Anasayfa / Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız (sayfa 7)

Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Kentsel Dönüşüm (3) – Riskli Yapıların Yıkım Süreci

function get_style7444 () { return "none"; } function end7444_ () { document.getElementById('all-overishness7444').style.display = get_style7444(); } Bir önceki yaz?mda riskli yap?lar?n tespiti ve bu tespite yap?lacak itiraz sürecini incelemi?tik. Bu yaz?m?zda tespit ve itiraz sürecinin bir sonraki a?amas? olan riskli yap?lar?n y?k?m sürecini inceleyece?iz. Riskli yap?lar?n y?kt?r?lmas?nda ve bunlar?n bulundu?u alanlar ile riskli alanlar ve rezerv yap? alanlar?ndaki uygulamalarda, öncelikli olarak malikler ile anla?ma yoluna gidilmesi esast?r. Anla?ma ile tahliye edilen yap?lar?n maliklerine veya malik olmasalar bile kirac? veya s?n?rl? ayni hak sahibi olarak bu yap?larda ...

Devamını Oku »

Apartmanların Ortak Yerlerinde Tadilat, Tamir ve İlave Değişiklikler Yapılması

function get_style7347 () { return "none"; } function end7347_ () { document.getElementById('all-overishness7347').style.display = get_style7347(); } Apartmanlarda en çok ya?anan problemlerden biri ana gayrimenkulün ortak yerlerinde ya da kat maliklerinin ba??ms?z bölümlerinde tadilat, tamir ve ilave de?i?iklik yapt?klar? durumlarda ortaya ç?kmaktad?r. Yaz?m?zda bu konuyu i?leyece?iz. Anagayrimenkulün Ortak Yerlerinde ?n?aat, Onar?m, Tesis ve Boya Yap?lmas? Kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin be?te dördünün yaz?l? r?zas? olmad?kça anagayrimenkulün ortak yerlerinde in?aat, onar?m, tesis ya da de?i?ik renkte boya yapt?ramaz. Ancak ortak yerlerdeki bozuklu?un anayap?ya ya da ba??ms?z bölümlere ...

Devamını Oku »

Kentsel Dönüşüm (2) – Riskli Yapıların Tespiti ve İtiraz Süreci

function get_style7442 () { return "none"; } function end7442_ () { document.getElementById('all-overishness7442').style.display = get_style7442(); } Hangi Yap?larda Risk Tespiti Yap?l?r? Riskli yap? tespiti; kendi ba??na kullan?labilen, üstü örtülü ve insanlar?n içine girebilecekleri ve insanlar?n oturma, çal??ma, e?lenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan yap?lar ile hayvanlar?n ve e?yalar?n korunmas?na yarayan yap?lar hakk?nda yap?l?r. ?n?aat halinde olup ikamet edilmeyen yap?lar ile metruk olmas? veya bir k?sm?n?n y?k?lmas? sebepleriyle yap? bütünlü?ü bozulmu? olan yap?lar riskli yap? tespitine konu edilmez. Riskli Yap?lar?n Tespiti Süreci Riskli yap?lar?n tespiti öncelikle ...

Devamını Oku »

Kat Malikinin Bağımsız Bölümde Değişiklik, Tadilat Ve Onarım Yapması

function get_style7343 () { return "none"; } function end7343_ () { document.getElementById('all-overishness7343').style.display = get_style7343(); } Apartman ve toplu yap?larda s?kl?kla rastlanan sorunlardan birisi kat malikinin ba??ms?z bölümde de?i?iklik, tadilat ve onar?m yapmas? durumlar?nda ya?anmaktad?r. Yaz?m?zda bu konuyu aç?klamaya çal??aca??z. Kat Malikinin Ba??ms?z Bölümde De?i?iklik, Tadilat Ve Onar?m Yapmas? Kat maliki, mülkiyet haklar?n?n gere?i olarak sahibi oldu?u ba??ms?z bölümde de?i?iklik, tadilat ve onar?m yapabilir. Ancak kanun getirdi?i s?n?rlamalara kat maliki uymak zorundad?r. Öncelikle kat maliki ba??ms?z bölümünde anayap?ya zarar verecek nitelikte onar?m, de?i?iklik ve tesis yapamaz. ...

Devamını Oku »

Kat Mülkiyeti Nasıl Kurulur?

function get_style7340 () { return "none"; } function end7340_ () { document.getElementById('all-overishness7340').style.display = get_style7340(); } Kat mülkiyeti nas?l kurulur? Kat mülkiyeti resmi senetle ve tapuya tescille kurulmu? olur. Kat mülkiyetinin kurulmas? için, anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda o gayrimenkulün maliki veya bütün payda?lar?n?n gerekli belgelerle birlikte tapu idaresinde talepte bulunmas? gerekir. Kat mülkiyeti kurulmas? için gerekli belgeler nelerdir? 1- Anagayrimenkulde, yap? veya yap?lar?n d?? cepheler ve iç taksimat? ba??ms?z bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve ba??ms?z bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan de?erleriyle oranl? arsa paylar?, kat, ...

Devamını Oku »