Anasayfa / Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız (sayfa 6)

Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Futbol Disiplin Yargılaması (1) – Temel İlkeler

function get_style7833 () { return "none"; } function end7833_ () { document.getElementById('all-overishness7833').style.display = get_style7833(); } Futbol hem ülkemizde hem de Dünya’da en çok ilgi göre spor dal?d?r. Ancak her ?eyin hukuku, ihlal ve yapt?r?mlar? oldu?u gibi Futbol’un tabi oldu?u yarg?lama kurallar? vard?r. Yaz? dizimizde Futbol’un tabi oldu?u disiplin yarg?lamas? hükümlerini de?erlendirece?iz. Futbol Disiplin Talimat? Kimleri Kapsamaktad?r? Futbol Disiplin Talimat?, TFF taraf?ndan düzenlenen veya TFF’nin yetki alan?na giren tüm müsabakalar ve futbolla ilgili tüm hususlarda uygulan?r. Yani talimat yönetici, güvenlik görevlisi, futbolcu, taraftar da dahil oldukça ...

Devamını Oku »

Sosyal Medya’da Konusu Suç Teşkil Eden İçeriğin Paylaşılması

function get_style7716 () { return "none"; } function end7716_ () { document.getElementById('all-overishness7716').style.display = get_style7716(); } 1- -Hakaret içeren ya da TCK 216?ya göre suç olan bir twiti RT edersem benim de sorumlulu?um olur mu? Bu sosyal medya olay?n?n sosyal hayattaki izdü?ümünü ele alal?m. Örne?in Ali, Ahmet hakaret ediyor ve siz de okulda arkada?lar?n?za Ali, Ahmet’e ?öyle bir hakarette bulundu diyorsunuz. Bu durumda sizin sorumlulu?unuz elbetteki olmayacakt?r. Yani hakaret içeren bir twittin RT edilmesi bir hakaretin aktar?lmas? gibi oldu?undan sorumluluk olmayaca?? kan?s?nday?m. Kald? ki bir çok ...

Devamını Oku »

Kentsel Dönüşüm (6) – Riskli Yapı Maliklerinin Hakları

function get_style7452 () { return "none"; } function end7452_ () { document.getElementById('all-overishness7452').style.display = get_style7452(); } Dönü?türülecek riskli yap?larda riskli yap? maliklerinin öncelikli haklar? bulunmaktad?r. ?lgili kurum, uygulama alan?ndaki ta??nmazlar?n s?n?r?n?, yüzölçümünü ve cinsini gösteren haritay? veya krokiyi yapar veya yapt?r?r ve bu ta??nmazlar?n maliklerini ve bunlar?n adreslerini tespit eder veya ettirir. Ard?ndan ilgi kurumca ta??nmaz?n de?er tespiti yapt?r?l?r. Ta??nmaz?n de?eri; ilgili kurum bünyesinden en az üç ki?iden te?kil olunacak k?ymet takdir komisyonlar? marifetiyle veya hizmet sat?n al?nmak suretiyle tespit edilir. Yap?lacak konut ve i?yerlerinin niteli?i ...

Devamını Oku »

Kentsel Dönüşüm (5) – Riskli Yapının Tahliyesi, Kira Yardımı ve Diğer Yardımlar

function get_style7449 () { return "none"; } function end7449_ () { document.getElementById('all-overishness7449').style.display = get_style7449(); } Tahliye Ta??nmaz malikleri ilgili kurum ile anla?ma yapt?klar? takdirde kurumun belirleyece?i takvime göre  on be? gün içinde var ise su, elektrik, telefon ve do?algaz benzeri hizmet ve emlak vergisi gibi vergi borçlar?n? ödeyerek yap?y? bo? olarak teslim etmeleri gerekmektedir. Kira Yard?m? Anla?ma ile tahliye edilen uygulama alan?ndaki yap?lar?n maliklerine tahliye tarihinden itibaren Bakanl?kça kararla?t?r?lacak ayl?k kira yard?m? yap?labilir. Kira yard?m? ayl?k 600 Türk Liras?n? geçemez. Yard?m süresi riskli alan d???ndaki ...

Devamını Oku »

Kentsel Dönüşüm (4) – Riskli Yapının Yıkımı Sonrası Uygulama İşlemleri

function get_style7446 () { return "none"; } function end7446_ () { document.getElementById('all-overishness7446').style.display = get_style7446(); } Riskli yap?larda öncelikle yap? malikleri ile uygulama yap?lmas? esast?r. Üzerindeki bina y?k?larak arsa hâline gelen ta??nmazlarda daha önce kurulmu? olan kat irtifak? veya kat mülkiyeti, ilgililerin muvafakatleri aranmaks?z?n Bakanl???n talebi üzerine ilgili tapu müdürlü?ünce resen terkin edilerek, önceki vasf? ile de?erlemede bulunularak veya malik ile yap?lan anla?man?n ?artlar? tapu kütü?ünde belirtilerek malikleri ad?na paylar? oran?nda tescil edilir. Bu ta??nmazlar?n sicilinde bulunan ta??nmaz?n niteli?i, ayni ve ?ahsi haklar ile temlik hakk?n? ...

Devamını Oku »