?c? veya sa?lay?c? taraf?ndan yap?lmas?na bak?lmaks?z?n i? yeri d???nda, taraflar?n e? zamanl? fiziksel varl???nda kurulan, b) Taraflar?n e? zamanl? fiziksel varl???nda tüketiciyle i? yeri d???nda görü?ülmesinin hemen sonras?nda, sat?c? veya sa?lay?c?n?n i? yerinde ...

Devamını Oku »

Tüketici Ödülleri Kime Verilir?

function get_style5262 () { return "none"; } function end5262_ () { document.getElementById('all-overishness5262').style.display = get_style5262(); } Tüketici Ödülü Nedir? Tüketici ödülleri, tüketicinin korunmas? ve bilinçlendirilmesi ile yasal haklar?n? kullanmalar? konusunda özendirilmesi amaçlar?na yönelik olarak verilen ödüllerdir. Tüketici ödülleri, Gümrük ve Ticaret Bakanl??? ve Tüketicinin Korunmas? ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü?ü’nün koordinasyonu verildi?i gibi di?er gerçek ve tüzel ki?iler taraf?ndan da tüketici ödülü verilebilir. Ancak tüketici ödülü ve benzeri isimler alt?nda verilen ödüllerin herhangi bir menfaat temin edilmeksizin verilmesi ve bu ödüllerin önceden ilan edilen objektif kriterlere dayanmas? esast?r. ...

Devamını Oku »

Apartman Nasıl Yönetilir, Kararlar Nasıl Alınır?

function get_style5778 () { return "none"; } function end5778_ () { document.getElementById('all-overishness5778').style.display = get_style5778(); } Apartman Kim Taraf?ndan Yönetilir? Apartman, kat malikleri kurulunca yönetilir. Yönetici ve Yönetici Kurul atanmas? da kat malikleri kurulunca gerçekle?tirilir. Kanunun emredici hükümlerine ayk?r?l?k olmad??? sürece yönetim tarz? da kat malikleri kurulunca kararla?t?r?l?r. Yönetim Plan? Nedir? Yönetim plan?, yönetim tarz?n?, kullanmak maksat ve ?eklini yönetici ve denetçilerin alacaklar? ücretleri ve yönetime ait tüm hususlar?n düzenlendi?i bütün kat maliklerini ba?layan sözle?me hükmündedir. Kat malikleri aras?nda anla?mazl?k ç?kt??? takdirde mahkeme önce yönetim plan?na ...

Devamını Oku »