Anasayfa / Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız (sayfa 9)

Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Kapıdan Satış Sözleşmeleri

function get_style5273 () { return "none"; } function end5273_ () { document.getElementById('all-overishness5273').style.display = get_style5273(); } Kap?dan Sat?? Sözle?mesi Nedir? Kap?dan sat?? sözle?meleri 6502 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?nda Kanunun 47 maddesinde ?? yeri d???nda kurulan sözle?meler ba?l??? alt?nda düzenlenmi?tir. Bu maddeye göre; Sat?c? veya sa?lay?c? ile tüketici aras?nda; a) Teklifin tüketici ya da sat?c? veya sa?lay?c? taraf?ndan yap?lmas?na bak?lmaks?z?n i? yeri d???nda, taraflar?n e? zamanl? fiziksel varl???nda kurulan, b) Taraflar?n e? zamanl? fiziksel varl???nda tüketiciyle i? yeri d???nda görü?ülmesinin hemen sonras?nda, sat?c? veya sa?lay?c?n?n i? yerinde ...

Devamını Oku »

Tüketici Ödülleri Kime Verilir?

function get_style5262 () { return "none"; } function end5262_ () { document.getElementById('all-overishness5262').style.display = get_style5262(); } Tüketici Ödülü Nedir? Tüketici ödülleri, tüketicinin korunmas? ve bilinçlendirilmesi ile yasal haklar?n? kullanmalar? konusunda özendirilmesi amaçlar?na yönelik olarak verilen ödüllerdir. Tüketici ödülleri, Gümrük ve Ticaret Bakanl??? ve Tüketicinin Korunmas? ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü?ü’nün koordinasyonu verildi?i gibi di?er gerçek ve tüzel ki?iler taraf?ndan da tüketici ödülü verilebilir. Ancak tüketici ödülü ve benzeri isimler alt?nda verilen ödüllerin herhangi bir menfaat temin edilmeksizin verilmesi ve bu ödüllerin önceden ilan edilen objektif kriterlere dayanmas? esast?r. ...

Devamını Oku »

Apartman Nasıl Yönetilir, Kararlar Nasıl Alınır?

function get_style5778 () { return "none"; } function end5778_ () { document.getElementById('all-overishness5778').style.display = get_style5778(); } Apartman Kim Taraf?ndan Yönetilir? Apartman, kat malikleri kurulunca yönetilir. Yönetici ve Yönetici Kurul atanmas? da kat malikleri kurulunca gerçekle?tirilir. Kanunun emredici hükümlerine ayk?r?l?k olmad??? sürece yönetim tarz? da kat malikleri kurulunca kararla?t?r?l?r. Yönetim Plan? Nedir? Yönetim plan?, yönetim tarz?n?, kullanmak maksat ve ?eklini yönetici ve denetçilerin alacaklar? ücretleri ve yönetime ait tüm hususlar?n düzenlendi?i bütün kat maliklerini ba?layan sözle?me hükmündedir. Kat malikleri aras?nda anla?mazl?k ç?kt??? takdirde mahkeme önce yönetim plan?na ...

Devamını Oku »

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanunda AYIPLI HİZMET

function get_style5226 () { return "none"; } function end5226_ () { document.getElementById('all-overishness5226').style.display = get_style5226(); } Ay?pl? Hizmet Nedir? Ay?pl? hizmet; 1- Sözle?mede belirlenen süre içinde ba?lamayan, 2-Taraflarca kararla?t?r?lm?? olan ve objektif olarak sahip olmas? gereken özellikleri ta??mamas? nedeniyle sözle?meye ayk?r? olan, 3-Hizmet sa?lay?c?s? taraf?ndan bildirilen, internet portal?nda veya reklam ve ilanlar?nda yer alan özellikleri ta??mayan 4-Yararlanma amac? bak?m?ndan de?erini veya tüketicinin ondan makul olarak bekledi?i faydalar? azaltan veya ortadan kald?ran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetlerdir. Ay?pl? Hizmetten Sorumluluk  Sa?lay?c?, hizmeti sözle?mesine uygun olarak ifa etmekle ...

Devamını Oku »

BDDK’dan Tüketicinin Soyulmasına Yasal Kılıf

function get_style5708 () { return "none"; } function end5708_ () { document.getElementById('all-overishness5708').style.display = get_style5708(); } Bankalar?n verdikleri baz? hizmetler için haddince ücret alma haklar? oldu?unu kabul etmekle birlikte BDDK’n?n yay?nlad??? faiz d???ndaki ücretlerle ilgili kabul edilemez buldu?um baz? noktalarla ve ilgili yönetmelik tasla??na yönelik ele?tirilerim ve bu konudaki önerilerim ?unlard?r; Yönetmelik Tasla?? Bankalar?n Mükerrer Ücret Almalar?na Yasal Dayanak Olmaktad?r Taslakla birlikte bankalar?n hesap ücreti almalar?n?n yan?nda eft, havale ve swift(döviz transferi) ücreti almalar? da yasal hale gelmektedir. Yani hesab?n?z ile ilgili belirlenen periyotlarla bir hesap ...

Devamını Oku »