Anasayfa / Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız (sayfa 8)

Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Olası Kast ve Bilinçli Taksir Ayrımı

function get_style7336 () { return "none"; } function end7336_ () { document.getElementById('all-overishness7336').style.display = get_style7336(); } Kast ve taksir suçun manevi unsurlar? olup bu kavramlar?n de?i?ik görünümleri olan olas? kast ve bilinçli taksir 5237 say?l? TCK’da yer alm??t?r.Olas? kast ve bilinçli taksir birbirlerine oldukça yak?n kavramlard?r.Bu sebeple olas? kast ve bilinçli taksir ayr?m? yap?l?rken oldukça dikkatli olunmal?d?r.Bu yap?lmad??? takdirde yanl?? sonuçlara ula??lacakt?r.Bu durumda olas? kast ve bilinçli taksir kavramlar?n? de?erlendirip sonra bu iki kavram aras?ndaki farklar? irdelemek daha sa?l?kl? olacakt?r. OLASI KAST TCK m.21/2 “ Ki?inin, ...

Devamını Oku »

Özel Güvenlik Görevlisi İstihdamı Nasıl Yapılır?

function get_style7291 () { return "none"; } function end7291_ () { document.getElementById('all-overishness7291').style.display = get_style7291(); } De?i?en ?artlarla birlikte devletin güvenlik güçlerinin yan? s?ra özel güvenlik görevlileri yoluyla da güvenli?in sa?lanmas? ihtiyac? ortaya ç?km??t?r. Bu ihtiyaç do?rultusunda özel güvenlik görevlisi istihdam edilmektedir. Yaz?m?zda özel güvenlik görevlisi istihdam?nda dikkat edilmesi gereken hususlar? ele alaca??z. Özel güvenlik görevlisi istihdam? hassas bir konu olup yasalara ayk?r? davran?ld???nda hapis cezas? da dahil olmak üzere yapt?r?mlar ile kar?? kar??ya kal?nabilir. Özel Güvenlik Görevlisi ?stihdam? ?çin ?zin Al?nmas? Özel güvenlik görevlisi istihdam ...

Devamını Oku »

Apartman Giderleri ve Kat Maliklerinin Yükümlülükleri Konusunda Sık Sorulan Sorular

function get_style7278 () { return "none"; } function end7278_ () { document.getElementById('all-overishness7278').style.display = get_style7278(); } Yaz?m?zda apartmanlar ve toplu yap?larda giderlerin kar??lanmas? ve bu giderler ile ilgili kat maliklerinin yükümlülükleri ile ilgili s?k sorulan sorular? cevaplamaya çal??aca??z. Kat maliklerinin apartman giderleri ile ilgili yapaca?? ödemeler neye göre belirlenir? Kat maliklerinin ne oranda giderlere kat?laca?? konusunda bir anla?ma varsa öncelikle bu uygulan?r. E?er kat malikleri aras?nda bir anla?ma yoksa bu durumda kat malikleri; kap?c?, kaloriferci, bahç?van ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa e?it olarak ...

Devamını Oku »

Paket Tur Sözleşmeleri

function get_style5324 () { return "none"; } function end5324_ () { document.getElementById('all-overishness5324').style.display = get_style5324(); } Paket Tur Sözle?mesi Nedir? Uygulamada paket tur sözle?meleri için farkl? isimler kullan?lmakla birlikte kanununa göre tan?m ?u ?ekildedir. “Paket tur sözle?mesi, paket tur düzenleyicileri veya arac?lar? taraf?ndan ula?t?rma, konaklama ve  Ula?t?rma ve konaklama hizmetlerine ba?l? olmayan ba?ka turizm hizmetlerinden en az ikisinin birlikte, her ?eyin dâhil oldu?u fiyatla sat?ld??? veya sat?m?n?n vaat edildi?i ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsad??? veya gecelik konaklamay? içerdi?i sözle?melerdir.” Turun ayr?nt?lar?n?n, paket ...

Devamını Oku »

Kentsel Dönüşüm Nedir? (1)

function get_style7088 () { return "none"; } function end7088_ () { document.getElementById('all-overishness7088').style.display = get_style7088(); } Kentsel dönü?üm, afet riski alt?ndaki alanlar ile bu alanlar d???ndaki riskli yap?lar?n bulundu?u arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlar?na uygun, sa?l?kl? ve güvenli ya?ama çevrelerini te?kil etmek üzere iyile?tirme, tasfiye ve yenilemelerin yap?lmas?n? hedefleyen Çevre ve ?ehircilik Bakanl??? taraf?ndan yürütülen kent düzenleme politikas?d?r. Kentsel Dönü?üm, 6306 say?l? Afet Riski Alt?ndaki Alanlar?n Dönü?türülmesi Hakk?ndaki Kanun ve 6306 say?l? kanunun uygulama yönetmeli?inde belirtilen esaslara göre yürütülür. Kentsel Dönü?üm ?le ...

Devamını Oku »