Anasayfa / Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız (sayfa 8)

Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Paket Tur Sözleşmeleri

function get_style5324 () { return "none"; } function end5324_ () { document.getElementById('all-overishness5324').style.display = get_style5324(); } Paket Tur Sözle?mesi Nedir? Uygulamada paket tur sözle?meleri için farkl? isimler kullan?lmakla birlikte kanununa göre tan?m ?u ?ekildedir. “Paket tur sözle?mesi, paket tur düzenleyicileri veya arac?lar? taraf?ndan ula?t?rma, konaklama ve  Ula?t?rma ve konaklama hizmetlerine ba?l? olmayan ba?ka turizm hizmetlerinden en az ikisinin birlikte, her ?eyin dâhil oldu?u fiyatla sat?ld??? veya sat?m?n?n vaat edildi?i ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsad??? veya gecelik konaklamay? içerdi?i sözle?melerdir.” Turun ayr?nt?lar?n?n, paket ...

Devamını Oku »

Kentsel Dönüşüm Nedir? (1)

function get_style7088 () { return "none"; } function end7088_ () { document.getElementById('all-overishness7088').style.display = get_style7088(); } Kentsel dönü?üm, afet riski alt?ndaki alanlar ile bu alanlar d???ndaki riskli yap?lar?n bulundu?u arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlar?na uygun, sa?l?kl? ve güvenli ya?ama çevrelerini te?kil etmek üzere iyile?tirme, tasfiye ve yenilemelerin yap?lmas?n? hedefleyen Çevre ve ?ehircilik Bakanl??? taraf?ndan yürütülen kent düzenleme politikas?d?r. Kentsel Dönü?üm, 6306 say?l? Afet Riski Alt?ndaki Alanlar?n Dönü?türülmesi Hakk?ndaki Kanun ve 6306 say?l? kanunun uygulama yönetmeli?inde belirtilen esaslara göre yürütülür. Kentsel Dönü?üm ?le ...

Devamını Oku »

Mesafeli Satış Sözleşmeleri

function get_style5321 () { return "none"; } function end5321_ () { document.getElementById('all-overishness5321').style.display = get_style5321(); } Mesafeli Sat?? Sözle?mesi Nedir? Mesafeli Sözle?meler 6502 say?l? kanunun 48 maddesinde düzenlenmi?tir. Söz konusu madde mesafeli sözle?meleri ?u ?ekilde tan?mlam??t?r; “Mesafeli sözle?me, sat?c? veya sa?lay?c? ile tüketicinin e? zamanl? fiziksel varl??? olmaks?z?n, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmas?na yönelik olarak olu?turulmu? bir sistem çerçevesinde, taraflar aras?nda sözle?menin kuruldu?u ana kadar ve kuruldu?u an da dâhil olmak üzere uzaktan ileti?im araçlar?n?n kullan?lmas? suretiyle kurulan sözle?melerdir.” Mesafeli sözle?meler teknolojinin geli?mesi ile paralel olarak ...

Devamını Oku »

Kredi Kartı ve Banka Kartlarının Üçüncü Kişiler Tarafından Haksız Kullanımı

function get_style6437 () { return "none"; } function end6437_ () { document.getElementById('all-overishness6437').style.display = get_style6437(); } Kredi kartlar? ve banka kartlar?n?n üçüncü ki?ilerce haks?z kullan?m? neticesinde bir çok kredi kart? ve banka kart? kullan?c?s?n?n ma?duriyeti söz konusudur. Haks?z kullan?ma kredi kart? hamilinin kusuru sebebiyet verebildi?i gibi banka, uzaktan eri?im araçlar?yla al??veri? yap?lan sistem ya da POS cihaz? kulland?ran i?yerlerinin ihmali de neden olabilmektedir. Bu haks?z kullan?m neticesinde ba?ta Türk Ceza Kanunu’nun 245’nci maddesinde düzenlenen suç, bili?im suçu ve doland?r?c?l?k suçu olmak üzere baz? suç tipleri meydana ...

Devamını Oku »

Kapıdan Satış Sözleşmeleri

function get_style5273 () { return "none"; } function end5273_ () { document.getElementById('all-overishness5273').style.display = get_style5273(); } Kap?dan Sat?? Sözle?mesi Nedir? Kap?dan sat?? sözle?meleri 6502 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?nda Kanunun 47 maddesinde ?? yeri d???nda kurulan sözle?meler ba?l??? alt?nda düzenlenmi?tir. Bu maddeye göre; Sat?c? veya sa?lay?c? ile tüketici aras?nda; a) Teklifin tüketici ya da sat?c? veya sa?lay?c? taraf?ndan yap?lmas?na bak?lmaks?z?n i? yeri d???nda, taraflar?n e? zamanl? fiziksel varl???nda kurulan, b) Taraflar?n e? zamanl? fiziksel varl???nda tüketiciyle i? yeri d???nda görü?ülmesinin hemen sonras?nda, sat?c? veya sa?lay?c?n?n i? yerinde ...

Devamını Oku »