Anasayfa / Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız (sayfa 7)

Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Kat Malikinin Bağımsız Bölümde Değişiklik, Tadilat Ve Onarım Yapması

function get_style7343 () { return "none"; } function end7343_ () { document.getElementById('all-overishness7343').style.display = get_style7343(); } Apartman ve toplu yap?larda s?kl?kla rastlanan sorunlardan birisi kat malikinin ba??ms?z bölümde de?i?iklik, tadilat ve onar?m yapmas? durumlar?nda ya?anmaktad?r. Yaz?m?zda bu konuyu aç?klamaya çal??aca??z. Kat Malikinin Ba??ms?z Bölümde De?i?iklik, Tadilat Ve Onar?m Yapmas? Kat maliki, mülkiyet haklar?n?n gere?i olarak sahibi oldu?u ba??ms?z bölümde de?i?iklik, tadilat ve onar?m yapabilir. Ancak kanun getirdi?i s?n?rlamalara kat maliki uymak zorundad?r. Öncelikle kat maliki ba??ms?z bölümünde anayap?ya zarar verecek nitelikte onar?m, de?i?iklik ve tesis yapamaz. ...

Devamını Oku »

Kat Mülkiyeti Nasıl Kurulur?

function get_style7340 () { return "none"; } function end7340_ () { document.getElementById('all-overishness7340').style.display = get_style7340(); } Kat mülkiyeti nas?l kurulur? Kat mülkiyeti resmi senetle ve tapuya tescille kurulmu? olur. Kat mülkiyetinin kurulmas? için, anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda o gayrimenkulün maliki veya bütün payda?lar?n?n gerekli belgelerle birlikte tapu idaresinde talepte bulunmas? gerekir. Kat mülkiyeti kurulmas? için gerekli belgeler nelerdir? 1- Anagayrimenkulde, yap? veya yap?lar?n d?? cepheler ve iç taksimat? ba??ms?z bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve ba??ms?z bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan de?erleriyle oranl? arsa paylar?, kat, ...

Devamını Oku »

Olası Kast ve Bilinçli Taksir Ayrımı

function get_style7336 () { return "none"; } function end7336_ () { document.getElementById('all-overishness7336').style.display = get_style7336(); } Kast ve taksir suçun manevi unsurlar? olup bu kavramlar?n de?i?ik görünümleri olan olas? kast ve bilinçli taksir 5237 say?l? TCK’da yer alm??t?r.Olas? kast ve bilinçli taksir birbirlerine oldukça yak?n kavramlard?r.Bu sebeple olas? kast ve bilinçli taksir ayr?m? yap?l?rken oldukça dikkatli olunmal?d?r.Bu yap?lmad??? takdirde yanl?? sonuçlara ula??lacakt?r.Bu durumda olas? kast ve bilinçli taksir kavramlar?n? de?erlendirip sonra bu iki kavram aras?ndaki farklar? irdelemek daha sa?l?kl? olacakt?r. OLASI KAST TCK m.21/2 “ Ki?inin, ...

Devamını Oku »

Özel Güvenlik Görevlisi İstihdamı Nasıl Yapılır?

function get_style7291 () { return "none"; } function end7291_ () { document.getElementById('all-overishness7291').style.display = get_style7291(); } De?i?en ?artlarla birlikte devletin güvenlik güçlerinin yan? s?ra özel güvenlik görevlileri yoluyla da güvenli?in sa?lanmas? ihtiyac? ortaya ç?km??t?r. Bu ihtiyaç do?rultusunda özel güvenlik görevlisi istihdam edilmektedir. Yaz?m?zda özel güvenlik görevlisi istihdam?nda dikkat edilmesi gereken hususlar? ele alaca??z. Özel güvenlik görevlisi istihdam? hassas bir konu olup yasalara ayk?r? davran?ld???nda hapis cezas? da dahil olmak üzere yapt?r?mlar ile kar?? kar??ya kal?nabilir. Özel Güvenlik Görevlisi ?stihdam? ?çin ?zin Al?nmas? Özel güvenlik görevlisi istihdam ...

Devamını Oku »

Apartman Giderleri ve Kat Maliklerinin Yükümlülükleri Konusunda Sık Sorulan Sorular

function get_style7278 () { return "none"; } function end7278_ () { document.getElementById('all-overishness7278').style.display = get_style7278(); } Yaz?m?zda apartmanlar ve toplu yap?larda giderlerin kar??lanmas? ve bu giderler ile ilgili kat maliklerinin yükümlülükleri ile ilgili s?k sorulan sorular? cevaplamaya çal??aca??z. Kat maliklerinin apartman giderleri ile ilgili yapaca?? ödemeler neye göre belirlenir? Kat maliklerinin ne oranda giderlere kat?laca?? konusunda bir anla?ma varsa öncelikle bu uygulan?r. E?er kat malikleri aras?nda bir anla?ma yoksa bu durumda kat malikleri; kap?c?, kaloriferci, bahç?van ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa e?it olarak ...

Devamını Oku »